Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biotechnologia roślin i zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NBT/BŻ-SI>BiotRiZw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biotechnologia roślin i zwierząt
Jednostka: KATEDRA ROZWOJU FUNKCJONALNYCH PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Biotechnologia

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

szósty

Wymagania wstępne:

biologia molekularna

Skrócony opis:

Tematem kursu są zagadnienia przedstawiające trendy rozwoju współczesnej biotechnologii, w tym zastosowanie GMO roślinnych i zwierzęcych, cel tworzenia tych organizmów i ich zastosowanie biotechnologiczne.

Pełny opis:

Systemy ekspresji białek terapeutycznych. Tworzenie organizmów genetycznie modyfikowanych. Zwierzęta jako bioreaktory. Zasady i techniki tworzenia organizmów genetycznie modyfikowanych zwierzęcych i roślinnych z wykorzystaniem metod inżynierii genetycznej.

Literatura:

Obowiązkowa:

1. Biotechnologia molekularna, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2009.

2. Zasady analizy genomu, Primrose S.B., WNT, Warszawa 1999.

3. Biologia molekularna, Krótkie wykłady, Turner i wsp., PWN, Warszawa 2000.

4. Genomy, Brown T., PWN, Warszawa 2001.

5. Genes VIII, Lewin B., Pearson Prentice Hall, NY 2004.

6. L. Stryer, Biochemia.

Uzupełniająca:

1. Czasopisma naukowe z dziedziny współczesnej biotechnologii..

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

rozumie jak definiowany jest organizm modyfikowany genetycznie/ zaliczenie pisemne/ NB_P6S_WG01, NB_P6S_WG02;

zna trendy rozwoju współczesnej biotechnologii, ma zaawansowana wiedzę na temat modyfikacji genetycznych organizmów i technik stosowanych do ich tworzenia/ zaliczenie pisemne/ NB_P6S_WG05, NB_P6S_WG06;

W zakresie umiejętności:

potrafi wskazać praktyczne zastosowanie GMO, cel tworzenia tych organizmów i ich zastosowanie biotechnologiczne/ zaliczenie pisemne/ NB_P6S_UK02, NB_P6S_UK03;

potrafi właściwie posługiwać się terminologią z zakresu biologii dotyczącej GMO/ zaliczenie pisemne/ NB_P6S_UK09;

W zakresie kompetencji społecznych:

jest gotów do oceny korzyści i zagrożeń wynikających z modyfikacji genetycznych organizmów roślinnych i zwierzęcych/ zaliczenie pisemne/ NB_P6S_KK01, NB_P6S_KK03.

Metody i kryteria oceniania:

100% ocena z pisemnego zaliczenie wykładów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA DĄBROWSKA
Prowadzący grup: ANNA DĄBROWSKA, MAGDALENA WRÓBEL-KWIATKOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA DĄBROWSKA
Prowadzący grup: ANNA DĄBROWSKA, MAGDALENA WRÓBEL-KWIATKOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA DĄBROWSKA
Prowadzący grup: ANNA DĄBROWSKA, MAGDALENA WRÓBEL-KWIATKOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA DĄBROWSKA
Prowadzący grup: ANNA DĄBROWSKA, MAGDALENA WRÓBEL-KWIATKOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA DĄBROWSKA
Prowadzący grup: ANNA DĄBROWSKA, MAGDALENA WRÓBEL-KWIATKOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA DĄBROWSKA
Prowadzący grup: ANNA DĄBROWSKA, MAGDALENA WRÓBEL-KWIATKOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)