Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia piekarstwa i ciastkarstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NTŻ-SI>TPiC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia piekarstwa i ciastkarstwa
Jednostka: KATEDRA TECHNOLOGII FERMENTACJI I ZBÓŻ
Grupy: Przedmioty 6 sem. - technologia żywności i żywienie człowieka, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Technologia żywności i żywienie człowieka

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

szósty

Wymagania wstępne:

biochemia, mikrobiologia, maszynoznawstwo przemysłu spożywczego, ogólna technologia żywności

Skrócony opis:

Produkcja i wykorzystanie zbóż. Budowa i skład chemiczny ziarna. Technologia przemiału ziarna. Przetwórstwo ziarna zbóż niechlebowych. Produkcja i spożycie pieczywa oraz jego wartość odżywcza. Surowce stosowane w produkcji piekarskiej i ciastkarskiej. Procesy wytwarzania i fermentacji chlebowego ciasta pszennego, żytniego, mieszanego i półcukierniczego. Kształtowanie kęsów ciasta i wypiek pieczywa. Technologia wytwarzania wyrobów z ciasta drożdżowego, francuskiego, kruchego i biszkoptowo-tłuszczowego. Mikrobiologiczne zakażenia wyrobów piekarskich i ciastkarskich.

Pełny opis:

Produkcja i wykorzystanie zbóż. Budowa i skład chemiczny ziarna. Technologia przemiału ziarna. Przetwórstwo ziarna zbóż niechlebowych. Produkcja i spożycie pieczywa oraz jego wartość odżywcza. Surowce stosowane w produkcji piekarskiej i ciastkarskiej. Procesy wytwarzania i fermentacji chlebowego ciasta pszennego, żytniego, mieszanego i półcukierniczego. Kształtowanie kęsów ciasta i wypiek pieczywa. Technologia wytwarzania wyrobów z ciasta drożdżowego, francuskiego, kruchego i biszkoptowo-tłuszczowego. Mikrobiologiczne zakażenia wyrobów piekarskich i ciastkarskich.

Literatura:

Ambroziak Z. Produkcja piekarsko-ciastkarska. Część I. WSiP, Warszawa, 2012.

Ambroziak Z. Produkcja piekarsko- ciastkarska. Część II. WSiP, Warszawa, 2012.

Dojutrek Cz., Pietrzyk A. Ciastkarstwo. WSiP, Warszawa, 2005.

Bartnik M., Jakubczyk T. Surowce w piekarstwie. WSiP Warszawa 1998

Jakubczyk T., Chaber T. Red. Analiza zbóż i przetworów zbożowych, Skrypt SGGW-AR, Warszawa 1983.

Czasopisma: Przegląd Zbożowo-Młynarski, Przegląd Piekarski i Cukierniczy, Przemysł Spożywczy, Cukiernictwo, Cereal Chemistry, Journal of Food Science, fresh & cool market

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

W zakresie wiedzy

właściwości różnych surowców i produktów stosowanych w piekarstwie i ciastkarstwie, z uwzględnieniem charakterystyki jakości i przydatności surowca zbożowego do wytwarzania mąki dla przemysłu piekarskiego i ciastkarskiego/ Odpowiedź ustna, Kartkówki, Kolokwia, Sprawozdania z wykonania ćwiczeń, Egzamin/ NT_P6S_WG03

zasady działania i eksploatacji podstawowych maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji piekarskiej i ciastkarskiej/ Odpowiedź ustna, Kartkówki, Kolokwia, Sprawozdania z wykonania ćwiczeń, Egzamin/ NT_P6S_WG06

ma zaawansowaną wiedzę o różnych technologiach w produkcji piekarskiej i ciastkarskiej/ Odpowiedź ustna, Kartkówki, Kolokwia, Sprawozdania z wykonania ćwiczeń, Egzamin/ NT_P6S_WG07

przemiany fizyko-chemiczne, biochemiczne i mikrobiologiczne zachodzące podczas wytwarzania i przechowywania pieczywa i wyrobów ciastkarskich/ Odpowiedź ustna, Kartkówki, Kolokwia, Sprawozdania z wykonania ćwiczeń, Egzamin/ NT_P6S¬_WG10

ma zaawansowaną wiedzę na temat podstawowych technik oceny jakości surowców i produktów piekarskich i ciastkarskich/ Odpowiedź ustna, Kartkówki, Kolokwia, Sprawozdania z wykonania ćwiczeń, Egzamin/ NT_P6S_WG12

W zakresie umiejętności:

dobrać odpowiednie metody, techniki, technologie, narzędzia i materiały do produkcji piekarskiej i ciastkarskiej/ Obserwacja pracy na ćwiczeniach, Egzamin/ NT_P6S_UW01

wykonać analizy fizyczne i technologiczne posługując się sprzętem laboratoryjnym i aparaturą kontrolno pomiarową stosowaną w laboratoriach oceny jakościowej ziarna, mąki, pieczywa i wyrobów ciastkarskich oraz interpretować uzyskane wyniki /Obserwacja pracy na ćwiczeniach , Ocena poprawności przeprowadzonych analiz, Ocena sprawozdań z wykonania ćwiczeń/ NT_P6S_UW02

analizować i interpretować zjawiska fizykochemiczne i biologiczne zachodzące w procesach wytwarzania i przechowywania pieczywa i wyrobów ciastkarskich/ NT_P6S_UW03

komunikować się ze specjalistami z zakresu technologii piekarstwa i ciastkarstwa stosując specjalistyczną terminologię/ Ocena sprawozdań z wykonanych ćwiczeń, Kolokwium Egzamin/ NT_P6S_UK13

W zakresie kompetencji społecznych:

krytycznej oceny swojej wiedzy i umiejętności, ma świadomość postępu i zmian następujących w przemyśle piekarskim i ciastkarskim /Obserwacja pracy indywidualnej i zespołowej na ćwiczeniach/ NT_P6S_KK01

wykorzystania wiedzy w rozwiązywaniu różnych problemów występujących w technologii piekarstwa i ciastkarstwa /Odpowiedzi ustne, Analiza prac pisemnych/ NT_P6S_KO02

podejmowania działań zmierzających do zapewnienia wysokiej jakości pieczywa i wyrobów ciastkarskich i ich bezpieczeństwa/ Odpowiedzi ustne, Analiza prac pisemnych/ NT_P6S_KO03

Metody i kryteria oceniania:

średnia arytmetyczna ocen z zaliczenia ćwiczeń i z egzaminu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA CZUBASZEK
Prowadzący grup: ANNA CZUBASZEK, ZYGMUNT GIL, EWA PEJCZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA CZUBASZEK
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA CZUBASZEK
Prowadzący grup: ANNA CZUBASZEK, ZYGMUNT GIL, SABINA LACHOWICZ-WIŚNIEWSKA, EWA PEJCZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA CZUBASZEK
Prowadzący grup: ANNA CZUBASZEK, ZYGMUNT GIL, EWA PEJCZ, AGATA WOJCIECHOWICZ-BUDZISZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA CZUBASZEK
Prowadzący grup: ANNA CZUBASZEK, ZYGMUNT GIL, SABINA LACHOWICZ-WIŚNIEWSKA, EWA PEJCZ, AGATA WOJCIECHOWICZ-BUDZISZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA CZUBASZEK
Prowadzący grup: ANNA CZUBASZEK, ZYGMUNT GIL, EWA PEJCZ, AGATA WOJCIECHOWICZ-BUDZISZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)