Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zwierzęta laboratoryjne i ich wykorzystanie w biotechnologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NBT/BŻ-SI>ZwLBiot
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zwierzęta laboratoryjne i ich wykorzystanie w biotechnologii
Jednostka: KATEDRA IMMUNOLOGII, PATOFIZJOLOGII I PREWENCJI WETERYNARYJNEJ
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Biotechnologia

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

biochemia, genetyka

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest umożliwienie studentom zdobycia wiedzy na temat zwierząt doświadczalnych i ich wykorzystania w badaniach z zakresu biotechnologii, organizacji zwierzętarni, wymogów sanitarnych, a także podstaw prowadzenia hodowli zwierząt laboratoryjnych. Ponadto, celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami badań na zwierzętach, w tym immunologicznych, farmakologicznych i toksykologicznych.

Pełny opis:

Podstawy etyki i ustawodawstwo dotyczące badań na zwierzętach doświadczalnych, podstawy anatomii, fizjologii, rozrodu, i zachowania zwierząt laboratoryjnych, normy biochemiczne i hematologiczne, zwierzętarnia; organizacja, wymogi sanitarne, podstawy prowadzenia hodowli, podstawy żywienia i diagnostyka deficytów żywieniowych i zróżnicowanie genetyczne zwierząt laboratoryjnych, transgeneza, zwierzęta transgeniczne i nokautowane, badanie ekspresji genów in vivo i ex vivo, badania immunologiczne, farmakologiczne i toksykologiczne, modele zwierząt bezkręgowych i kręgowców niższych, metody biotechnologicznych testów skriningowych „omics”, metody alternatywnego zastosowania hodowli komórkowych i tkankowych.

Literatura:

Obowiązkowa:

1. Zwierzęta Laboratoryjne, Metody Hodowli i Doświadczeń, Jadwiga Brylińska, Janina Kwiatkowska wyd. Universitas, 1996.

2. Genetyka molekularna , P.Węgliński, PWN,2007.

3. Ssaki transgeniczne, Bishop J, PWN,2001.

4. Platforma EDUWET

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

wymienia prawa zwierząt laboratoryjnych i wymogi etyczne pracy z takimi zwierzętami/ kolokwium, egzamin/ NB_P7S_WK11, NB_P7S_WK14;

opisuje wymagania sanitarne i zasady prowadzenia hodowli zwierząt laboratoryjnych/ kolokwium, egzamin/ NB_P7S_WK11, NB_P7S_WK14;

opisuje podstawy anatomii i fizjologii genetycznego zróżnicowania i metod genetycznej modyfikacji zwierząt laboratoryjnych/ kolokwium, egzamin/ NB_P7S_WG03;

W zakresie umiejętności:

sporządza wniosek do komisji etycznej o zgodę na prowadzenie doświadczeń z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych/ obserwacja pracy na

ćwiczeniach, ocena wykonanych eksperymentów, ocena raportów z ćwiczeń/ NB_P7S_UK10;

przedstawia projekt doświadczenia z udziałem zwierząt laboratoryjnych/ obserwacja pracy na ćwiczeniach, ocena wykonanych eksperymentów, ocena raportów z ćwiczeń/ NB_P7S_UW03, NB_P7S_UW05;

właściwie posługuje się specjalistyczną terminologią/ obserwacja pracy na ćwiczeniach, ocena wykonanych eksperymentów, ocena raportów z ćwiczeń/ NB_P7S_UK08;

rozumie potrzebę uzupełniania wiedzy zawodowej oraz jej aktualizowania/ obserwacja pracy na ćwiczeniach, ocena wykonanych eksperymentów, ocena raportów z ćwiczeń/ NB_P7S_UU12;

W zakresie kompetencji społecznych:

jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności z zakresu Hodowli tkankowych/ obserwacja pracy na ćwiczeniach/ NB_P7S_UU12;

jest gotów do świadomego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji o wykorzystaniu zwierząt laboratoryjnych do celów doświadczalnych/ obserwacja pracy na ćwiczeniach/ NB_P7S_KR06.

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń 50%, ocena z wykładu 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA CHEŁMOŃSKA-SOYTA
Prowadzący grup: ANNA CHEŁMOŃSKA-SOYTA, JULIA MILLER, WOJCIECH NOWACKI, PAWEŁ SZYDŁOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA CHEŁMOŃSKA-SOYTA
Prowadzący grup: ANNA CHEŁMOŃSKA-SOYTA, JULIA MILLER, WOJCIECH NOWACKI, PAWEŁ SZYDŁOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA CHEŁMOŃSKA-SOYTA
Prowadzący grup: ANNA CHEŁMOŃSKA-SOYTA, JULIA MILLER, WOJCIECH NOWACKI, PAWEŁ SZYDŁOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA CHEŁMOŃSKA-SOYTA
Prowadzący grup: JOANNA BAJZERT, ANNA CHEŁMOŃSKA-SOYTA, JULIA MILLER, WOJCIECH NOWACKI, AGNIESZKA ŻAK-BOCHENEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA CHEŁMOŃSKA-SOYTA
Prowadzący grup: JOANNA BAJZERT, ANNA CHEŁMOŃSKA-SOYTA, JULIA MILLER, WOJCIECH NOWACKI, AGNIESZKA ŻAK-BOCHENEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA CHEŁMOŃSKA-SOYTA, WOJCIECH NOWACKI, AGNIESZKA ŻAK-BOCHENEK
Prowadzący grup: ANNA CHEŁMOŃSKA-SOYTA, DARIA LOREK, WOJCIECH NOWACKI, DOMINIKA PASAK, AGNIESZKA ŻAK-BOCHENEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)