Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Staż kliniczny-choroby zwierząt gospodarskich I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MWW-SJ>SKChZwI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Staż kliniczny-choroby zwierząt gospodarskich I
Jednostka: KATEDRA ROZRODU Z KLINIKĄ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
Grupy: Przedmioty 10 sem. - weterynaria, st. mgr jednolite
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Ukończenie przedmiotów: anatomia zwierząt, biochemia, histologia i embriologia, mikrobiologia weterynaryjna, fizjologia zwierząt, diagnostyka kliniczna i laboratoryjna, farmakologia weterynaryjna, choroby zwierząt gospodarskich.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami pełnego badania zwierzęcia (badania kliniczne oraz specjalistyczne, w tym pobieranie różnego rodzaju próbek). Podczas zajęć studenci interpretują uzyskane dane w celu postawienia właściwej diagnozy. Studenci zapoznają się z praktycznymi aspektami postępowania terapeutycznego (zachowawczego i operacyjnego). Studenci ucza się samodzielnie formułować orzeczenia i sporządzać opinie na potrzeby organów administracji państwowej, samorządowej i zawodowej.

Pełny opis:

Praktyczne rozpoznawanie i leczenie chorób zwierząt gospodarskich. Pobieranie materiału do badań (krew, kał, mocz, treść żwacza, płyn z jam ciała, bioptaty), technika podawania leków. Wykonywanie znieczuleń oraz asysta przy zabiegach chirurgicznych. Praktyczne pobieranie prób do badan diagnostycznych. Interpretacja dokumentacji związanej z chorobami zakaźnymi. Badanie ginekologiczne (kliniczne i obrazowe) narządu płciowego. Wdrażanie pomocy porodowej u samic zwierząt gospodarskich.

Literatura:

1. Kita: Metody zwalczania chorób Zaraźliwych zwierząt gospodarskich, PWN, Warszawa, 1987

2. Manul of Standarts for Diagnostic Tests and Vaccines, OIE, Paryż, 1996

3. J. Beer: Choroby zakaźne zwierząt domowych, t. 1 i 2., PWRiL, Warszawa, 1980

4. Z. Gliński: Choroby zakaźne zwierząt i epizootiologia ogólna, Wydawnictwo AR, Lublin, 1999

5. Z. Gliński,K. Kostro : Choroby zakaźne zwierząt z zarysem epidemiologii zwierząt i zoonoz, PWRiL, Warszawa 2003

6. Z. Wachnik: Choroby zakaźne zwierząt domowych, PWRiL, Warszawa, 1983

7. H. Janowski: Szczegółowa patologia i terapia chorób świń, Wydawnictwo ART., Olsztyn, 1994

8. K. Łosieczka: Zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych podlegających obowiązkowi zgłaszania, Wydawnictwo AR, Wrocław, 1996

