Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ocena towaroznawcza napojów fermentowanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NZJ-SI>OTowNaFer
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ocena towaroznawcza napojów fermentowanych
Jednostka: KATEDRA TECHNOLOGII FERMENTACJI I ZBÓŻ
Grupy: Przedmioty 6 sem. - zarządzanie jakością i analiza żywności, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Zarządzanie jakością i analiza żywności

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

szósty

Wymagania wstępne:

ocena towaroznawcza i analiza sensoryczna, technologia przemysłów fermentacyjnych, mikrobiologia

Skrócony opis:

Napoje alkoholowe – klasyfikacja, wady produktów, znaczenie znaku towarowego. Jakość wyrobów spirytusowych w aspekcie przepisów krajowych i UE. Podstawowe zasady na rynku wina, piwa i napojów spirytusowych

Pełny opis:

Napoje alkoholowe – klasyfikacja, wady produktów, znaczenie znaku towarowego. Jakość wyrobów spirytusowych w aspekcie przepisów krajowych i UE. Podstawowe zasady na rynku wina, piwa i napojów spirytusowych.

Literatura:

obowiązkowa:

1. Świderski F.: Towaroznawstwo żywności przetworzonej z elementami technologii, Wyd. SGGW, Warszawa 2010;

2. Rynki Alkoholowe – ogólnopolski miesięcznik branżowy;

3. Bednarski W., Reps A.: Biotechnologia Żywności, WNT, Warszawa 2001;

4. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo Warzywny;

5. Flaczyk E., Korczak, J.: Towaroznawstwo wybranych produktów spożywczych, Przewodnik do ćwiczeń, wyd. AR Poznań, 2006;

6. The Alcohol Textbook 4th Edition,K.A. Jacques et al., Nottingham University Press, Nottingham, 2003;

uzupełniająca:

1. www.scopus.com

www. webofknowledge.com

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy zna i rozumie:

- w zaawansowanym stopniu właściwości fizykochemiczne i organoleptyczne napojów fermentowanych/ocena odpowiedzi ustnych i pisemnych ocena prawidłowości analiz, ocena sprawozdań z wykonania ćwiczeń, egzamin/NZ_P6S_WG03;

- w zaawansowanym stopniu metody i techniki analizy napojów fermentowanych, warunki ich stosowania i walidacji/ocena odpowiedzi ustnych i pisemnych ocena prawidłowości analiz, ocena sprawozdań z wykonania ćwiczeń, egzamin/NZ_P6S_WG05;

- w zaawansowanym stopniu zagadnienia dotyczące akredytacji i certyfikacji oraz nadawania znaków towarowych napojom fermentowanym/ocena odpowiedzi ustnych i pisemnych ocena prawidłowości analiz, ocena sprawozdań z wykonania ćwiczeń, egzamin/NZ_P6S_WG07;

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

- posługiwać się systemami normatywnymi oraz wybranymi regułami prawnymi w celu rozwiązywania konkretnych zadań z zakresu oceny towaroznawczej napojów fermentowanych/obserwacja pracy na ćwiczeniach, sprawdziany, ocena poprawności analiz, ocena sprawozdań z wykonania ćwiczeń, egzamin/NZ_P6S _UW02;

- dobierać i wykorzystywać odpowiednie metody i techniki analizy napojów fermentowanych oraz posługiwać się podstawowym sprzętem laboratoryjnym i aparaturą kontrolno-pomiarową/obserwacja pracy na ćwiczeniach, sprawdziany, ocena poprawności analiz, ocena sprawozdań z wykonania ćwiczeń, egzamin/NZ_P6S _UW06;

- przygotować i opracować prace pisemne i wystąpienia ustne dotyczące zagadnień z zakresu oceny towaroznawczej napojów fermentowanych oraz posiada umiejętność uzasadnienia swojego stanowiska/obserwacja pracy na ćwiczeniach,sprawdziany, ocena poprawności analiz, ocena sprawozdań z wykonania ćwiczeń, egzamin/NZ_P6S _UK11;

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

- wykorzystania posiadanej wiedzy i do krytycznej analizy danych w rozwiązywaniu problemów związanych z analizą napojów fermentowanych oraz do zasięgania tym celu opinii ekspertów/obserwacja pracy indywidualnej i zespołowej na ćwiczeniach, ocena wypowiedzi ustnych, analiza prac pisemnych/NZ_P6S _KK01;

- ponoszenia odpowiedzialności zawodowej i społecznej w zakresie kształtowania jakości napojów fermentowanych/obserwacja pracy indywidualnej i zespołowej na ćwiczeniach, ocena wypowiedzi ustnych, analiza prac pisemnych/NZ_P6S _KO02;

Metody i kryteria oceniania:

Średnia arytmetyczna z zaliczenia ćwiczeń i egzaminu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOANNA KAWA-RYGIELSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 28 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: JOANNA KAWA-RYGIELSKA
Prowadzący grup: JOANNA CHMIELEWSKA, JOANNA KAWA-RYGIELSKA, WITOLD PIETRZAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOANNA KAWA-RYGIELSKA
Prowadzący grup: JOANNA KAWA-RYGIELSKA, WITOLD PIETRZAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOANNA KAWA-RYGIELSKA
Prowadzący grup: KINGA ADAMENKO, JOANNA KAWA-RYGIELSKA, WITOLD PIETRZAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)