Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Żywność tradycyjna i regionalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NZJ-SI>ŻYWNOTRAD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Żywność tradycyjna i regionalna
Jednostka: KATEDRA ROZWOJU FUNKCJONALNYCH PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
Grupy: Przedmioty 7 sem. - technologia żywności i żywienie człowieka, st. i-go stopnia (inż.)
Przedmioty 7 sem. - zarządzanie jakością i analiza żywności, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Zarządzanie jakością i analiza żywności

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

ocena jakości produktów spożywczych lub normalizacja produktów spożywczych, podstawy żywienia, podstawy produkcji roślinnej, podstawy produkcji zwierzęcej

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest umożliwienie studentom zapoznania się z materiałem dotyczącym tradycyjnych i regionalnych produktów spożywczych. Program wykładów obejmuje zagadnienia związane z tym przedmiotem.

Pełny opis:

Rys historyczny produkcji i konserwacji żywności, rola warunków środowiskowych, geograficznych i klimatycznych w wytwarzaniu żywności regionalnej, rola dawnych technologii w wytwarzaniu żywności tradycyjnej, polskie i europejskie uwarunkowania prawne związane z żywnością tradycyjną i regionalną, cechy charakterystyczne i specyficzność żywności tradycyjnej i regionalnej, charakterystyka wybranych grup żywności w ujęciu tradycyjnym i regionalnym, potencjalna rola żywności tradycyjnej i regionalnej w profilaktyce zdrowotnej, żywność tradycyjna i regionalna wybranych populacji i grup etnicznych.

Literatura:

obowiązkowa:

1. Bazy danych (open source) dotyczące żywności tradycyjnej i regionalnej, jak np. baza DOOR na stronach internetowych Komisji Europejskiej

uzupełniająca:

1. Molenda, J.: Historia roślin jadalnych, Bellona, 2014;

2. Czerniecki, S.: Compendium Ferculorum, red. J. Dumanowski, Muzeum Pałacu w Wilanowie, 2010;

3. Sobel, G.: Dzieje wrocławskiej gastronomii, Wydawnictwo Dolnośląskie, 2012;

4. Byszewska, I., Kurpińska, G.: Polskie smaki, Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2012;

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

- ma zaawansowaną wiedzę o strukturach instytucji prawnych i ekonomicznych funkcjonujących w sektorze żywności regionalnej i tradycyjnej oraz zależnościach pomiędzy nimi/Dyskusja, Kolokwium, Odpowiedź ustna, Egzamin/NZ_P6S_WG07;

- ma zaawansowaną wiedzę o znaczeniu środowiska przyrodniczego w kształtowaniu jakości surowców dla produkcji żywności regionalnej i tradycyjnej oraz o jego zagrożeniach i ochronie/Dyskusja, Kolokwium, Odpowiedź ustna, Egzamin/NZ_P6S _WK14;

- charakteryzuje w zaawansowany sposób właściwości surowców i produktów tradycyjnych i regionalnych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz materiałów pomocniczych/Dyskusja, Kolokwium, Odpowiedź ustna, Egzamin/NZ_P6S_WG06;

W zakresie umiejętności

- posługuje się systemami standaryzacyjnymi dotyczącymi żywności regionalnej i tradycyjnej oraz wybranymi regułami prawnymi/Dyskusja, Obserwacja pracy w grupie/NZ_P6S _UW02;

- wskazuje odpowiednie metody, techniki i technologie stosowane w produkcji i utrwalaniu żywności tradycyjnej i regionalnej/Dyskusja, Obserwacja pracy w grupie/NZ_P6S _UW03;

- potrafi scharakteryzować i ustalić kryteria surowcowe oraz zaprojektować procesy technologiczne celem uzyskania produktu tradycyjnego i regionalnego/dyskusja, Obserwacja pracy w grupie/NZ_P6S _UW05;

W zakresie kompetencji społecznych

- student ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za jakość żywności tradycyjnej i regionalnej oraz potrzebę uczestnictwa w projektach społecznych z tego zakresu/dyskusja, Obserwacja pracy w grupie/NZ_P6S _KR06;

- student ma świadomość wpływu produkcji żywności tradycyjnej i regionalnej na środowisko naturalne i zdrowie człowieka/dyskusja, Obserwacja pracy w grupie/NZ_P6S _KR03;

Metody i kryteria oceniania:

ocena z wykładu 100 %

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MACIEJ OZIEMBŁOWSKI
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MACIEJ OZIEMBŁOWSKI
Prowadzący grup: MACIEJ OZIEMBŁOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MACIEJ OZIEMBŁOWSKI
Prowadzący grup: MACIEJ OZIEMBŁOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MACIEJ OZIEMBŁOWSKI
Prowadzący grup: MACIEJ OZIEMBŁOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MACIEJ OZIEMBŁOWSKI
Prowadzący grup: MACIEJ OZIEMBŁOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MACIEJ OZIEMBŁOWSKI
Prowadzący grup: MACIEJ OZIEMBŁOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)