Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria genetyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NBT/BŻ-SI>InżG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inżynieria genetyczna
Jednostka: KATEDRA ROZWOJU FUNKCJONALNYCH PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 LUB 7.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Biotechnologia

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Wymagania wstępne:

chemia, biochemia, biofizyka, biologia molekularna, mikrobiologia

Skrócony opis:

Tematyka realizowana podczas kursu ma na celu zapoznanie studenta z zaawansowanymi narzędziami i technikami pozwalającymi na klonowanie i ekspresję genów oraz metodami analizy genomów.

Pełny opis:

Rekombinacja DNA. Podstawowe narzędzia inżynierii genetycznej - enzymy restrykcyjne i modyfikujące ich zastosowanie, wektory, rodzaje wektorów i ich zastosowanie. Metody wprowadzania DNA do komórek. Analiza klonów, białka rekombinowane. „Biblioteki” DNA.PCR i techniki pokrewne, mutageneza. Metody stosowane w badaniach ekspresji genów i analizie sekwencji promotorowych. Zastosowanie wybranych metod analizy DNA w diagnostyce medycznej. Metody analizy genomu drożdżowego. Charakterystyka drożdży (gatunki, znaczenie, potencjał wykorzystania, budowa genomu). Zastosowanie S.cerevisiae i innych gatunków w produkcji obcych białek. Narzędzia wykorzystywane w transformacji drożdży (wektory, plazmidy, promotory, sekwencje regulatorowe, markery). Systemy reporterowe stosowane w badaniach interakcji białek i receptorów.

Literatura:

Obowiązkowa:

1. Biochemia Harpera, Murray R.K., Granner D.K., Mayes P.A., Rodwell V.W., PZWL (kolejne wznowienia od roku 2004).

2. Biochemia, Stryer L., PWN, wyd. V, 2005.

3. Biochemistry Voet S., Voet G. V., wyd. Villey & Son, kolejne wydania od roku 1990.

4. Biologia Molekularna (krótkie wykłady), Turner P.C., McLennan A.G, Bates A.D., White M.R.H., PWN, (kolejne wydania od roku 2004).

5. Terapia genowa, Szala S. Wyd. PWN, Warszawa 2003.

6. Przykłady analiz DNA, Słomski R., Wyd. Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, (kolejne wydania od r. 2004).

7. Genetyka molekularna Węgleński P. PWN, consecutive issues since 1995.

Uzupełniająca:

1. Publikacje naukowe (przeglądowe i prace oryginalne) opublikowane w ostatnich latach.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

zna zasady planowania schematu klonowania genu do wybranego wektora/ wejściówki, kolokwium, sprawozdanie, egzamin/ NB_P6S_WG01, NB_P6S_WG02, NB_P6S_WG05, NB_P6S_WG06;

zna kryteria doboru odpowiedniego wektora do klonowanego genu i wykonywanego eksperymentu oraz metody wprowadzania DNA do komórek bakteryjnych i eukariotycznych/ wejściówki, kolokwium, sprawozdanie, egzamin/ NB_P6S_WG01, NB_P6S_WG02, NB_P6S_WG05, NB_P6S_WG06;

zna aktywności podstawowych enzymów modyfikujących i potrafi wybrać odpowiedni enzym do realizacji zamierzonego celu/ wejściówki, kolokwium, sprawozdanie, egzamin/ NB_P6S_WG01, NB_P6S_WG02, NB_P6S_WG05, NB_P6S_WG06;

zna zasady wykonania zaawansowanych technik stosowanych w inżynierii genetycznej w analizie DNA/ wejściówki, kolokwium, sprawozdanie, egzamin/ NB_P6S_WG01, NB_P6S_WG02, NB_P6S_WG05, NB_P6S_WG06;

W zakresie umiejętności:

potrafi samodzielnie wykonać izolację DNA, ocenę uzyskanego preparatu i jego elektroforezę/ obserwacja pracy na ćwiczeniach, kolokwium, sprawozdanie, egzamin/ NB_P6S_UW02, NB_P6S_UW03;

potrafi samodzielnie wykonać analityczną i preparatywną reakcję trawienia restrykcyjnego i ligacji oraz niezbędne obliczenia/obserwacja pracy na ćwiczeniach, kolokwium, sprawozdanie, egzamin/ NB_P6S_UW02, NB_P6S_UW03;

wykonać reakcję PCR, dobrać jej warunki do optymalnej amplifikacji analizowanej sekwencji oraz zaprojektować startery do reakcji PCR/obserwacja pracy na ćwiczeniach, kolokwium, sprawozdanie, egzamin/ NB_P6S_UW02, NB_P6S_UW03;

wykonać transformację bakterii/drożdży oraz wykonać analizę klonów/obserwacja pracy na ćwiczeniach, kolokwium, sprawozdanie, egzamin/ NB_P6S_UW02, NB_P6S_UW03;

zaproponować system do ekspresji białka i zgodnie z wyborem zaplanować schemat jego oczyszczania/obserwacja pracy na ćwiczeniach, kolokwium, sprawozdanie, egzamin/ NB_P6S_UW02, NB_P6S_UW03;

zinterpretować wyniki wykonywanych doświadczeń/obserwacja pracy na ćwiczeniach, kolokwium, sprawozdanie, egzamin/ NB_P6S_UW010;

W zakresie kompetencji społecznych:

jest gotów do oceny możliwości zastosowania technik klonowania genów w różnych dziedzinach nauki/ rozmowa podczas zajęć/ NB_P6S_KK01;

jest gotów do wykazania korzyści, jak i zagrożeń płynących z modyfikacji genetycznych różnych organizmów i wyrażania swojej opinii na ten temat/ rozmowa podczas zajęć/ NB_P6S_KK02, NB_P6S_KK03, NB_P6S_KK04;

jest gotów do współpracy w zespole, wykazania dbałość o dokładność wykonywanych przez siebie doświadczeń oraz powierzony specjalistyczny sprzęt laboratoryjny/ obserwacja pracy na ćwiczeniach/ NB_P6S_KK06.

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń 50%, ocena z wykładu 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 36 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA DĄBROWSKA
Prowadzący grup: ANNA DĄBROWSKA, ADAM DOBROWOLSKI, XYMENA POŁOMSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 36 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA DĄBROWSKA
Prowadzący grup: ANNA DĄBROWSKA, XYMENA POŁOMSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 36 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA DĄBROWSKA
Prowadzący grup: ANNA DĄBROWSKA, ADAM DOBROWOLSKI, ALEKSANDRA MIROŃCZUK, XYMENA POŁOMSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 36 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA DĄBROWSKA
Prowadzący grup: ANNA DĄBROWSKA, ALEKSANDRA MIROŃCZUK, XYMENA POŁOMSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 36 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA DĄBROWSKA
Prowadzący grup: ANNA DĄBROWSKA, ADAM DOBROWOLSKI, XYMENA POŁOMSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA DĄBROWSKA
Prowadzący grup: ANNA DĄBROWSKA, ADAM DOBROWOLSKI, ALEKSANDRA MIROŃCZUK, XYMENA POŁOMSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA DĄBROWSKA
Prowadzący grup: ANNA DĄBROWSKA, XYMENA POŁOMSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)