Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy technologii gastronomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NTŻ-SI>PTGastr
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy technologii gastronomii
Jednostka: KATEDRA ŻYWIENIA CZŁOWIEKA
Grupy: Przedmioty 7 sem. - technologia żywności i żywienie człowieka, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Technologia żywności i żywienie człowieka

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

Ogólna technologia żywności, żywienie człowieka, maszynoznawstwo, mikrobiologia żywności , projektowanie technologiczne, podstawy prawa żywnościowego, systemy zapewnienia jakości w produkcji żywności

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowej wiedzy w zakresie technologii gastronomii, wyposażenia i organizacji pracy w zakładach gastronomicznych. Prezentuje podstawowe procesy obróbki kulinarnej różnych surowców oraz wymagania higieniczne w produkcji gastronomiczne i obsłudze konsumenta.

Pełny opis:

Znaczenie technologii gastronomi w żywieniu człowieka i tworzeniu kultury. Podstawowe procesy technologiczne w produkcji potraw. Wyposażenie zakładów gastronomicznych. Jakość surowców i bezpieczeństwo produkcji potraw w zakładach gastronomicznych. Podstawowe wyposażenie i warunki organizacyjno- ekonomiczne zakładów gastronomicznych. Ustawodawstwo dotyczące wymagań higienicznych, zasady higieny i podstawy wdrażania systemów zapewnienia jakości w gastronomii. Podstawy obsługi konsumenta.

Literatura:

1.Czarniecka - Skubina E. (red.): Technologia gastronomiczna Wyd. SGGW, Warszawa 2016

2.Dominik P.: : Gastronomia, Almamer Warszawa 2013

3.Szajna R,. Ławniczak D.: Usługi gastronomiczne. WSiP, Warszawa 2015.

4.Kasperek A., Kondratowicz M.: Gastronomia. Tom 1. Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii. Podręcznik, WSiP 2016

5.Konarzewska M.,: Gastronomia. Tom 2. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. Podręcznik, część 1, WSiP 2016

6.Managing Food and Nutrition Services For the Culinary, Hospitality, and Nutrition Professions 2007 S. Edelstein, Jones and Bartlet Publishers,

Wybrane aktualne artykuły i opracowania z literatury branżowej:

„Nowości Gastronomiczne”, gastrona.pl itp.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

W zakresie wiedzy

związek technologii gastronomi z racjonalnym żywieniem. Zna i rozróżnia elementy wyposażenia technicznego. Rozróżnia rodzaje obróbki kulinarnej. Charakteryzuje podstawowe wymagania techniczne dotyczące maszyn, urządzeń i drobnego sprzętu stosowanego w technologii produkcji potraw/Zaliczenie pisemne/NT_P7S_WG04

znaczenie oceny jakości i przydatności surowców w technologii gastronomii/Zaliczenie pisemne/ NT_P7S_WG06

metody i techniki produkcji różnych potraw., wymienia i opisuje metody obróbki cieplnej; procesy zachodzące w żywności w czasie obróbki kulinarnej; podstawowe zasady higieny i organizacji pracy w zakładach gastronomicznych; podstawowe zasady obsługi konsumentów/Zaliczenie pisemne/NT_P7S_WG05, NT_P7S_WK15

W zakresie umiejętności:

zaprojektować, śledzić i nadzorować proces technologiczny w zakładzie gastronomicznym/Zaliczenie pisemne/Zaliczenie pisemne/NT_P7S_UW01

dobierać wyposażenie techniczne do różnych prac; obliczać zapotrzebowanie na surowce i materiały niezbędne do produkcji; Planować proces produkcyjny w zakładzie gastronomicznym/Zaliczenie pisemne/NT_P7S_UW03

Określać podstawowe warunki organizacyjno-techniczne zakładu; dobierać receptury potraw; określać wymagania sanitarne zakładach gastronomicznych/Zaliczenie pisemne/NT_P7S_UW07

W zakresie kompetencji społecznych:

wdrażania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w zakładach gastronomicznych/Ocena zachowania na wykładach i konsultacjach/ NT_P7S_KK01

uwzględniania znaczenia procesów technologicznych zachodzących w zakładach gastronomicznych oraz konieczności zachowania higieny i zasad GMP w produkcji potraw/ Ocena zachowania na wykładach i konsultacjach/ NT_P7S_ KK02, NT_P7S_ KO03

Postępuje zgodnie z przepisami prawa i zasadami etyki zawodowej/ Ocena zachowania na wykładach i konsultacjach/ NT_P7S_ KK04

Metody i kryteria oceniania:

ocena z pisemnego zaliczenia 90% ocena kompetencji - 10%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: DANUTA FIGURSKA-CIURA
Prowadzący grup: DANUTA FIGURSKA-CIURA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: DANUTA FIGURSKA-CIURA
Prowadzący grup: DANUTA FIGURSKA-CIURA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: DANUTA FIGURSKA-CIURA
Prowadzący grup: DANUTA FIGURSKA-CIURA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: DANUTA FIGURSKA-CIURA
Prowadzący grup: DANUTA FIGURSKA-CIURA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ROBERT GAJDA
Prowadzący grup: ROBERT GAJDA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ROBERT GAJDA
Prowadzący grup: ROBERT GAJDA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ROBERT GAJDA
Prowadzący grup: ROBERT GAJDA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)