Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca i egzamin inżynierski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NZJ-SI>PREGZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca i egzamin inżynierski
Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI
Grupy: Przedmioty 7 sem. - zarządzanie jakością i analiza żywności, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 15.00 LUB 14.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Zarządzanie jakością i analiza żywności

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

operacje jednostkowe w przetwarzaniu i utrwalaniu żywności, zasady wdrażania i funkcjonowania systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, metody/techniki analizy żywności, warunki ich stosowania i sposoby walidacji

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest realizacja i opracowanie pracy inżynierskiej. Przedmiot zakończony jest egzaminem inżynierskim obejmującym zagadnienia związane z zarządzaniem jakością w produkcji żywności i analizą żywności.

Pełny opis:

Treści kształcenia związane są z zagadnieniami dotyczącymi kompetencji inżynierskich w zakresie zarządzania jakością i analizy żywności oraz tematyką prac inżynierskich.

Literatura:

- obowiązkowa:

1. Specjalistyczne pozycje literaturowe, z uwzględnieniem publikacji naukowych z zakresu realizowanej pracy dyplomowej.

2. Patenty na wynalazki

3. Normy ISO, PN

4. Prawne źródła dotyczące uwarunkowań produkcji żywności

-uzupełniająca:

1. Źródła internetowe dotyczące aparatury chemicznej i technologicznej i aktualizacji prawa żywnościowego.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

W zakresie wiedzy zna i rozumie:

- typowe technologie otrzymywania różnych produktów żywnościowych i ich wpływ na ich jakość/Ocena przygotowania pracy inżynierskiej, Egzamin/NZ_P6S _WG03, NZ_P6S _WG04;

- metody rozwiązywania problemów inżynierskich z zakresu zarządzania jakością i analizy żywności/Ocena przygotowania pracy inżynierskiej, Egzamin/NZ_P6S _WG06, NZ_P6S _WG07;

- zagadnienia prawne i społeczne związane z kierunkiem zarządzanie jakością i analiza żywności/Ocena przygotowania pracy inżynierskiej, Egzamin/NZ_P6S _WK11, NZ_P6S _WK12;

W zakresie umiejętności student potrafi:

- wyszukiwać i zrozumieć informacje pochodzące z różnych źródeł/Ocena przygotowania pracy inżynierskiej, Egzamin/NZ_P6S _UW01, NZ_P6S _UW02, NZ_P6S _UW04;

- dobierać i wykorzystywać odpowiednie technologie przetwarzania żywności oraz metody i techniki analizy żywności i zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności/Ocena przygotowania pracy inżynierskiej, Egzamin/NZ_P6S _UW03, NZ_P6S _UW05, NZ_P6S _UW06, NZ_P6S _UW07, NZ_P6S _UW10;

- pod kierunkiem promotora formułować i opracować koncepcję pracy dyplomowej (inżynierskiej)/Ocena przygotowania pracy inżynierskiej, Egzamin/NZ_P6S _UK11,

NZ_P6S _UO13;

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do:

- krytycznej oceny własnej wiedzy i aktualizowania wiedzy o nowe osiągnięcia z dziedziny zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności oraz analizy żywności/Ocena udziału w dyskusji /NZ_P6S _WKK01, NZ_P6S _WKO02, NZ_P6S _WKO03;

- myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy/Ocena udziału w dyskusji/NZ_P6S _WKO04;

Metody i kryteria oceniania:

Średnia ze studiów (x 0,5), Średnia ocen z pracy dyplomowe (x 0,17)j oraz średnia ocen z odpowiedzi w trakcie egzaminu inżynierskiego (x 0,33)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: GRAŻYNA KRASNOWSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin
Praca dyplomowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: GRAŻYNA KRASNOWSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin
Praca dyplomowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: GRAŻYNA KRASNOWSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: GRAŻYNA KRASNOWSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: GRAŻYNA KRASNOWSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)