Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekologia i ochrona środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NTŻ-SI>EkoiOS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologia i ochrona środowiska
Jednostka: KATEDRA TECHNOLOGII OWOCÓW, WARZYW I NUTRACEUTYKÓW ROŚLINNYCH
Grupy: Przedmioty 7 sem. - technologia żywności i żywienie człowieka, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Technologia żywności i żywienie człowieka

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

Biologia, chemia ogólna, mikrobiologia

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami ekologii i ochrony środowiska. Student poznaje środowisko życia człowieka, dostępne zasoby naturalne, podstawy ochrony atmosfery, wody i gleby oraz podstawy zagospodarowania odpadów, wpływ zanieczyszczenia wód i gleby na jakość żywności. Poznaje metody zapobiegania skażeniom promieniotwórczym żywności oraz wpływ funkcjonowania przemysłu spożywczego na stan środowiska i sposoby zapobiegania negatywnego oddziaływania na to środowisko.

Pełny opis:

Ekologia jako nauka przyrodnicza, podstawowe definicje i pojęcia w ekologii. Ekologiczna organizacja populacji. Środowisko życia człowieka, wzajemne oddziaływanie i powiązania. Ekologia a problemy ochrony środowiska. Źródła zanieczyszczeń atmosfery, wód i ich ochrona. Źródła zanieczyszczeń gleb, jej degradacja, dewastacji oraz metody ochrony, degradacja lasów i ich ochrona. Wpływ substancji szkodliwych na zdrowie i życie człowieka, roślin i zwierząt. Odpady, ich recykling i utylizacja, nowoczesne technologie składowania i przerobu odpadów. Wykorzystanie nowoczesnych technologii bezodpadowych w przemyśle spożywczym.

Literatura:

1.Nawirska A. Ekologia z elementami ochrony środowiska, Wyd. WSH Wrocław 2006.

2.Kluczek J., P., Wybrane zagadnienia z ochrony środowiska Wyd. ATR Bydgoszcz 1999;

3.Rosik-Dulewska Podstawa gospodarki odpadami, PWN, Warszawa, 2008.;

4.Korcz A. Zagrożenie środowiska naturalnego w Polsce, Płońsk, 2004.;

1.Pyłka-Gutowska E.: Ekologia z ochroną środowiska .Wyd. Oświata, 2001.;

2.Ekonatura - czasopismo

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

W zakresie wiedzy

W zaawansowanym stopniu rozumie znaczenie środowiska przyrodniczego w kształtowaniu jakości surowców dla przemysłu spożywczego oraz zna i rozumie zagrożenia wynikające z funkcjonowania zakładów przemysłu spożywczego, rozumie konieczność ochrony środowiska naturalnego. Potrafi ocenić wpływ złej gospodarki przemysłu żywnościowego na środowisko/ Kolokwium/ NT_P6S_WG02

W zakresie umiejętności:

wyszukiwać, oceniać, opracować i zaprezentować materiały dotyczące źródeł zanieczyszczenia środowiska i ich wpływu na zdrowie człowieka , stan środowiska oraz bezpieczeństwo żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i innymi normami/ Ocena wykonanej prezentacji i aktywność na zajęciach/ NT_P6S_UW05

W zakresie kompetencji społecznych:

Wykazuje zrozumienie potrzeby znajomości podstaw ekologii i ochrony środowiska, ma świadomość o ogromnej odpowiedzialności człowieka za ochronę przyrody. Jest chętny do dbałości o jej przyszłość i ma świadomość, że od tego zależy przyszłość następnych pokoleń /Obserwacja w trakcie zajęć/ NT_P6S_KO03

Metody i kryteria oceniania:

10% z zaliczenia ćwiczeń i 90% egzaminu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: AGNIESZKA NAWIRSKA-OLSZAŃSKA
Prowadzący grup: AGNIESZKA NAWIRSKA-OLSZAŃSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin, 2 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: AGNIESZKA NAWIRSKA-OLSZAŃSKA
Prowadzący grup: ANNA MICHALSKA-CIECHANOWSKA, AGNIESZKA NAWIRSKA-OLSZAŃSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: AGNIESZKA NAWIRSKA-OLSZAŃSKA
Prowadzący grup: AGNIESZKA NAWIRSKA-OLSZAŃSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: AGNIESZKA NAWIRSKA-OLSZAŃSKA
Prowadzący grup: AGNIESZKA NAWIRSKA-OLSZAŃSKA, MARTA WASZKIEWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: AGNIESZKA NAWIRSKA-OLSZAŃSKA
Prowadzący grup: AGNIESZKA NAWIRSKA-OLSZAŃSKA, ALEKSANDRA SMOROWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: AGNIESZKA NAWIRSKA-OLSZAŃSKA
Prowadzący grup: AGNIESZKA NAWIRSKA-OLSZAŃSKA, ALEKSANDRA SMOROWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: AGNIESZKA NAWIRSKA-OLSZAŃSKA
Prowadzący grup: AGNIESZKA NAWIRSKA-OLSZAŃSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)