9. S. Winiarczyk: Choroby zakaźne zwierząt domowych Wydawnictwo AR, Lublin, 2001

10. Z. Larski: Diagnostyka wirusologiczna chorób zwierząt, PWRiL, Warszawa, 1992

11. Z. Cygan: Choroby beztlenowcowe zwierząt, Z. Cygan, Pol-Druk Kraków 1999.

12. Choroby bydła. TOP AGAR. Polskie Wydawnictwo Rolnicze 2008.

13. R.W. Blowey, A.D. Weaver: Atlas chorób bydła. Elsevier Urban & Partner, 2009

14. Leman A.D.: Diseases of swine, 7nt ed. Wolfe Publishing Ltd, Iowa State University Press, Ames, Iowa 1992

15. Z. Pejsak: Ochrona zdrowia świń, PWR, 2007.

16. Dirksen G.,Gründer H-D., Stöber M.- Choroby wewnętrzne i chirurgia bydła. Galaktyka, Łódź 2008.

17. Blowey R.W., Weaver A-D.-Atlas chorób bydła. Elsevier, Urban & Partner, Wrocław 2009.

18. Jackson P.G.G. Położnictwo weterynaryjne, Elsevier, Urban & Partner, Wrocław 2010.

19. Janowski H.(red.) Choroby bydła. PWRiL, Warszawa. 1983

20. Arthur’s Veterinary Reproduction and Obstetrics. Red D. Noakes, T. Parkinson, G. England. Elsevier, London 2001.

21. Divers T.J., Peek S.F (red).: Choroby bydła mlecznego. Elsevier, Urban & Partner, Wrocław 2011.

22. A.H.Andrews (red.): Bovine medicine: diseases and husbandary of cattle. Blacwell, 2004.

23. Aitken (red.): Diseases of Sheep. Blackwell, 2007.

24. Chirurgia weterynaryjna Kulczyckiego (praca zbiorowa), PWRiL, Warszawa 1997.

25. P.R. Greenough: Kulawizny bydła. . Elsevier, Urban & Partner, Wrocław 2010.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

W zakresie wiedzy

- przeprowadza badanie kliniczne pacjenta

- właściwie interpretuje dane kliniczne oraz wyniki badań laboratoryjnych i dodatkowych

- wdraża zasady postępowania terapeutycznego (w tym operacyjnego)

- zna zasady wydawania orzeczeń i sporządza opinie na potrzeby organów administracji państwowej, samorządowej i zawodowej

W zakresie umiejętności:

- przeprowadza pełne badanie kliniczne zwierzęcia

- stosuje aparaturę diagnostyczną, w tym radiologiczną, ultrasononograficzną i inną

- pobiera próbki, zna zasady ich transportu oraz wykonywania standardowych testów laboratoryjnych

- stosuje właściwe leczenie

W zakresie kompetencji społecznych:

- stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscu

- posiada świadomość własnych ograniczeń

- posiada umiejętność działania w warunkach niepewności i stresu

- potrafi organizować pracę zespołu

Metody i kryteria oceniania:

