Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia ze standaryzacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NTŻ-SI>WZStan
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia ze standaryzacji
Jednostka: KATEDRA ROZWOJU FUNKCJONALNYCH PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
Grupy: Przedmioty 6 sem. - technologia żywności i żywienie człowieka, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Technologia żywności i żywienie człowieka

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

szósty

Wymagania wstępne:

chemia żywności, matematyka, analiza żywności

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest umożliwienie studentom zapoznania się z materiałem dotyczącym wybranych zagadnień ze standaryzacji. Program wykładów obejmuje zagadnienia związane z tym przedmiotem. Celem laboratoriów jest umożliwienie studentom zapoznanie się z podstawową metodologią stosowaną w standaryzacji.

Pełny opis:

Rys historyczny standaryzacji i normalizacji, podstawy prawne standaryzacji, idea standaryzacji, zadania i cele standaryzacji, żywność regionalna i tradycyjna w różnych systemach promujących żywność wysokiej jakości.

Literatura:

1. Towaroznawstwo żywności przetworzonej, Świderski F., wyd. 3, Wyd. SGGW, Warszawa 2010

2. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności, red. T. Trziszka, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 2009

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

W zakresie wiedzy

rozumie zależności pomiędzy różnymi szczeblami standaryzacji, wykazuje się zaawansowaną znajomością terminologii związanej z standaryzacją i bezpieczeństwem żywności/ Kolokwium, Odpowiedź ustna, Egzamin/ NT_P6S_WK14

zna uwarunkowania działalności producentów sektora spożywczego, w tym wytwórców żywności regionalnej i tradycyjnej, w uwarunkowaniach gospodarczych i środowiskowych/ Kolokwium, Odpowiedź ustna, Egzamin/ NT_P6S_WK16

W zakresie umiejętności:

zna żywnościowe systemy standaryzacyjne, potrafi przeprowadzić analizę wybranych cech żywności/ Obserwacja pracy na ćwiczeniach/ NT_P6S_UW02

posługuje się wybranymi normami, standardami i aktami prawa żywnościowego, potrafi scharakteryzować systemy żywności regionalnej i tradycyjnej, potrafi przygotować wniosek o rejestrację produktu żywnościowego w europejskim systemie żywności regionalnej i tradycyjnej/ Obserwacja pracy na ćwiczeniach, ocena dokładności i poprawności wykonania analiz, raportu z wykonania ćwiczeń/ NT_P6S_UW05

W zakresie kompetencji społecznych:

Ma świadomość postępu i zmian następujących w dyscyplinie technologia żywności i żywienie człowieka, wie o możliwych zagrożeniach z tym związanych/ Obserwacja pracy w grupie, Obserwacja pracy na ćwiczeniach, Ocena prezentacji ustnej/

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń 70%, ocena z wykładu 30%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MACIEJ OZIEMBŁOWSKI
Prowadzący grup: ŁUKASZ BOBAK, MACIEJ OZIEMBŁOWSKI, ANNA PUDŁO
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MACIEJ OZIEMBŁOWSKI
Prowadzący grup: ŁUKASZ BOBAK, MACIEJ OZIEMBŁOWSKI, MAGDALENA TRENKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MACIEJ OZIEMBŁOWSKI
Prowadzący grup: MACIEJ OZIEMBŁOWSKI, ANNA PUDŁO, MAGDALENA TRENKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MACIEJ OZIEMBŁOWSKI
Prowadzący grup: ŁUKASZ BOBAK, MACIEJ OZIEMBŁOWSKI, MAGDALENA TRENKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MACIEJ OZIEMBŁOWSKI
Prowadzący grup: ŁUKASZ BOBAK, MAŁGORZATA KORZENIOWSKA, MACIEJ OZIEMBŁOWSKI, ANNA PUDŁO
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MACIEJ OZIEMBŁOWSKI
Prowadzący grup: ŁUKASZ BOBAK, MACIEJ OZIEMBŁOWSKI, ANNA PUDŁO
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)