Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunkowość przedsiębiorstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NZJ-SI>RACHPRZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość przedsiębiorstw
Jednostka: KATEDRA EKONOMII STOSOWANEJ
Grupy: Przedmioty 6 sem. - zarządzanie jakością i analiza żywności, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Zarządzanie jakością i analiza żywności

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

szósty

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Podstawy prawne rachunkowości. Majątek jednostki gospodarczej i źródła jej pochodzenia. Konto księgowe. Ewidencja rozrachunków. Ewidencja środków pieniężnych i krótkoterminowych papierów wartościowych. System rachunkowości i jego funkcje. Zasady i techniki rachunkowości. Plan kont. Ewidencja analityczna i syntetyczna. Metoda bilansowa. Rachunek majątku i kapitału przedsiębiorstwa. Klasyfikacja aktywów i pasywów. Operacje gospodarcze bilansowe i operacje wynikowe. Wynik finansowy, sprawozdania finansowe. Międzynarodowe standardy rachunkowości.

Pełny opis:

Rachunkowość jako system informacyjny przedsiębiorstwa. Rachunkowość finansowa – zasady i podstawy prawne rachunkowości. Krajowe i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Bilans – charakterystyka aktywów i pasywów. Sporządzanie sprawozdania – bilans przedsiębiorstwa w wersji pełnej i uproszczonej. Analiza bilansu jako element analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa. Operacje gospodarcze – systematyka operacji i ich wpływ na składniki bilansu. Konto księgowe i jego rola w ewidencji operacji gospodarczych. Elementy konta, metodyka ewidencji na kontach bilansowych, niebilansowych i pozabilansowych - zasada podwójnego zapisu, zasada zapisu jednostronnego. Poziomy i pionowy podział kont. Zakładowy Plan Kont. Istota, systematyka i ewidencja kosztów i przychodów - ustalanie wyniku finansowego metodą statystyczną i ewidencyjną. Wynagrodzenia pracowników - zasady naliczania i ewidencji na kontach. Ustalenie i ewidencja podatku VAT i CIT. Systematyka i ewidencja zapasów. Rozliczanie kosztów działalności podstawowej, krąg kosztów. Podstawowe zasady i metodyka inwentaryzacji. Podstawowe zasady ewidencji i amortyzacji środków trwałych. Podstawowe zasady ewidencji kapitałów przedsiębiorstwa. Sporządzanie sprawozdania – rachunek zysków i strat. Wynik finansowy. Sprawozdania finansowe.

Literatura:

- obowiązkowa:

1. Gierusz B. Podręcznik samodzielnej nauki księgowania Wyd. ODiDK Gdańsk 2016;

2. Prymon K., Węgrzyn A. Rachunkowość finansowa zbiór zadań. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 2007;

-uzupełniająca:

1. Matuszewicz J. Rachunkowość od podstaw Wyd. Finanse-serwis Warszawa 2008;

2. Sawicki K. (red.), Podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

-zna zasady rachunkowości i dokumentowania procesów gospodarczych oraz zagadnienia i zasady z zakresu ekonomii, organizacji, zarządzania i marketingu/pisemny test/NZ_P6S _WK12;

W zakresie umiejętności:

- Umie stosować zasady rachunkowości i dokumentować procesy gospodarcze oraz dokonać ich wstępnej analizy ekonomicznej/Zadania praktyczne/NZ_P6S _UW018;

W zakresie kompetencji społecznych:

- Ma umiejętność wykazywania aktywnej postawy i wykorzystywania wiedzy w rozwiązywaniu różnych problemów występujących w technologii żywności i żywieniu człowieka/Ocena pracy w zespole/NZ_P6S _KK01, NZ_P6S _KO04;

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń 60% + ocena z wykładu 40 %

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 2 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF PRYMON
Prowadzący grup: KRZYSZTOF PRYMON
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF PRYMON
Prowadzący grup: KRZYSZTOF PRYMON
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF PRYMON
Prowadzący grup: KRZYSZTOF PRYMON
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF PRYMON
Prowadzący grup: KRZYSZTOF PRYMON
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF PRYMON
Prowadzący grup: KRZYSZTOF PRYMON
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)