Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie technologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NTŻ-SI>ProjTech
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie technologiczne
Jednostka: KATEDRA TECHNOLOGII OWOCÓW, WARZYW I NUTRACEUTYKÓW ROŚLINNYCH
Grupy: Przedmioty 6 sem. - technologia żywności i żywienie człowieka, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Technologia żywności i żywienie człowieka

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

szósty

Wymagania wstępne:

matematyka, fizyka, grafika inżynierska, maszynoznawstwo, inżynieria procesowa, technologia ogólna.

Skrócony opis:

Podczas zajęć student opracowuje założenia techniczno-technologiczne wybranej linii produkcyjnej, poczynając od opracowania technologii, poprzez obliczenie bilansu masowego, dobór maszyn i urządzeń. Opracowuje harmonogram pracy urządzeń, metody transportu, oblicza zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe i wykonuje plan hali produkcyjnej i magazynów.

Pełny opis:

Podstawowe pojęcia związane z procesem inwestycyjnym jednostki produkcyjnej (zakładu, oddziału, linii produkcyjnej). Rola inżyniera technologa w procesie inwestycyjny. Dokumentacja projektowa inwestycji. Projektowanie procesu technologicznego. Wybór metody produkcji. Dobór urządzeń technologicznych. Zestawienie linii produkcyjnej. Organizacja procesu produkcyjnego. Projektowanie magazynów. Projektowanie transportu wewnętrznego. Wytyczne systemu kontroli produkcji. Plan przestrzennego rozmieszczenia procesu produkcyjnego. Wskaźniki techniczno-ekonomiczne projektowanej jednostki produkcyjnej.

Literatura:

1. Bilska B., Grzesińska W., Tomaszewska M.: Development of technologies of food processing plants. Ed. Warsaw Agricultural University, 2011.

2. Outline design of food processing plants. Edited by Mieczyslaw Dłużewskiego. Warsaw, WNT 1987.

3. Joseph Szarawara, Jerzy Piotrowski: Fundamentals of chemical technology. Warsaw, WNT 2010.

4. Bogdan Raczkowski: Health and safety in practice. Ed. 12th Gdańsk, Center for Counseling and Personnel Training, 2009.

5. W. Korzeniowski: Legal basis for investment and construction process. Warsaw, Legal Publisher 2000.

6. Process engineering and food industry equipment. Edited by Peter P. Lewicki. Ed. 4th Ed. WNT Warsaw 2005.

7. Ledakowicz S. Biochemical Engineering. Ed. WNT Warsaw 2011.

Websites of device manufacturers

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

W zakresie wiedzy

Student w stopniu zaawansowanym zna zasady i metody obowiązujące przy projektowaniu zakładu przetwórstwa spożywczego, potrafi zdefiniować problem projektowy i zidentyfikować zagadnienia do opracowania/ Odpowiedź ustna – obrona indywidualnie wykonanego projektu/ NT_P6S_WG05, NT_P6S_WG06

wybiera sposób postępowania i metodykę opracowania poszczególnych zagadnień, tłumaczy zaproponowane w projekcie rozwiązania, objaśnia przebieg zaprojektowanego procesu produkcyjnego/ Odpowiedź ustna – obrona indywidualnie wykonanego projektu/ NT_P6S_WG07, NT_P6S_WG08

W zakresie umiejętności:

Student potrafi wykonać bilans masowy procesu technologicznego i produkcyjnego, Wykonuje proste zadania inżynierskie, potrafi zweryfikować procesy technologiczne i metody produkcji pod kątem efektywności/ Odpowiedź ustna – obrona indywidualnie wykonanego projektu, Obserwacja pracy na ćwiczeniach/ NT_P6S_UW01

Student opracowuje część technologiczną projektu dotyczącego jednostki produkcyjnej (małego zakładu, oddziału, linii produkcyjnej) związanej z przemysłem spożywczym. Potrafi korzystać z dokumentacji technicznej urządzeń, sporządza plan przestrzennego rozmieszczenia procesu produkcyjnego. Student dobiera urządzenia technologiczne, magazynowe i transportowe, opracowuje system transportu wewnętrznego/ Odpowiedź ustna – obrona indywidualnie wykonanego projektu, Obserwacja pracy na ćwiczeniach/ NT_P6S_UW07

współpracuje z innymi członkami zespołu projektowego, Pracuje indywidualnie i zespołowo, jest świadomy odpowiedzialności za wspólnie realizowane działania/ Odpowiedź ustna – obrona indywidualnie wykonanego projektu, Obserwacja pracy na ćwiczeniach NT_P6S_UO15/

W zakresie kompetencji społecznych:

Student jest świadomy wpływu projektowanej jednostki na otaczające środowisko, jest zorientowany na obniżanie energochłonności procesu produkcyjnego/ Odpowiedź ustna – obrona indywidualnie wykonanego projektu, Obserwacja pracy na ćwiczeniach/ NT_P6S_KK01, NT_P6S_KO02

postrzega relacje między wyposażeniem projektowanej jednostki produkcyjnej, a bezpieczeństwem zatrudnionych pracowników/ Odpowiedź ustna – obrona indywidualnie wykonanego projektu, Obserwacja pracy na ćwiczeniach/ NT_P6S_KO03

Metody i kryteria oceniania:

indywidualnie przygotowany projekt 100%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA SOKÓŁ-ŁĘTOWSKA
Prowadzący grup: ZBIGNIEW JANISZYN, ANNA SOKÓŁ-ŁĘTOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA SOKÓŁ-ŁĘTOWSKA
Prowadzący grup: AGNIESZKA NAWIRSKA-OLSZAŃSKA, PAULINA NOWICKA, ANNA SOKÓŁ-ŁĘTOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA SOKÓŁ-ŁĘTOWSKA
Prowadzący grup: AGNIESZKA NAWIRSKA-OLSZAŃSKA, PAULINA NOWICKA, ANNA SOKÓŁ-ŁĘTOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA SOKÓŁ-ŁĘTOWSKA
Prowadzący grup: AGNIESZKA NAWIRSKA-OLSZAŃSKA, ANNA SOKÓŁ-ŁĘTOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA SOKÓŁ-ŁĘTOWSKA
Prowadzący grup: JOANNA KOLNIAK-OSTEK, AGNIESZKA NAWIRSKA-OLSZAŃSKA, ANNA SOKÓŁ-ŁĘTOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA SOKÓŁ-ŁĘTOWSKA
Prowadzący grup: JOANNA KOLNIAK-OSTEK, AGNIESZKA NAWIRSKA-OLSZAŃSKA, ANNA SOKÓŁ-ŁĘTOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Projekt - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)