Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Jakość żywności w cyklu przechowalniczym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NZJ-SI>JŻywCPrzech
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Jakość żywności w cyklu przechowalniczym
Jednostka: KATEDRA TECHNOLOGII FERMENTACJI I ZBÓŻ
Grupy: Przedmioty 7 sem. - zarządzanie jakością i analiza żywności, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Zarządzanie jakością i analiza żywności

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

biochemia, chemia żywności, mikrobiologia

Skrócony opis:

Przechowalnictwo surowców pochodzenia roślinnego i żywności dotyczy biologicznych, biochemicznych i chemicznych procesów zachodzących w czasie przechowywania surowców roślinnych w różnych warunkach. Przedmiot dotyczy technologii przechowywania ziarna zbóż, ziemniaków, warzyw i owoców. Omawiane są także sposoby minimalizowania strat w czasie przechowywania produktów roślinnych oraz utrwalonej i nieutrwalonej żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

Pełny opis:

Biologiczne, biochemiczne i chemiczne procesy w czasie przechowywania surowców roślinnych w różnych warunkach. Technologia przechowywania ziarna zbóż, ziemniaków, warzyw i owoców. Magazynowanie utrwalonej i nieutrwalonej żywności pochodzenia roślinnego. Straty w czasie przechowywania produktów roślinnych.

Literatura:

obowiązkowa:

1. Grzesiuk S., Górecki R.: Fizjologia plonów. Wprowadzenie do przechowalnictwa. Wyd. ATR w Olsztynie, 1994;

2. Lange E., Ostrowski W.: Przechowalnictwo owoców. PWRiL, Warszawa 1992;

3. Zin M.: Utrwalanie i przechowywanie żywności. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008;

4. Schulz H., Böttcher H.: Składowanie produktów roślinnych. Wyd. AR w Lublinie, 1999;

5. Adamicki F., Czerko Z.: Przechowalnictwo warzyw i ziemniaka. PWRiL, Poznań 2002;

- uzupełniająca:

-

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

w zakresie wiedzy zna i rozumie:

- w zaawansowanym stopniu właściwości surowców i produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz materiałów pomocniczych/test, egzamin/NZ_P6S_WG03;

- operacje jednostkowe stosowane w procesach przetwarzania i utrwalania żywności w aspekcie kształtowania jakości żywności/test, egzamin/NZ_P6S_WG04;

- w zaawansowanym stopniu zagrożenia pochodzenia chemicznego, biologicznego i fizycznego podczas wytwarzania, przetwarzania i przechowywania surowców i produktów spożywczych, oceniając ich wpływ na jakość i bezpieczeństwo żywności/test, egzamin/NZ_P6S_WG06;

w zakresie umiejętności student potrafi:

- wykorzystać posiadaną wiedzę i pozyskiwać dane do analizowania procesów i zjawisk w obszarze gospodarki żywnościowej/Ocena z pisemnych

sprawdzianów, ustnych wypowiedzi i sprawozdań/NZ_P6S _UW01;

- wskazywać odpowiednie metody, techniki i technologie stosowane w produkcji i utrwalaniu żywności/Ocena z pisemnych sprawdzianów, ustnych wypowiedzi i sprawozdań/NZ_P6S _UW05;

- dokonać krytycznej oceny sposobu funkcjonowania istniejących systemów technicznych i technologicznych w aspekcie produkcji żywności i zarządzania jakością/Ocena z pisemnych sprawdzianów, ustnych wypowiedzi i sprawozdań/NZ_P6S _UW09;

w zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do:

- ponoszenia odpowiedzialności zawodowej i społecznej w zakresie kształtowania jakości żywności, rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych oraz dbałości o środowisko naturalne, bezpieczeństwo i zdrowie człowieka/Obserwacja pracy w grupie/NZ_P6S _KO02;

- wykazania aktywnej postawy w rozwiązywaniu problemów związanych z zarządzaniem jakością i bezpieczeństwem żywności/Obserwacja pracy na ćwiczeniach/NZ_P6S _KO03;

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń 50%, ocena z wykładu 50 %

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Konsultacje, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JÓZEF BŁAŻEWICZ
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Konsultacje - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WITOLD PIETRZAK
Prowadzący grup: ALAN GASIŃSKI, WITOLD PIETRZAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WITOLD PIETRZAK
Prowadzący grup: WIOLETTA DROŻDŻ, WITOLD PIETRZAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)