Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium inżynierskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NZJ-SI>SemInz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium inżynierskie
Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI
Grupy: Przedmioty 7 sem. - zarządzanie jakością i analiza żywności, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Zarządzanie jakością i analiza żywności

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

operacje jednostkowe w przetwarzaniu i utrwalaniu żywności, zasady wdrażania i funkcjonowania systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, metody/techniki analizy żywności, warunki ich stosowania i sposoby walidacji

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest analiza, opracowanie i prezentacja aktualnego stanu wiedzy, założeń oraz projektu, będącego tematem pracy inżynierskiej.

Pełny opis:

Treści kształcenia związane są z problematyką określoną tematami prac inżynierskich oraz zasadami jej realizacji.

Literatura:

obowiązkowa:

1. Specjalistyczne pozycje literaturowe, z uwzględnieniem publikacji naukowych z zakresu realizowanej pracy dyplomowej.

2. Patenty na wynalazki

3. Normy ISO, PN

4. Prawne źródła dotyczące uwarunkowań produkcji żywności

uzuełniajaca:

1. Źródła internetowe dotyczące aparatury chemicznej i technologicznej i aktualizacji prawa żywnościowego.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy zna i rozumie:

- typowe technologie otrzymywania różnych produktów żywnościowych i ich wpływ na ich jakość/Ocena przygotowania prezentacji części literaturowej dotyczącej pracy dyplomowej /NZ_P6S _WG04, NZ_P6S _WG05;

- metody rozwiązywania problemów inżynierskich z zakresu zarządzania jakością i analizy żywności/Ocena przygotowania prezentacji części literaturowej dotyczącej pracy dyplomowej /NZ_P6S _WG06, NZ_P6S _WG07;

- zagadnienia prawne i społeczne związane z kierunkiem zarządzanie jakością i analiza żywności/Ocena przygotowania prezentacji części literaturowej dotyczącej pracy dyplomowej /NZ_P6S _WK11, NZ_P6S _WK12;

W zakresie umiejętności student potrafi:

- wyszukiwać i zrozumieć informacje pochodzące z różnych źródeł/sposób przygotowania prezentacji części literaturowej dotyczącej pracy dyplomowej; ocena opracowania założeń pracy inżynierskiej, sposób prezentacji/NZ_P6S _UW02, NZ_P6S _UW04;

- dobierać i wykorzystywać odpowiednie technologie przetwarzania żywności oraz metody i techniki analizy żywności i zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności/sposób przygotowania prezentacji części literaturowej dotyczącej pracy dyplomowej; ocena opracowania założeń pracy inżynierskiej, sposób prezentacji/NZ_P6S _UW03, NZ_P6S _UW05, NZ_P6S _UW07;

- samodzielnie opracować zagadnienie projektowe wykorzystując dostępne dane literaturowe z poszanowaniem praw autorskich oraz zaprezentować je publicznie/sposób przygotowania prezentacji części literaturowej dotyczącej pracy dyplomowej; ocena opracowania założeń pracy inżynierskiej, sposób prezentacji/ NZ_P6S _UK11;

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do:

- krytycznej oceny własnej wiedzy i aktualizowania wiedzy o nowe osiągnięcia z dziedziny zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności oraz analizy żywności/

Ocena udziału w dyskusji/ NZ_P6S _WKK01, NZ_P6S _WKO02;

- myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy/Ocena udziału w dyskusji/NZ_P6S _WKO04;

Metody i kryteria oceniania:

Ocena przygotowania prezentacji 50%, ocena wystąpienia 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA PĘKSA, TADEUSZ SZMAŃKO
Prowadzący grup: JOANNA KAWA-RYGIELSKA, ANNA PĘKSA, TADEUSZ SZMAŃKO
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA PĘKSA
Prowadzący grup: JOANNA KAWA-RYGIELSKA, ANNA PĘKSA, ALEKSANDRA ZAMBROWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOANNA KAWA-RYGIELSKA, MAŁGORZATA KORZENIOWSKA
Prowadzący grup: JOANNA KAWA-RYGIELSKA, MAŁGORZATA KORZENIOWSKA, JAN OSZMIAŃSKI, ANNA PĘKSA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA PĘKSA, ALEKSANDRA ZAMBROWICZ
Prowadzący grup: ANNA PĘKSA, ALEKSANDRA ZAMBROWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ALEKSANDRA ZAMBROWICZ, TOMASZ ZIĘBA
Prowadzący grup: ALEKSANDRA ZAMBROWICZ, TOMASZ ZIĘBA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ALEKSANDRA ZAMBROWICZ, TOMASZ ZIĘBA
Prowadzący grup: ALEKSANDRA ZAMBROWICZ, TOMASZ ZIĘBA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)