Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Akredytacja i certyfikacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NZJ-SI>AkrediCert
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Akredytacja i certyfikacja
Jednostka: KATEDRA ROZWOJU FUNKCJONALNYCH PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
Grupy: Przedmioty 6 sem. - zarządzanie jakością i analiza żywności, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Zarządzanie jakością i analiza żywności

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

szósty

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu omawiana są treści obejmujące podstawy funkcjonowania systemów akredytacji i certyfikacji oraz udzielania notyfikacji, a także ich powiązania i umiejscowienie w krajowym i europejskim systemie oceny zgodności. Przedstawione są rodzaje certyfikacji, ze szczególnym uwzględnieniem systemów zarządzania jakością, a także etapów jej przeprowadzania.

Pełny opis:

Podstawowe wiadomości z zakresu powiązania akredytacji i certyfikacji w krajowym systemie oceny zgodności. Wyjaśnienie zasad udzielania akredytacji w obszarze obligatoryjnym i fakultatywnym, a także zasady prowadzenia procedury notyfikacji. Wyjaśnienie definicji certyfikacji z uwzględnieniem jej rodzajów tj.: systemów zarządzania jakością, wyrobów/usług oraz osób/personelu. Procedura postępowania w procesie certyfikacji, ze szczególnym uwzględnieniem etapów przy certyfikacji systemów zarządzania jakością. Zasady posługiwania się znakiem certyfikacji.

Literatura:

obowiązkowa:

1. Hamrol A., 2012. Zarządzanie jakością z przykładami. PWN Warszawa

2 Kołożyn-Krajewska D., Sikora T., 2010. Zarządzanie bezpieczeństwem żywności – Teoria i praktyka. Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa;

3. Praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Trziszki, 2009. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu;

-uzupełniajaca:

Czasopisma:

ABC Jakości. Badania. Certyfikacja. Notyfikacja.

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu kursu:

w zakresie wiedzy:

- zna podstawowe pojęcia: akredytacji, certyfikacji i notyfikacji, a także potrafi je umiejscowić w krajowym i europejskim systemie oceny zgodności/ocena wiedzy na podstawie egzaminu pisemnego/NZ_P6S_WK11;

- zna rodzaje certyfikacji i procedurę jej przeprowadzenia/ocena wiedzy na podstawie egzaminu pisemnego/NZ_P6S_WG07;

w zakresie umiejętności:

- potrafi wybrać rodzaj certyfikacji adekwatny do potrzeb jednostki organizacyjnej/zakładu i zaplanować jej przeprowadzenie/ocena wiedzy na podstawie egzaminu pisemnego/NZ_P6S_UW08;

w zakresie ompetencji społecznych:

- student posiada aktywną postawę w zespołach nadzorujących funkcjonowanie systemów zarządzania jakością/Obserwacja postawy studenta podczas dyskusji w trakcie prowadzenia zajęć/NZ_P6S_KO03;

- ma świadomość znaczenia certyfikacji w weryfikacji i doskonaleniu systemu zarządzania jakością oraz odpowiedzialności za jakość i bezpieczeństwo produktów żywnościowych/Obserwacja postawy studenta podczas dyskusji w trakcie prowadzenia zajęć/NZ_P6S_KO02;

Metody i kryteria oceniania:

ocena z pisemnego egzaminu, udział w dyskusji podczas zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAREK SZOŁTYSIK
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAREK SZOŁTYSIK
Prowadzący grup: MAREK SZOŁTYSIK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAREK SZOŁTYSIK
Prowadzący grup: MAREK SZOŁTYSIK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)