Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia mięsa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NTŻ-SI>Tmie
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia mięsa
Jednostka: KATEDRA ROZWOJU FUNKCJONALNYCH PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
Grupy: Przedmioty 6 sem. - technologia żywności i żywienie człowieka, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Technologia żywności i żywienie człowieka

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

szósty

Wymagania wstępne:

biochemia, mikrobiologia, maszynoznawstwo przemysłu spożywczego, ogólna technologia żywności

Skrócony opis:

Charakterystyka zwierząt rzeźnych. Budowa tkanki mięśniowej. Skład chemiczny, właściwości fizykochemiczne i reologiczne mięsa. Metody utrwalania surowców rzeźnych. Produkcja przetworów mięsnych.

Pełny opis:

Zwierzęta rzeźne. Zasady klasyfikacji zwierząt rzeźnych. Linie ubojowe zwierząt rzeźnych. Podział tusz zwierząt rzeźnych na elementy zasadnicze. Budowa mięśnia, tkanki tłuszczowej i skóry. Skład chemiczny, właściwości fizykochemiczne i reologiczne mięsa. Metody utrwalania surowców rzeźnych; chłodzenie, mrożenie, obróbka cieplna, peklowanie wędzenie. Produkcja przetworów mięsnych. ocena jakości mięsa i przetworów mięsnych.

Literatura:

1. Mięso – podstawy nauki i technologii. Praca zbiorowa pod red. A. Pisula i E. Pospiech. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011.

2.Feiner G. Meat products handbook. Practical science and technology. CRC Press, England 2006.

3. Meat Science. An introductory text. Warriss P.,D., CABI Publishing 2000. 4.

4. The meat we eat. J. Romans, W. Costello, C. Carlson, M. Greaser, K. Jones. Interstate Publishers, Inc. 1994.

Czasopisma: Gospodarka Mięsna, Mięso i Wędliny, Przemysł Spożywczy, Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, Medycyna Weterynaryjnai, Meat Science, Fleischwirtschaft.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

W zakresie wiedzy

w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu właściwości surowców i produktów mięsnych/ Odpowiedź ustna Kartkówki, Kolokwia, Egzamin/ NT_P6S_WG03

techniki, metody i narzędzia, operacje jednostkowe oraz technologie stosowane w procesach przetwarzania żywności/ Odpowiedź ustna Kartkówki, Kolokwia, Egzamin/ NT_P6S_WG07

w stopniu zaawansowanym przemiany fizyko-chemiczne i biochemiczne zachodzące podczas przetwarzania, utrwalania i przechowywania surowców i produktów mięsnych/ Odpowiedź ustna Kartkówki, Kolokwia, Egzamin/ NT_P6S_WG11

W zakresie umiejętności:

dobrać i zastosować odpowiednie metody, techniki, technologie i materiały do produkcji i utrwalania surowców i przetworów mięsnych/ Obserwacja pracy na ćwiczeniach, Ocena sprawozdań z ćwiczeń/ NT_P6S_UW01

zastosować odpowiednie techniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i sensoryczne posługując się sprzętem laboratoryjnym i aparaturą kontrolno-pomiarową stosowane w analizie żywności oraz opracować i zinterpretować uzyskane wyniki/ Obserwacja pracy na ćwiczeniach, Ocena sprawozdań z ćwiczeń/ NT_P6S_UW02

zinterpretować zjawiska fizykochemiczne i biologiczne zachodzące podczas przetwarzania i przechowywania surowców i produktów żywnościowych/ Obserwacja pracy na ćwiczeniach, Ocena sprawozdań z ćwiczeń/ NT_P6S_UW03

pracować indywidualnie i zespołowo i jest świadomy odpowiedzialności za wspólnie realizowane działania/ Obserwacja pracy na ćwiczeniach/ NT_P6S_UO15

W zakresie kompetencji społecznych:

krytycznej oceny swojej wiedzy i umiejętności z zakresu technologii mięsa/ Obserwacja pracy w grupie/ NT_P6S_KK01

wykazywania aktywnej postawy i wykorzystywania wiedzy w rozwiązywaniu różnych problemów występujących w technologii i przetwórstwie mięsa/ Obserwacja pracy na ćwiczeniach/ NT_P6S_KK02

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń 30%, ocena z wykładu 70 %

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TADEUSZ SZMAŃKO
Prowadzący grup: DOMINIKA KULIG, TADEUSZ SZMAŃKO
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TADEUSZ SZMAŃKO
Prowadzący grup: DOMINIKA KULIG, TADEUSZ SZMAŃKO
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA ZIMOCH-KORZYCKA
Prowadzący grup: DOMINIKA KULIG, ANNA ZIMOCH-KORZYCKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA ZIMOCH-KORZYCKA
Prowadzący grup: ŻANETA KRÓL-KILIŃSKA, DOMINIKA KULIG, ANNA ZIMOCH-KORZYCKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA ZIMOCH-KORZYCKA
Prowadzący grup: DOMINIKA KULIG, ANNA ZIMOCH-KORZYCKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)