Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Szybkie metody mikrobiologicznej analizy żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NBT/BŻ-SI>SzMet
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Szybkie metody mikrobiologicznej analizy żywności
Jednostka: KATEDRA BIOTECHNOLOGII I MIKROBIOLOGII ŻYWNOŚCI
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Biotechnologia

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

czwarty

Wymagania wstępne:

biologia, biochemia, mikrobiologia

Skrócony opis:

Podczas wykładu studenci poznają szybkie metody umożliwiające kontrolę procesu produkcji żywności oraz zapewniające wysoka jakość produktu. Omawiane są zarówno metody proste jak i te wymagające skomplikowanej aparatury. Przedstawiane są metody oznaczania liczby drobnoustrojów oraz metody identyfikacji , w tym: testy ELISA, rybo typowanie i Hybriscan. Rozważna jest możliwość kontroli linii technologicznej na podstawie danych z obszaru mikrobiologii prognostycznej.

Pełny opis:

Na początku wykładów zaprezentowane zostają cele oraz zasady obowiązujące w laboratorium mikrobiologicznej analizy żywności . Przypomniane zostają podziały mikroorganizmów, zaprezentowane są najważniejsze gatunki oraz grupy wskaźnikowe mikroorganizmów. W dalszej części omawiane są klasyczne i szybkie metody bezpośredniego oznaczania liczby drobnoustrojów (JTK, NPL, DEFT, Cytometria przepływowa), oznaczania liczby na podstawie zmiany rezystancji, kapacytancji lub konduktancji , wprowadzenie pojęcia TTD (Rabit, Bactrak), oznaczanie pośrednie testem bioluminescencji (ATP i pojęcie RLU) oraz testem LAL. Kolejnymi treściami wykładów są metody identyfikacji, ze szczególnym naciskiem na szybkie: immunologiczne - immunofluorescencyjne wybarwianie w cytometrii przepływowej, testy ELISE oraz testy Lateksowe; genetyczne - PCR i PCR w czasie rzeczywistym – TagMan; Hybriscan. Wykład zakończony jest seansem pisemnego zaliczenia przedmiotu.

Ćwiczenia obejmują prezentacje i wykorzystanie wybranych zestawów i produktów szybkiej analizy mikrobiologicznej

(Moxi, detekcja bakterii z rodzaju Campylobacter i Salmonella, testy identyfikacyjne API i Crystal) .

Literatura:

Obowiązkowa:

1. Katalogi i strony internetowe firm: Merck, Noack, bioMerieux, Sigma i inne.

Uzupełniająca:

1. Wojtatowicz M., Stempniewicz R., Żarowska B,Rymowicz W., Robak M., Mikrobiologia ogólna, Wydawnictwo UP we Wrocławiu 2008.

2. Mikrobiologia żywności – teoria i ćwiczenia, praca zbiorowa pod red. M. Wojtatowicz, R. Stempniewicz, B. Żarowskiej, Wyd. UP we Wrocławiu 2009.

3. Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym, Red. Żakowska Z., Stobińska H.,Wyd. Pł Łódź 2001.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

zna szybkie metody oznaczania liczby i identyfikacji drobnoustrojów potencjalnie występujących w produktach żywnościowych, surowcach i na liniach technologicznych/ udział w dyskusji podczas wykładów, pisemne zaliczenie/ NB_P6S_WG01, NB_P6S_WG04, NB_P6S_WG09;

potrafi zaplanować organizację laboratorium mikrobiologicznego dobierając metody i sprzęt zgodnie z obowiązującymi normami, rodzajem badanego surowca, linii czy końcowego produktu żywnościowego/ udział w dyskusji podczas wykładów, pisemne zaliczenie/ NB_P6S_WK12;

posiada wiedzę na temat nowoczesnych metod mikrobiologicznej analizy żywności/ udział w dyskusji podczas wykładów, pisemne zaliczenie/ udział w dyskusji podczas wykładów, pisemne zaliczenie/ NB_P6S_WK13;

W zakresie umiejętności:

posiada umiejętność poszukiwania, analizy i twórczego wykorzystywania informacji pochodzących z różnych dziedzin nauki z zachowaniem właściwych praw ochronnych w tym prawa autorskiego/ aktywność podczas analizy metod na wykładach i ćwiczeniach/ NB_P6S_UW05,

NB_P6S_UW07;

umie zaplanować, wykonać oraz zinterpretować mikrobiologiczne analizy wymagane dla danego sektora przemysłu spożywczego w celu zapewnienia produkcji żywności wolnych od patogenów i innych niepożądanych drobnoustrojów/ aktywność podczas analizy metod na wykładach i ćwiczeniach/ NB_P6S_UK10;

zna zasady obowiązujące w pracy w laboratorium mikrobiologicznym i ma świadomość ważności przestrzegania higieny, szczególnie podczas pracy z drobnoustrojami patogennymi/ aktywność podczas analizy metod na wykładach i ćwiczeniach/ NB_P6S_UO12;

W zakresie kompetencji społecznych:

jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy i umiejętności związanych z mikrobiologiczną analizą oraz zasięgania opinii ekspertów/ aktywność podczas analizy metod na wykładach i ćwiczeniach/ NB_P6S_KK01, NB_P6S_KK04.

Metody i kryteria oceniania:

ocena z zaliczenia 100%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAŁGORZATA ROBAK
Prowadzący grup: MAŁGORZATA ROBAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAŁGORZATA ROBAK
Prowadzący grup: MAŁGORZATA ROBAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANETA SKARADZIŃSKA
Prowadzący grup: TOMASZ JANEK, ANETA SKARADZIŃSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TOMASZ JANEK
Prowadzący grup: TOMASZ JANEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANETA SKARADZIŃSKA
Prowadzący grup: TOMASZ JANEK, ANETA SKARADZIŃSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)