Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka wodno-ściekowa i energetyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NTŻ-SI>GosWSE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarka wodno-ściekowa i energetyczna
Jednostka: KATEDRA TECHNOLOGII OWOCÓW, WARZYW I NUTRACEUTYKÓW ROŚLINNYCH
Grupy: Przedmioty 6 sem. - technologia żywności i żywienie człowieka, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Technologia żywności i żywienie człowieka

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

szósty

Wymagania wstępne:

biologia, chemia ogólna, mikrobiologia

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z charakterystyką gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w zakładach przemysłu spożywczego, dobowym bilansem zapotrzebowania na wodę i ilość odprowadzanych ścieków oraz bilansem energetycznym. Celem laboratoriów jest umożliwienie studentom zapoznania się z podstawowymi oznaczeniami parametrów wody i ścieków. Celem ćwiczeń projektowych jest umożliwienie studentom zapoznania się z procesem projektowania gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w zakładzie.

Pełny opis:

Charakterystyka wód powierzchniowych i podziemnych. Klasy czystości wód. Wody ujmowane na cele spożywcze. Wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do picia i wykorzystywanej w przemyśle spożywczym. Specyficzne wymagania stawiane wodzie w różnych gałęziach przemysłu spożywczego. Ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych. Ogólna charakterystyka procesów stosowanych w technologii uzdatniania wody. Urządzenia stosowane do uzdatniania wód, ciągi technologiczne uzdatniania wód w przemyśle spożywczym. Obiegi wodne w zakładach przemysłowych. Systemy dystrybucji wody w zakładach przemysłowych, urządzenia zabezpieczające i kontrolujące. Układy kanalizacyjne. Charakterystyka ścieków z wybranych zakładów. Fizyczne i chemiczne metody oczyszczanie ścieków. Metody biologiczne oczyszczania ścieków. Charakterystyka gospodarki energetycznej w zakładach przemysłu spożywczego. Czynniki wpływające na racjonalną gospodarkę energetyczną w zakładach przemysłu spożywczego.

Literatura:

Nawrocki J., Biłozar S., Uzdatnianie wody. Procesy chemiczne i biologiczne, PWN 2000

Łomotowski J., Szpindor A., Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków, Arkady 1999

Nawirska A., Szymański L., Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłu spożywczego, Wydawnictwo AR 2002

Wojdalski J., Domagała A., Kaleta A., Janus P., Energia i jej użytkowanie w przemyśle rolno-spożywczym, Wyd. SGGW Warszawa 1998

Czasopisma branżowe: Kierunek Spożywczy, Przemysł Spożywczy

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

W zakresie wiedzy

Absolwent zna w stopniu zaawansowanym podstawowe procesy stosowane w technologii wody, ścieków i w energetyce, zna i rozumie zagrożenia wynikające z powstawania ścieków w przemyśle spożywczym na środowisko przyrodnicze/ Kolokwium /NT_P6S_WG02

W zakresie umiejętności:

Absolwent potrafi przeprowadzić bilans wodno-ściekowy i energetyczny, obliczyć zapotrzebowanie na wodę bytowo-gospodarczą, technologiczną oraz energię elektryczną w zakładzie branży spożywczej; potrafi zaprojektować system zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków; potrafi ocenić czynniki wpływające na gospodarkę wodno-ściekowa i energetyczną w zakładzie; zna sposoby oczyszczania ścieków metodami fizykochemicznymi i biologicznym i określa wpływ przemysłu spożywczego na środowisko/Kolokwium, projekt/ NT_P6S_UW09

W zakresie kompetencji społecznych:

Absolwent jest gotów do wspólnego działania w zespole; wykazuje zrozumienie złożoności zjawisk i procesów charakteryzujących gospodarkę wodno-ściekowa i energetyczną/ Obserwacja w trakcie zajęć/ NT_P6S_KO03

Metody i kryteria oceniania:

Średnia arytmetyczna z zaliczenia ćwiczeń i egzaminu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: AGNIESZKA NAWIRSKA-OLSZAŃSKA
Prowadzący grup: SABINA LACHOWICZ-WIŚNIEWSKA, AGNIESZKA NAWIRSKA-OLSZAŃSKA, PAULINA NOWICKA, JUSTYNA SAMOTICHA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 2 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: AGNIESZKA NAWIRSKA-OLSZAŃSKA
Prowadzący grup: JOANNA KOLNIAK-OSTEK, ALICJA KUCHARSKA, ANNA MICHALSKA-CIECHANOWSKA, AGNIESZKA NAWIRSKA-OLSZAŃSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: AGNIESZKA NAWIRSKA-OLSZAŃSKA
Prowadzący grup: ALICJA KUCHARSKA, ANNA MICHALSKA-CIECHANOWSKA, AGNIESZKA NAWIRSKA-OLSZAŃSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: AGNIESZKA NAWIRSKA-OLSZAŃSKA
Prowadzący grup: ALICJA KUCHARSKA, ANNA MICHALSKA-CIECHANOWSKA, AGNIESZKA NAWIRSKA-OLSZAŃSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: AGNIESZKA NAWIRSKA-OLSZAŃSKA
Prowadzący grup: JOANNA KOLNIAK-OSTEK, ALICJA KUCHARSKA, AGNIESZKA NAWIRSKA-OLSZAŃSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: AGNIESZKA NAWIRSKA-OLSZAŃSKA
Prowadzący grup: ALICJA KUCHARSKA, AGNIESZKA NAWIRSKA-OLSZAŃSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)