Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NZJ-SI>Praktyka
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka
Jednostka: UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
Grupy: Przedmioty 6 sem. - zarządzanie jakością i analiza żywności, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Zarządzanie jakością i analiza żywności

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

szósty

Wymagania wstępne:

operacje jednostkowe w technologii żywności w aspekcie kształtowania jej jakości, analiza ryzyka i zagrożeń, dokumentowanie systemów zarzadzania jakością i bezpieczeństwem żywności.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze strukturą organizacyjną zakładów i laboratoriów przemysłu spożywczego oraz instytucji nadzorujących produkcję żywności i certyfikujących SZJ, ich profilem działalności, obiegiem dokumentów, systemami zapewniającymi bezpieczną produkcję żywności

Pełny opis:

Struktura organizacyjna jednostki, profil produkcyjny i usługowy. Harmonogram produkcji poszczególnych asortymentów, schematy procesów technologicznych z opisem, instrukcje technologiczne, obowiązujące parametry w procesie produkcyjnym, wyznaczanie ryzyka w procesach produkcyjnych, opracowywanie dokumentacji systemów zarzadzania jakością i bezpieczeństwem żywności, pobieranie i przygotowanie prób analiz oraz podstawy interpretacji wyników analiz, obowiązujące przepisy i zarządzania

Literatura:

obowiązkowa:

1. Patenty na wynalazki

2. Normy ISO, PN

3. Karty specyfikacyjne urządzeń

uzupełniająca:

-

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student

W zakresie wiedzy zna i rozumie:

- instrukcje stanowiskowe i technologiczne, receptury, zasady pobierania i przygotowywania prób do analiz, metody i urządzenia wykorzystywane w analizach, zasady analizy ryzyka w produkcji żywności/Obserwacja pracy w zakładzie, Weryfikacja dzienniczka praktyk,Ocena wiadomości dotyczących organizacji zakładu i zakresu jego działalności/NZ_P6S_WG04, NZ_P6S_WG05, NZ_P6S_WG06;

- organizację zakładu, jednostek organizacyjnych i ich wzajemnych powiązaniach, a także o obowiązujących w nich systemach zarządzania jakością i bezpieczeństwem produkcji/Obserwacja pracy w zakładzie, Weryfikacja dzienniczka praktyk,Ocena wiadomości dotyczących organizacji zakładu i zakresu jego działalności/NZ_P6S_WG07, NZ_P6S_WK11;

- zasady bezpiecznej pracy w zakładzie przemysłowym i laboratorium oraz procedury postępowania w razie wystąpienia zagrożenia/Obserwacja pracy w zakładzie, Weryfikacja dzienniczka praktyk,Ocena wiadomości dotyczących organizacji zakładu i zakresu jego działalności/NZ_P6S_WK12;

- zasady ochrony danych dotyczących produkcji żywności, a także przestrzegania tajemnicy zawodowej/Obserwacja pracy w zakładzie, Weryfikacja dzienniczka praktyk,Ocena wiadomości dotyczących organizacji zakładu i zakresu jego działalności/NZ_P6S_WK13;

W zakresie umiejętności student potrafi:

- posługiwać się podstawowymi urządzeniami kontrolno-pomiarowymi, opracować i zweryfikować sposób dokumentowania SZJ/Obserwacja pracy w zakładzie, Weryfikacja dzienniczka praktyk,Ocena wiadomości dotyczących organizacji zakładu i zakresu jego działalności/NZ_P6S_UW06;

- przeprowadzić analizę chemiczną, mikrobiologiczną z wykorzystaniem odpowiednich urządzeń i dokonać interpretacji uzyskanych wyników analiz laboratoryjnych/Obserwacja pracy w zakładzie, Weryfikacja dzienniczka praktyk,Ocena wiadomości dotyczących organizacji zakładu i zakresu jego działalności/NZ_P6S_UW07;

- pracować w grupie, ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane w zespole zadania/Obserwacja pracy w zakładzie, Weryfikacja dzienniczka praktyk,Ocena wiadomości dotyczących organizacji zakładu i zakresu jego działalności/NZ_P6S_U013;

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do:

- krytycznej oceny własnej wiedzy i aktualizowania wiedzy o nowe osiągnięcia z dziedziny zarządzania jakością i analizy żywności/obserwacja pracy w zakładzie/NZ_P6S_KO01;

- wykorzystania wiedzy z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka w pracy zawodowej/obserwacja pracy w zakładzie/NZ_P6S_KO02, NZ_P6S_KO03;

- myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy/obserwacja pracy w zakładzie/NZ_P6S_KO04;

Metody i kryteria oceniania:

Średnia z oceny wystawionej przez opiekuna praktyk oraz oceny wystawionej przez nauczyciela akademickiego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: PIOTR JUSZCZYK, MIROSŁAW ŻMIJEWSKI
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: MIROSŁAW ŻMIJEWSKI
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)