Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Staż kliniczny-choroby koni I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MWW-SJ>SKChKoniI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Staż kliniczny-choroby koni I
Jednostka: KATEDRA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Z KLINIKĄ KONI, PSÓW I KOTÓW
Grupy: Przedmioty 10 sem. - weterynaria, st. mgr jednolite
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Ukończenie przedmiotów podstawowych:anatomia zwierząt, biochemia, histologia i embriologia, mikrobiologia weterynaryjna, fizjologia zwierząt, diagnostyka kliniczna i laboratoryjna, farmakologia weterynaryjna, andrologia.

Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest przekazanie studentom praktycznej wiedzy nt. czynników etiologicznych, wywołanych objawów klinicznych, koniecznych lub możliwych badań dodatkowych, końcowej interpretacji celem rozpoznania choroby, rozpoznania różnicowego, zastosowania leczenia i profilaktyki chorób koni.

Pełny opis:

Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w diagnostyce i leczeniu chorób wewnętrznych, zakaźnych, chirurgicznych i ginekologiczno-położniczych u koni. Techniki diagnostyczne stosowane u koni i pozostałych koniowatych.

Literatura:

Choroby wewnętrzne

1. Ditz O., Huskamp B.2008. Praktyka kliniczna-konie. Wyd. Galaktyka;

2. Fryc J. Rozpoznawanie i leczenie schorzeń morzyskowych koni. 1999. SI-MA Warszawa

3. Gerber H. 1994. Pferdkrankheiten. Ulmer Stuttgart;

4. Gniazdowski A. 2010. Gdy zachoruje koń. HAF- Leszno.

5. Nicpoń J, Kita J., Fogasiński A. 1997. Wybrane choroby koni. SI-MA Warszawa;

6. Polskie przepisy prawne (Ustawa, Rozporządzenie, Instrukcja) dot. omawianych jednostek chorobowych

Rozród

1. Arthur’s Veterinary Reproduction and Obstetrics. D.Noakes, T.Parkinson, G.England, 2001

2. Equine breeding management and artificial insemination, J.C.Samper, 2009

3. Current therapy in large animal theriogenology, R. S.Youngquist , W. R. Threlfall, 2007

4. Handbook of in vitro fertilization. A.O.Trounson, D.K.Gardner, 2009.

5. Handbook of veterinary obstetrics. P.G. Jackson, 2004.

6. Praktyka kliniczna konie. O. Dietz., B. Huskamp, 2008.

7. Kierowany rozród koni. K. Kosiniak-Kamysz, Wierzbowski S, 1998.

Choroby zakaźne

1. J. Kita: Metody zwalczania chorób Zaraźliwych zwierząt gospodarskich, PWN, Warszawa, 1987

2. Manul of Standarts for Diagnostic Tests and Vaccines, OIE, Paryż, 1996

3. J. Beer: Choroby zakaźne zwierząt domowych, t. 1 i 2., PWRiL, Warszawa, 1980

4. Z. Gliński: Choroby zakaźne zwierząt i epizootiologia ogólna, Wydawnictwo AR, Lublin, 1999

5. Z. Gliński,K. Kostro : Choroby zakaźne zwierząt z zarysem epidemiologii zwierząt i zoonoz, PWRiL, Warszawa 2003

8. S. Winiarczyk: Choroby zakaźne zwierząt domowych Wydawnictwo AR, Lublin, 2001

9. Z. Larski: Diagnostyka wirusologiczna chorób zwierząt, PWRiL, Warszawa, 1992

Chirurgia

1. D.A. Wilson, J. Kramer, G.M. Constantinescu, K.R. Branson - Zabiegi chirurgiczne u koni w warunkach pozaszpitalnych – Elsevier Urban& Partner, Wrocław 2009

2. Dietz Olof, Huskamp Bernhard – Praktyka kliniczna: konie. Wydawnictwo Galaktyka.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

- opisuje i definiuje przyczyny oraz objawy kliniczne chorób i zaburzeń funkcjonalnych występujących u koni

- opisuje diagnostykę (z uwzględnieniem diagnostyki różnicowej), postępowanie i leczenie oraz zapobieganie w poszczególnych jednostkach chorobowych,

- właściwie interpretuje wyniki badań dodatkowych (takich jak np.: badania laboratoryjne krwi, moczu, płynów z jam ciała, płynu mózgowo-rdzeniowego, badanie USG, EKG, RTG, TK, MRI, EEG, badania cytologiczne),

W zakresie umiejętności:

- bezpiecznie i humanitarnie postępuje ze zwierzętami, przeprowadza pełne badanie kliniczne zwierzęcia oraz określa dalszy tok postępowania diagnostycznego,

- pobiera i zabezpiecza materiał do badań laboratoryjnych, interpretuje wyniki badań, udziela koniom pierwszej pomocy w przypadkach nagłych,

- dobiera i stosuje właściwe leczenie oraz procedury profilaktyczne

W zakresie kompetencji społecznych:

- rozumie konieczność ustawicznego dokształcania się i doskonalenia swoich umiejętności oraz jest świadomy własnych ograniczeń,

- postępuje zgodnie z zasadami etyki, zdając sobie sprawę z odpowiedzialności za podejmowane decyzje oraz stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscu

Metody i kryteria oceniania:

