Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Staż kliniczny-choroby ptaków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MWW-SJ>SKChPt
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Staż kliniczny-choroby ptaków
Jednostka: KATEDRA EPIZOOTIOLOGII Z KLINIKĄ PTAKÓW I ZWIERZĄT EGZOTYCZNYCH
Grupy: Przedmioty 10 sem. - weterynaria, st. mgr jednolite
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Hodowla i żywienie zwierząt, mikrobiologia, anatomia patologiczna, farmakologia, parazytologia, toksykologia weterynaryjna, choroby ptaków.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technologią chowu różnych gatunków ptaków. Podczas zajęć przeprowadzane jest badanie kliniczne i sekcyjne ptaków, omawiane są praktyczne aspekty rozpoznawania chorób ptaków, interpretowane są wyniki badań serologicznych i mikrobiologicznych.

Pełny opis:

Diagnostyka kliniczna i sekcyjna różnych gatunków ptaków (drobiu, ptaków ozdobnych, gołębi). Diagnostyka mikrobiologiczna i serologiczna zakażeń u drobiu. Wyjazd na fermy drobiu. Zajęcia w Katedrze Hodowli Drobiu.

Literatura:

1. Altman R.B., Clubb S.L., Dorrestein G., Quesenbery K: Avian Medicine and Surgery, W.B. Saunders Company, Philadelphia, London, Toronto, Montreal, Sydney, Tokyo 1997.

2. Mazurkiewicz M. i wsp: Choroby drobiu, W.U.P. Wrocław, wydanie 2005 i 2012

3. Patison M. i wsp. (red A. Wieliczko): Choroby drobiu, Elsevier Urban & Partner, 2011

4. Saif Y.M. i wsp.: Diseases of poultry, Iowa State Press, 2003

5. Czasopisma:

6. Medycyna Weterynaryjna, Życie Weterynaryjne, Magazyn Weterynaryjny, Polskie Drobiarstwo, Hodowca Drobiu, Indyk Polski i inne

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

- samodzielnie identyfikuje systemy chowu i hodowli różnych gatunków ptaków, przedstawia i omawia odpowiednie warunki utrzymania i żywienia ptaków ozdobnych (papugi, astryldy, miękkojady) oraz gołębi pocztowych

- wskazuje podstawowe metody diagnostyczne stosowane u ptaków, rekomenduje terapię, profilaktykę i rozwiązania prowadzące do zwiększenia zdrowotności stada

W zakresie umiejętności:

- samodzielnie wykonuje podstawowe badanie kliniczne i sekcyjne różnych gatunków drobiu i ptaków egzotycznych , podejmuje stosowne leczenie, ordynuje właściwe szczepienia ochronne

- właściwie pobiera i zabezpiecza materiał do badań diagnostycznych (mikrobiologicznych, wirusologicznych, serologicznych, histopatologicznych)

- samodzielnie analizuje i interpretuje wyniki badań diagnostycznych, na ich podstawie ordynuje właściwe postępowanie terapeutyczne i profilaktyczne

- podejmuje współpracę z producentami różnych gatunków drobiu oraz z Inspekcją Weterynaryjną w zakresie profilaktyki i zwalczania chorób zakaźnych drobiu

W zakresie kompetencji społecznych:

- wykazuje odpowiedzialność za podejmowane decyzje wobec ludzi i zwierząt

- stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscu

Metody i kryteria oceniania:

Choroby ptaków – staż kliniczny: 50% umiejętności praktyczne z ćwiczeń + 50% ocena z frekwencji ---> zaliczenie.

Ocena końcowa: 100 % zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ALINA WIELICZKO
Prowadzący grup: KAMILA BOBREK, KATARZYNA ĆWIEK, ANDRZEJ GAWEŁ, ARTUR KOWALCZYK, MACIEJ KUCZKOWSKI, EWA ŁUKASZEWICZ, TOMASZ PIASECKI, ALINA WIELICZKO, ANNA WOŹNIAK-BIEL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ALINA WIELICZKO
Prowadzący grup: KAMILA BOBREK, KATARZYNA ĆWIEK, PIOTR FALKOWSKI, ANDRZEJ GAWEŁ, ARTUR KOWALCZYK, MACIEJ KUCZKOWSKI, TOMASZ PIASECKI, ALINA WIELICZKO, ANNA WOŹNIAK-BIEL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ALINA WIELICZKO
Prowadzący grup: KAMILA BOBREK, MARIA CHRZANOWSKA, ANDRZEJ GAWEŁ, MACIEJ KUCZKOWSKI, TOMASZ PIASECKI, ALINA WIELICZKO, ANNA WOŹNIAK-BIEL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ALINA WIELICZKO
Prowadzący grup: KAMILA BOBREK, PIOTR FALKOWSKI, ANDRZEJ GAWEŁ, ARTUR KOWALCZYK, TOMASZ PIASECKI, ALINA WIELICZKO, ANNA WOŹNIAK-BIEL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ALINA WIELICZKO
Prowadzący grup: KAMILA BOBREK, ANDRZEJ GAWEŁ, ARTUR KOWALCZYK, MACIEJ KUCZKOWSKI, EWA ŁUKASZEWICZ, TOMASZ PIASECKI, ALINA WIELICZKO, ANNA WOŹNIAK-BIEL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ALINA WIELICZKO
Prowadzący grup: KAMILA BOBREK, ANDRZEJ GAWEŁ, ARTUR KOWALCZYK, MACIEJ KUCZKOWSKI, EWA ŁUKASZEWICZ, TOMASZ PIASECKI, ALINA WIELICZKO, ANNA WOŹNIAK-BIEL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-03-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANDRZEJ GAWEŁ
Prowadzący grup: KAMILA BOBREK, ANDRZEJ GAWEŁ, ARTUR KOWALCZYK, MACIEJ KUCZKOWSKI, EWA ŁUKASZEWICZ, TOMASZ PIASECKI, BARBARA SZCZEPANKIEWICZ, ANNA WOŹNIAK-BIEL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)