Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawowe problemy przemysłu fermentacyjnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NTŻ-SI>PPPFer
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawowe problemy przemysłu fermentacyjnego
Jednostka: KATEDRA TECHNOLOGII FERMENTACJI I ZBÓŻ
Grupy: Przedmioty 7 sem. - technologia żywności i żywienie człowieka, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Technologia żywności i żywienie człowieka

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

biochemia, mikrobiologia, inżynieria przemysłu spożywczego

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu omawiane są zagadnienia związane z technologią produkcji etanolu, drożdży piekarskich i paszowych, piwa.

Pełny opis:

Wprowadzenie w problematykę klasycznej biotechnologii przemysłowej. Charakterystyka surowców stosowanych w gorzelnictwie (m. in. cukrowe, skrobiowe). Gorzelnictwo przemysłowe i rolnicze. Produkcja drożdży piekarskich i paszowych. Zasady otrzymywania słodu jęczmiennego i brzeczki. Sposoby fermentacji i dojrzewania piwa. Tworzenie produktów ubocznych podczas fermentacji brzeczki i ich wpływ na cechy organoleptyczne piwa. Podstawowe procesy w technologii wybranych napojów alkoholowych (brandy, whisky, gin, tequila, rum).

Literatura:

1.Biotechnologia żywności. Procesy fermentacji i biosyntezy, Leśniak W., Wyd. AE, Wrocław 2002; 2. Biotechnologia. Podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne, Chmiel A., PWN, Warszawa 1998; 3. Technologia piwa i słodu, Kunze W., Piwochmiel Sp. z o.o., Warszawa 1999; 4. Gorzelnictwo i drożdżownictwo, Jarosz K., Jarociński J., WSiP, W-wa, 1994, 5. Browarnictwo, Pazera T., Rzemieniuk T., WSiP, W-wa, 1998

Food Science Source, Web of Science, Journal Citation Reports, Medline, Scopus Food Science Source, Web of Science, Journal Citation Reports, Medline, Scopus

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

W zakresie wiedzy

Techniki, metody i narzędzia, operacje jednostkowe oraz technologie stosowane w przemyśle fermentacyjnym/ ocena odpowiedzi ustnych i pisemnych ocena prawidłowości analiz, ocena sprawozdań z wykonania ćwiczeń, egzamin/ NT_P6S_WG07

W stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu właściwości surowców i produktów przemysłu fermentacyjnego, tj. etanolu, piwa, drożdży piekarskich i paszowych, oraz wybranych napojów alkoholowych/ ocena odpowiedzi ustnych i pisemnych ocena prawidłowości analiz, ocena sprawozdań z wykonania ćwiczeń, egzamin/ NT_P6S_WG03

Podstawy procesów fermentacyjnych, opisuje przykładowe procesy fermentacyjne z wykorzystaniem drożdży i procesy utylizacji odpadów w przemyśle fermentacyjnym/ ocena odpowiedzi ustnych i pisemnych ocena prawidłowości analiz, ocena sprawozdań z wykonania ćwiczeń, egzamin/ NT_P6S_WG09

W zakresie umiejętności:

Dobrać i zastosować odpowiednie metody, techniki, technologie i materiały w przemyśle fermentacyjnym/ obserwacja pracy na ćwiczeniach/ NT_P6S_UW01

Zinterpretować zjawiska fizykochemiczne i biologiczne zachodzące podczas przetwarzania surowców w przemyśle fermentacyjnym/ sprawdziany, ocena poprawności analiz, ocena sprawozdań z wykonania ćwiczeń, egzamin /NT_P6S_UW03

Dobierać maszyny, urządzenia i operacje jednostkowe w przemyśle fermentacyjnym/ sprawdziany, ocena poprawności analiz, ocena sprawozdań z wykonania ćwiczeń, egzamin/ NT_P6S_UW07

W zakresie kompetencji społecznych:

Krytycznej oceny swojej wiedzy i umiejętności, ma świadomość postępu i zmian następujących w przemyśle fermentacyjnym /obserwacja pracy indywidualnej i zespołowej na ćwiczeniach, ocena wypowiedzi ustnych/ NT_P6S_KK01

Wykazywania aktywnej postawy i wykorzystania wiedzy w rozwiązywaniu problemów występujących w przemyśle fermentacyjnym / analiza prac pisemnych/ NT_P6S_KO02

Metody i kryteria oceniania:

średnia arytmetyczna z zaliczenia ćwiczeń i egzaminu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: EWELINA DZIUBA
Prowadzący grup: JOANNA CHMIELEWSKA, SŁAWOMIR CZABAJ, EWELINA DZIUBA, BARBARA FOSZCZYŃSKA, JOANNA KAWA-RYGIELSKA, WITOLD PIETRZAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: JOANNA KAWA-RYGIELSKA
Prowadzący grup: JOANNA CHMIELEWSKA, SŁAWOMIR CZABAJ, BARBARA FOSZCZYŃSKA, JOANNA KAWA-RYGIELSKA, WITOLD PIETRZAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOANNA KAWA-RYGIELSKA
Prowadzący grup: JOANNA CHMIELEWSKA, BARBARA FOSZCZYŃSKA, JOANNA KAWA-RYGIELSKA, WITOLD PIETRZAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOANNA KAWA-RYGIELSKA
Prowadzący grup: JOANNA CHMIELEWSKA, BARBARA FOSZCZYŃSKA, JOANNA KAWA-RYGIELSKA, JUSTYNA PASZKOT
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOANNA KAWA-RYGIELSKA
Prowadzący grup: KINGA ADAMENKO, JOANNA CHMIELEWSKA, ADAM GŁOWACKI, JOANNA KAWA-RYGIELSKA, JUSTYNA PASZKOT, WITOLD PIETRZAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)