25% ocena z „chorób wewnętrznych” + 25% ocena z „chorób zakaźnych” + 25% ocena z „chirurgii” + 25% ocena z „rozrodu”- ocena średnia (warunek uzyskania oceny pozytywnej z każdego przedmiotu).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ARTUR NIEDŹWIEDŹ
Prowadzący grup: AGNIESZKA ANTOŃCZYK, JANUSZ BIEŻYŃSKI, HIERONIM BOROWICZ, ZDZISŁAW KIEŁBOWICZ, WOJCIECH KINDA, ROLAND KOZDROWSKI, ARTUR NIEDŹWIEDŹ, PRZEMYSŁAW PRZĄDKA, SYLWIA RODZIEWICZ, PRZEMYSŁAW RÓŻYCKI, MONIKA SIKORA, NATALIA SIWIŃSKA, PIOTR SKRZYPCZAK, MALWINA SŁOWIKOWSKA-ŁOŚ, KATARZYNA WOJTYSIAK, AGNIESZKA ŻAK-BOCHENEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ARTUR NIEDŹWIEDŹ
Prowadzący grup: AGNIESZKA ANTOŃCZYK, JANUSZ BIEŻYŃSKI, HIERONIM BOROWICZ, ŁUKASZ JUŹWIAK, ZDZISŁAW KIEŁBOWICZ, WOJCIECH KINDA, ROLAND KOZDROWSKI, BARTŁOMIEJ LISZKA, PIOTR ŁOŚ, JAKUB NICPOŃ, ARTUR NIEDŹWIEDŹ, PRZEMYSŁAW PRZĄDKA, PRZEMYSŁAW RÓŻYCKI, NATALIA SIWIŃSKA, PIOTR SKRZYPCZAK, KATARZYNA WOJTYSIAK, PAULINA ZIELIŃSKA, AGNIESZKA ŻAK-BOCHENEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ARTUR NIEDŹWIEDŹ
Prowadzący grup: AGNIESZKA ANTOŃCZYK, WIESŁAW BIELAS, JANUSZ BIEŻYŃSKI, WOJCIECH BORAWSKI, MARCIN DAŁEK, MICHAŁ DZIĘCIOŁ, ŁUKASZ JUŹWIAK, ROLAND KOZDROWSKI, DOMINIKA KUBIAK-NOWAK, BARTŁOMIEJ LISZKA, ARTUR NIEDŹWIEDŹ, PRZEMYSŁAW PRZĄDKA, PRZEMYSŁAW RÓŻYCKI, NATALIA SIWIŃSKA, PIOTR SKRZYPCZAK, MALWINA SŁOWIKOWSKA-ŁOŚ, JOANNA TUNIKOWSKA, KATARZYNA WOJTYSIAK, AGNIESZKA ŻAK-BOCHENEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ARTUR NIEDŹWIEDŹ
Prowadzący grup: AGNIESZKA ANTOŃCZYK, JANUSZ BIEŻYŃSKI, WOJCIECH BORAWSKI, JUSTYNA BUCZKOWSKA, ŁUKASZ JUŹWIAK, ZDZISŁAW KIEŁBOWICZ, PAWEŁ KUCHARSKI, BARTŁOMIEJ LISZKA, PIOTR ŁOŚ, JAKUB NICPOŃ, ARTUR NIEDŹWIEDŹ, PRZEMYSŁAW PRZĄDKA, MARTA RYKAŁA, NATALIA SIWIŃSKA, PIOTR SKRZYPCZAK, MALWINA SŁOWIKOWSKA-ŁOŚ, JOANNA TUNIKOWSKA, KATARZYNA WOJTYSIAK, PAULINA ZIELIŃSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ARTUR NIEDŹWIEDŹ
Prowadzący grup: AGNIESZKA ANTOŃCZYK, WIESŁAW BIELAS, JANUSZ BIEŻYŃSKI, KRZYSZTOF BUCZAK, JUSTYNA BUCZKOWSKA, SŁAWOMIR GOŁYŚ, MARCIN JASIAK, PAWEŁ JONKISZ, ŁUKASZ JUŹWIAK, ZDZISŁAW KIEŁBOWICZ, BARTŁOMIEJ LISZKA, PIOTR ŁOŚ, JAKUB NICPOŃ, ARTUR NIEDŹWIEDŹ, PRZEMYSŁAW PRZĄDKA, PRZEMYSŁAW RÓŻYCKI, MARTA RYKAŁA, MONIKA SIKORA, NATALIA SIWIŃSKA, PIOTR SKRZYPCZAK, MALWINA SŁOWIKOWSKA-ŁOŚ, KATARZYNA WOJTYSIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ARTUR NIEDŹWIEDŹ
Prowadzący grup: JANUSZ BIEŻYŃSKI, JUSTYNA BUCZKOWSKA, SŁAWOMIR GOŁYŚ, MARCIN JASIAK, ZDZISŁAW KIEŁBOWICZ, DOMINIKA KUBIAK-NOWAK, JAKUB NICPOŃ, ARTUR NIEDŹWIEDŹ, KATARZYNA PŁONECZKA-JANECZKO, PRZEMYSŁAW PRZĄDKA, PRZEMYSŁAW RÓŻYCKI, MARTA RYKAŁA, MONIKA SIKORA, NATALIA SIWIŃSKA, PIOTR SKRZYPCZAK, MALWINA SŁOWIKOWSKA-ŁOŚ, JOANNA TUNIKOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-03-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ARTUR NIEDŹWIEDŹ
Prowadzący grup: AGNIESZKA ANTOŃCZYK, WIESŁAW BIELAS, JANUSZ BIEŻYŃSKI, WOJCIECH BORAWSKI, SŁAWOMIR GOŁYŚ, MARCIN JASIAK, ZDZISŁAW KIEŁBOWICZ, DOMINIKA KUBIAK-NOWAK, SONIA LACHOWSKA, ARTUR NIEDŹWIEDŹ, PRZEMYSŁAW PRZĄDKA, PRZEMYSŁAW RÓŻYCKI, MONIKA SIKORA, NATALIA SIWIŃSKA, PIOTR SKRZYPCZAK, MALWINA SŁOWIKOWSKA-ŁOŚ, JOANNA TUNIKOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)