Ocena uzyskana na ćwiczeniach 100 % - dają zaliczenie I (w semestrze 10-tym).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WOJCIECH NIŻAŃSKI
Prowadzący grup: AGNIESZKA ANTOŃCZYK, MICHAŁ BEDNARSKI, WIESŁAW BIELAS, JANUSZ BIEŻYŃSKI, GRZEGORZ DEJNEKA, MICHAŁ DZIĘCIOŁ, ŁUKASZ JUŹWIAK, RYSZARD MORDAK, JACEK MROWIEC, JAKUB NICPOŃ, SYLWIA RODZIEWICZ, JANUSZ RYDLEWSKI, KRZYSZTOF RYPUŁA, PIOTR SKRZYPCZAK, JAN TWARDOŃ, PAULINA ZIELIŃSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WOJCIECH NIŻAŃSKI
Prowadzący grup: AGNIESZKA ANTOŃCZYK, AGNIESZKA BARTOSZEWICZ, MICHAŁ BEDNARSKI, WIESŁAW BIELAS, JANUSZ BIEŻYŃSKI, GRZEGORZ DEJNEKA, MICHAŁ DZIĘCIOŁ, BARTŁOMIEJ JAŚKOWSKI, ZDZISŁAW KIEŁBOWICZ, BARTŁOMIEJ LISZKA, RYSZARD MORDAK, JACEK MROWIEC, JAKUB NICPOŃ, WOJCIECH NIŻAŃSKI, PRZEMYSŁAW PRZĄDKA, ANDRZEJ RUDY, JANUSZ RYDLEWSKI, KRZYSZTOF RYPUŁA, PIOTR SKRZYPCZAK, JAN TWARDOŃ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WOJCIECH NIŻAŃSKI
Prowadzący grup: AGNIESZKA ANTOŃCZYK, AGNIESZKA BARTOSZEWICZ, MAŁGORZATA BEDNARSKA, MICHAŁ BEDNARSKI, WIESŁAW BIELAS, JANUSZ BIEŻYŃSKI, WOJCIECH BORAWSKI, MARCIN DAŁEK, GRZEGORZ DEJNEKA, MICHAŁ DZIĘCIOŁ, BARBARA GRANOSIK, BARTŁOMIEJ JAŚKOWSKI, ŁUKASZ JUŹWIAK, ZDZISŁAW KIEŁBOWICZ, MAŁGORZATA KLIMOWICZ-BODYS, NATALIA KRASOWSKA, DOMINIKA KUBIAK-NOWAK, BARTŁOMIEJ LISZKA, RYSZARD MORDAK, JAKUB NICPOŃ, WOJCIECH NIŻAŃSKI, DARIA PŁÓKARZ, PRZEMYSŁAW PRZĄDKA, JANUSZ RYDLEWSKI, KRZYSZTOF RYPUŁA, JAN TWARDOŃ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WOJCIECH NIŻAŃSKI
Prowadzący grup: AGNIESZKA ANTOŃCZYK, AGNIESZKA BARTOSZEWICZ, MICHAŁ BEDNARSKI, WIESŁAW BIELAS, JANUSZ BIEŻYŃSKI, WOJCIECH BORAWSKI, JUSTYNA BUCZKOWSKA, GRZEGORZ DEJNEKA, MICHAŁ DZIĘCIOŁ, ANNA GÓRKA, BARBARA GRANOSIK, BARTŁOMIEJ JAŚKOWSKI, ŁUKASZ JUŹWIAK, ZDZISŁAW KIEŁBOWICZ, WOJCIECH KINDA, MAŁGORZATA KLIMOWICZ-BODYS, NATALIA KRASOWSKA, DOMINIKA KUBIAK-NOWAK, ZUZANNA LIGOCKA, BARTŁOMIEJ LISZKA, PIOTR ŁOŚ, RYSZARD MORDAK, JAKUB NICPOŃ, MAŁGORZATA OCHOTA, DARIA PŁÓKARZ, SYLWIA PROCHOWSKA, PRZEMYSŁAW PRZĄDKA, PAULINA PYREK, JANUSZ RYDLEWSKI, JOANNA TUNIKOWSKA, KATARZYNA WOJTYSIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WOJCIECH NIŻAŃSKI
Prowadzący grup: AGNIESZKA ANTOŃCZYK, MAŁGORZATA BEDNARSKA, MICHAŁ BEDNARSKI, WIESŁAW BIELAS, JANUSZ BIEŻYŃSKI, WOJCIECH BORAWSKI, GRZEGORZ DEJNEKA, MICHAŁ DZIĘCIOŁ, BARTŁOMIEJ JAŚKOWSKI, ŁUKASZ JUŹWIAK, ZDZISŁAW KIEŁBOWICZ, MAŁGORZATA KLIMOWICZ-BODYS, BARTŁOMIEJ LISZKA, PIOTR ŁOŚ, RYSZARD MORDAK, JAKUB NICPOŃ, ADAM OPAŁKA, DARIA PŁÓKARZ, PRZEMYSŁAW PRZĄDKA, PAULINA PYREK, JANUSZ RYDLEWSKI, PAULINA ZIELIŃSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WOJCIECH NIŻAŃSKI
Prowadzący grup: AGNIESZKA ANTOŃCZYK, MAŁGORZATA BEDNARSKA, MICHAŁ BEDNARSKI, WIESŁAW BIELAS, JANUSZ BIEŻYŃSKI, KRZYSZTOF BUCZAK, GRZEGORZ DEJNEKA, MICHAŁ DZIĘCIOŁ, BARTŁOMIEJ JAŚKOWSKI, MAŁGORZATA KLIMOWICZ-BODYS, PAWEŁ KUCHARSKI, BARTŁOMIEJ LISZKA, RYSZARD MORDAK, JAKUB NICPOŃ, ADAM OPAŁKA, PRZEMYSŁAW PRZĄDKA, PAULINA PYREK, JANUSZ RYDLEWSKI, MONIKA SZPRINGIEL, KAROL WITT
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-03-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WOJCIECH NIŻAŃSKI
Prowadzący grup: MAŁGORZATA BEDNARSKA, MICHAŁ BEDNARSKI, WIESŁAW BIELAS, JANUSZ BIEŻYŃSKI, MARIUSZ BIRGER, KRZYSZTOF BUCZAK, GRZEGORZ DEJNEKA, MICHAŁ DZIĘCIOŁ, BARTŁOMIEJ JAŚKOWSKI, SONIA LACHOWSKA, RYSZARD MORDAK, PRZEMYSŁAW PRZĄDKA, Marta Satora, MONIKA SZPRINGIEL, JAN TWARDOŃ, KAROL WITT
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)