Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ocena towaroznawcza produktów roślinnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NZJ-SI>OTiwPRośl
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ocena towaroznawcza produktów roślinnych
Jednostka: KATEDRA TECHNOLOGII OWOCÓW, WARZYW I NUTRACEUTYKÓW ROŚLINNYCH
Grupy: Przedmioty 6 sem. - zarządzanie jakością i analiza żywności, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Zarządzanie jakością i analiza żywności

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

szósty

Wymagania wstępne:

ogólna technologia żywności

Skrócony opis:

Treści niniejszego przedmiotu będą obejmowały charakterystykę jakościową i towaroznawczą zbóż, owoców, warzyw, roślin okopowych oraz surowców olejarskich. Omówione zostaną czynniki surowcowe i technologiczne warunkujące właściwości fizykochemiczne, sensoryczne, wartość odżywczą oraz trwałość produktów z surowców roślinnych (zbóż, owoców, warzyw, roślin okopowych oraz surowców olejarskich). Poruszone zostaną zagadnienia związane z jakością surowców i półproduktów i produktów finalnych z surowców roślinnych.

Pełny opis:

Charakterystyka towaroznawcza owoców, warzyw. Jakość owoców i warzyw oraz ich produktów w obrocie handlowym. Dojrzałość użytkowa owoców i warzyw. Pakowanie transport i przechowywanie owoców i warzyw. Charakterystyka towaroznawcza roślin zbożowych. Budowa, skład chemiczny i wartość technologiczna ziarna. Charakterystyka surowców wykorzystywanych w piekarstwie i ciastkarstwie. Towaroznawcza ocena pieczywa a przebieg procesu a jakość wyrobu gotowego. Młynarstwo – kontrola procesu produkcji, jakość półproduktów i wyrobów gotowych. Towaroznawcza ocena kasz i makaronów. Ocena jakości ziemniaka w zależności od kierunku zużytkowania oraz jej wpływ na proces produkcyjny. Towaroznawcza ocena buraka cukrowego i jej wpływ na przebieg procesu wytwarzania cukru.. Towaroznawcza ocena skrobi oraz modyfikatów skrobiowych. Charakterystyka surowców i produktów olejarskich.

Literatura:

obowiązkowa:

1. Towaroznawstwo żywności przetworzonej. F. Świderski, B. Waszkiewicz-Robak. SGGW, 2010

2. Towaroznawstwo żywności. D. Kołożyn-Krajewska, T. Sikora. WSiP, 2010

3. Zmysły a jakość żywności i żywienia. Praca zbiorowa pod red. J. Gawęckiego i N. Baryłko-Pikielnej, WAR w Poznaniu, 2009

4. Surowce mączne i kaszowe, Jankowski S., WNT 1988

5. Piekarstwo i ciastkarstwo, Red. Ambroziak Z., WNT 1988

6. Analiza zbóż i przetworów zbożowych, Red. Jakubczyk T., Haber T., Skrypt SGGW-AR Warszawa 1983

7. Ćwiczenia z technologii przetwórstwa węglowodanów. Lisińska G., Leszczyński W., Golachowski A., Regiec P., Pęksa A., Kita A. Wyd. AR we Wrocławiu 2002

8. Cukrownictwo. Nikiel S. WSziP, Warszawa 1996

uzupełniająca:

1. Czasopisma: Food Chemistry, Cereals, Carbohydrate Polymers, Potato Processing International, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

- w stopniu zaawansowanym charakteryzuje operacje jednostkowe stosowane w procesach przetwarzania i utrwalania żywności w aspekcie kształtowania jakości żywności/Kartkówki, ocena wypowiedzi ustnych, ocena poprawności przeprowadzonych analiz, ocena sprawozdań z wykonania ćwiczeń, egzamin/NZ_P6S_WG04;

- zna w zaawansowanym stopniu podstawowe techniki analizy żywności (fizycznej, chemicznej, sensorycznej) i warunki ich stosowania i sposoby walidacji/Kartkówki, ocena wypowiedzi ustnych, ocena poprawności przeprowadzonych analiz, ocena sprawozdań z wykonania ćwiczeń, egzamin/NZ_P6S_WG05;

- zna w zaawansowanym stopniu zagrożenia pochodzenia chemicznego, biologicznego i fizycznego oceniając ich wpływ na jakość i bezpieczeństwo żywności/Kartkówki, ocena wypowiedzi ustnych, ocena poprawności przeprowadzonych analiz, ocena sprawozdań z wykonania ćwiczeń, egzamin/NZ_P6S_WG06;

W zakresie umiejętności student potrafi:

- wykorzystać posiadaną wiedzę i pozyskiwać dane do analizowania procesów i zjawisk w obszarze gospodarki żywnościowej/obserwacja pracy na ćwiczeniach, kartkówki, ocena poprawności przeprowadzonych analiz, ocena sprawozdań z wykonania ćwiczeń, egzamin/NZ_P6S _UW01;

- wskazywać odpowiednie metody, techniki i technologie stosowane w produkcji i utrwalaniu żywności/obserwacja pracy na ćwiczeniach, kartkówki, ocena poprawności przeprowadzonych analiz, ocena sprawozdań z wykonania ćwiczeń, egzamin/NZ_P6S _UW05;

- dobierać i wykorzystywać odpowiednie metody i techniki analizy żywności oraz posługiwać się podstawowym sprzętem laboratoryjnym i aparaturą kontrolno-pomiarową/obserwacja pracy na ćwiczeniach, kartkówki, ocena poprawności przeprowadzonych analiz, ocena sprawozdań z wykonania ćwiczeń, egzamin/NZ_P6S _UW06;

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do:

- wykazania aktywnej postawy w rozwiązywaniu problemów związanych z zarządzaniem jakością i bezpieczeństwem żywności/obserwacja pracy indywidualnej i zespołowej na ćwiczeniach, ocena wypowiedzi ustnych, analiza prac pisemnych/NZ_P6S _KO03;

- ponoszenia odpowiedzialności zawodowej, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych/obserwacja pracy indywidualnej i zespołowej na ćwiczeniach, ocena wypowiedzi ustnych, analiza prac pisemnych/NZ_P6S _KR05

Metody i kryteria oceniania:

średnia arytmetyczna z zaliczenia ćwiczeń (50%) i egzaminu (50%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANETA WOJDYŁO, MIROSŁAW ŻMIJEWSKI
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład e-learning, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANETA WOJDYŁO
Prowadzący grup: ZYGMUNT GIL, MAŁGORZATA KAPELKO-ŻEBERSKA, AGNIESZKA NAWIRSKA-OLSZAŃSKA, EWA PEJCZ, DOMINIKA PRZYBYLSKA, ANETA WOJDYŁO
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład e-learning - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)