Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Opakowania w przemyśle spożywczym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NZJ-SI>OpakPSpoż
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Opakowania w przemyśle spożywczym
Jednostka: KATEDRA ROZWOJU FUNKCJONALNYCH PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
Grupy: Przedmioty 6 sem. - zarządzanie jakością i analiza żywności, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Zarządzanie jakością i analiza żywności

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

szósty

Wymagania wstępne:

biochemia, mikrobiologia, maszynoznawstwo przemysłu spożywczego, ogólna technologia żywności

Skrócony opis:

Celem kursu jest przekazanie, sprawdzenie oraz utrwalenie najnowszej wiedzy i umiejętności oraz nabycie kompetencji społecznych z zakresu: definicji, funkcji oraz charakterystyki opakowań stosowanych do pakowania produktów spożywczych; aspektów prawnych i dotyczących bezpieczeństwa stosowania opakowań żywności; znakowania i etykietowania, druku oraz projektowania opakowań spożywczych;reakcji deterioracyjnych w żywności; jakości zapakowanej żywności i jej okresu przydatności do spożycia; charakterystyki materiałów opakowaniowych ze szkła, metalu, papieru, tworzyw sztucznych i materiałów łączonych; technik i systemów pakowania produktów spożywczych; technologii pakowania; nowoczesnych systemów pakowania żywności – opakowań inteligentnych i aktywnych; jadalnych powłok ochronnych; aspektów ekologicznych; utylizacji opakowań do żywności.

Pełny opis:

Definicje i funkcje opakowań do żywności. Kryteria klasyfikacji opakowań i ich ocena. Przyczyny psucia żywności i możliwości przedłużenia jej trwałości. Przepisy prawne i zalecenia dotyczące opakowań do żywości. Znakowanie. Grafika, formy i wygląd. Opakowania zbiorcze. Opakowania i jednostki transportowe. Kryteria doboru materiałów opakowaniowych. Techniki i technologia pakowania żywności, praktyczne zastosowanie technologii MAP i VAC. Charakterystyczne sposoby pakowania. Opakowania a ochrona środowiska . Nowoczesne systemy pakowania żywności. Jadalne powłoki ochronne, wytwarzanie i analiza. Nowe trendy w opakowaniach.

Literatura:

obowiązkowa:

1. Wybrane zagadnienia z opakowalnictwa żywności, Panfil-Kuncewicz H., Kuncewicz A., Juśkiewicz M., 2012. Wydawnictwo UWM;

2. Food packaging: principles and practice, Robertson G.L., Marcel Dekker Inc.,2013;

3. Food packaging technology. Coles R., McDwell D., Kirwan M.J., Blackwell Publishing, CRC Press, 2003;

uzupełniająca:

1. Opakowania żywności, Czarniawski B., Michniewicz J.,Agro Food Technology, 1998.

2. http://www.dbc.wroc.pl/Content/24416/Sykut_Kowalik_Drozdziel_Wspolczesne_opakowania_dlaprzemyslu_zywnosciowego.pdf

3. https://www.foodpackagingforum.org/

4. https://www.packagingdigest.com/food-packaging

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy student zna i rozumie:

- operacje jednostkowe stosowane w procesach przetwarzania i utrwalania żywności w aspekcie kształtowania jakości żywności dzięki opakowaniu/Odpowiedź ustna, Kolokwia, Egzamin/NZ_P6S_WG04;

- w zaawansowanym stopniu zagrożenia pochodzenia chemicznego, biologicznego i fizycznego podczas przechowywania surowców i produktów spożywczych, oceniając ich wpływ na jakość i bezpieczeństwo żywności z perspektywy opakowań//Odpowiedź ustna, Kolokwia, Egzamin/NZ_P6S_WG06;

W zakresie umiejętności student potrafi:

- wskazywać odpowiednie metody, techniki i technologie stosowane w produkcji opakowań i utrwalaniu żywności/Obserwacja pracy na zajęciach, Ocena sprawozdań/NZ_P6S _UW05;

- zaprojektować opakowanie adekwatnie do jego przeznaczenia planować i organizować prace własną oraz zespołową oraz współdziałać w grupie/Obserwacja pracy na zajęciach, Ocena sprawozdań/NZ_P6S _UO13;

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do:

- ponoszenia odpowiedzialności zawodowej i społecznej w zakresie kształtowania jakości żywności, rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych oraz dbałości o środowisko naturalne, bezpieczeństwo i zdrowie człowieka/Obserwacja pracy na ćwiczeniach, Ocena pracy w grupie/NZ_P6S _KO03;

Metody i kryteria oceniania:

50% ocena z testów cząstkowych w e-learningu + 50% ocena z zaliczenia ćwiczeń

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TADEUSZ SZMAŃKO
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: TADEUSZ SZMAŃKO
Prowadzący grup: DOMINIKA KULIG, TADEUSZ SZMAŃKO
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA ZIMOCH-KORZYCKA
Prowadzący grup: DOMINIKA KULIG, ANNA ZIMOCH-KORZYCKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA ZIMOCH-KORZYCKA
Prowadzący grup: DOMINIKA KULIG, ANNA ZIMOCH-KORZYCKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA ZIMOCH-KORZYCKA
Prowadzący grup: DOMINIKA KULIG, ANNA ZIMOCH-KORZYCKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA ZIMOCH-KORZYCKA
Prowadzący grup: DOMINIKA KULIG, ANNA ZIMOCH-KORZYCKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)