Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marketing

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NTŻ-SI>MARKETING
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marketing
Jednostka: KATEDRA EKONOMII STOSOWANEJ
Grupy: Przedmioty 7 sem. - technologia żywności i żywienie człowieka, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Technologia żywności i żywienie człowieka

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

Podstawy ekonomii

Skrócony opis:

Przedmiot służy pogłębieniu wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania i planowania marketingowego. Kurs oparty jest o zapoznanie się studentów z koncepcją marketing mix zgodną z wersją 4P (polityka produktowa, polityka cenowa, polityka dystrybucyjna, polityka promocyjna).

Pełny opis:

Wprowadzenie do zagadnień marketingowych w przedsiębiorstwach. Podział rynków i sposoby określania ich wielkości. Otoczenie i typy orientacji przedsiębiorstw. Potrzeby nabywcy jako centrum uwagi działań marketingowych. Marketing mix jako koncepcja planu marketingowego. Polityka produktowa. Struktura produktu marketingowego. Sposoby na budowanie oferty asortymentowej. Polityka cenowa. Główne narzędzia w miksie kontrahenckim. Sposoby wyznaczania cen produktów. Polityka dystrybucyjna. Kanały dystrybucyjne – charakterystyka. Polityka komunikacyjna. Sposób prawidłowej komunikacji z nabywcami. Reklama i metody jej tworzenia. Inne narzędzia promocji przedsiębiorstw. Specyfika marketingu w branży agrobiznesu.

Literatura:

Altkorn J., 2006. Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków.

Kotler P., 2009. Marketing, Rebis.

Urban S., 2008. Marketing produktów spożywczych, Wydawnictwo UE we Wrocławiu.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

W zakresie wiedzy

posiada ogólną wiedzę o podstawowych kategoriach marketingowych i marketingowej orientacji w zakładach żywienia zbiorowego, zna źródła informacji marketingowych oraz metody i techniki pozyskiwania danych marketingowych/ Test pisemny/ NT_P6S_WK15

W zakresie umiejętności:

Umie wykonać analizę marketingową przedsiębiorstwa i zinterpretować jej wyniki/ Test pisemny/ NT_P6S_UW11

Potrafi pozyskać informacje marketingowe ze źródeł pierwotnych i wtórnych/ Test pisemny/ NT_P6S_UW11

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do opracowania planu marketingowego dla przedsiębiorstwa sfery gospodarki żywnościowej/ Test pisemny/ NT_P6S_UW11

W zakresie kompetencji społecznych:

Student wykazuje zrozumienie konieczności rozpoznania i zaspokojenia potrzeb klienta jako integralnej części zarządzania marketingiem w przedsiębiorstwie, Student zdaje sobie sprawę ze znaczenia zagadnień marketingowych w przedsiębiorstwach/ Ocena uczestnictwa w wykładach/ NT_P6S_KO02

Metody i kryteria oceniania:

ocena z wykładu 100 %

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: STANISŁAW MINTA
Prowadzący grup: STANISŁAW MINTA, MAREK STACHOWIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 24 godzin, 2 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: MAREK NOWAK
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAREK NOWAK
Prowadzący grup: MAREK NOWAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAREK PRYMON
Prowadzący grup: MAREK PRYMON
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAREK PRYMON
Prowadzący grup: MAREK PRYMON
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAREK PRYMON
Prowadzący grup: MAREK PRYMON
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 24 godzin, 87 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: MAGDALENA KALISIAK-MĘDELSKA
Prowadzący grup: MAGDALENA KALISIAK-MĘDELSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)