Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prewencja weterynaryjna I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MWW-SJ>Prewencja1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prewencja weterynaryjna I
Jednostka: KATEDRA IMMUNOLOGII, PATOFIZJOLOGII I PREWENCJI WETERYNARYJNEJ
Grupy: Przedmioty 9 sem. - weterynaria, st. mgr jednolite
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Hodowla zwierząt, technologie w produkcji zwierzęcej, żywienie zwierząt i paszoznawstwo, fizjologia, biochemia, mikrobiologia, immunologia, etologia, dobrostan i ochrona zwierząt, zoohigiena.

Skrócony opis:

Przedstawienie zadań i roli lek. wet. we współczesnym howie zwierząt; zapoznanie z warunkami i metodami pracy lek. wet. w obiektach hodowlanych, zasady współpracy z hodowcą; omówienie najważniejszych problemów zdrowotnych w stadach bydła, świń, owiec, kóz, koni, sposobów zapobiegania i zwalczania w stadzie; zaproponowanie metod kontroli odporności młodych zwierząt gospodarskich oraz ich najważniejszych problemów zdrowotnych w okresie wychowu; zapoznanie z prostymi testami terenowymi oraz takimi, które warto wykorzystać w praktyce.

Pełny opis:

Pięć bloków tematycznych omawiających:

1. Zadania lek. wet. w monitorowaniu zdrowia zwierząt

2. Odporność zwierząt gospodarskich (odporność młodych cieląt, prosiąt, źrebiąt, jagniąt I koźląt, czynniki wpływające na transfer odporności biernej)

3. Straty w chowie młodych zwierząt – przyczyny ze strony przewodu pokarmowego

4. Straty w przychówku i stadzie matczynym spowodowane nieprawidłowym żywieniem

5. Straty w chowie młodych zwierząt – przyczyny ze strony narządu oddechowego

Pięć ćwiczeń (po jednym w każdym bloku prowadzonych w systemie application-integration

Literatura:

1. Radostis O.M., Leslie K.E., Fetrow J.: Herd Health. Food animal production management. Saunders 1994

2. Sainsbury D.: Animal Health, 1998

3. Rutkowiak W.: Zaburzenia metaboliczne w stadach krów mlecznych PWRiL 1980

4. Horsch F.: Immunoprofilaktyka u zwierząt użytkowych. PWRiL 1985

5. Artykuły z literatury fachowej: Medycyna Weterynaryjna, Życie Weterynaryjne, Trzoda Chlewna, Hodowca Bydła, Magazyn Weterynaryjny, Hoduj z głową, Lecznica Dużych Zwierząt i in.

6. Aktualne materiały z różnych konferencji, strony internetowe

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

- definiuje zasady współpracy z hodowcą

- identyfikuje zadania fermowego lekarza weterynarii w obiektach chowu wielkostadnego

- identyfikuje najczęściej występujące problemy zdrowia w stadach bydła, świń, owiec i kóz

- określa podstawowe sposoby zapobiegania i zwalczania biegunek w stadzie bydła i świń;

- określa podstawowe sposoby zapobiegania i zwalczania chorób narządu oddechowego w stadzie bydła i świń

W zakresie umiejętności:

- potrafi wybrać grupę reprezentatywna zwierząt dla stad zdrowych i problemowych - przygotowanie do monitorowania zdrowia zwierząt w stadzie;

- potrafi monitorować zdrowie zwierząt w fermie wielkostadnej

- potrafi wykorzystać oznaczanie białek ostrej fazy oraz wybranych parametrów biochemicznych krwi, moczu, mleka w monitorowaniu zdrowia stada zwierząt

W zakresie kompetencji społecznych:

- potrafi samodzielnie wykonać ocenę kondycji ciała krów mlecznych

- umie sklasyfikować stopnie kulawizny zwierząt w grupie

- samodzielnie wykonuje proste testy terenowe do ilościowej oceny odporności noworodków zwierząt gospodarskich

Metody i kryteria oceniania:

Końcowa ocena jest wyliczana na podstawie: obecności na wykładach i ćwiczeniach, (akceptowana nieobecność na 3 wykładach w semestrze i 1 ćwiczeniu w semestrze) oraz średnia ważona z ocen 5 kolokwiów pisemnych (waga 4), opracowania 5 zadań (waga 1) i egzaminu końcowego (waga 5).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TADEUSZ STEFANIAK
Prowadzący grup: PAULINA JAWOR, DAWID KRÓL, WOJCIECH NOWACKI, OLGA PIETRASINA, ANNA RZĄSA, TADEUSZ STEFANIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TADEUSZ STEFANIAK
Prowadzący grup: PAULINA JAWOR, WOJCIECH NOWACKI, OLGA PIETRASINA, ANNA RZĄSA, TADEUSZ STEFANIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TADEUSZ STEFANIAK
Prowadzący grup: PAULINA JAWOR, WOJCIECH NOWACKI, OLGA PIETRASINA, ANNA RZĄSA, MAGDALENA SENDERSKA-PŁONOWSKA, TADEUSZ STEFANIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TADEUSZ STEFANIAK
Prowadzący grup: PAULINA JAWOR, WOJCIECH NOWACKI, ANNA RZĄSA, TADEUSZ STEFANIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TADEUSZ STEFANIAK
Prowadzący grup: PAULINA JAWOR, DAWID KRÓL, WOJCIECH NOWACKI, ANNA RZĄSA, MAGDALENA SENDERSKA-PŁONOWSKA, TADEUSZ STEFANIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TADEUSZ STEFANIAK
Prowadzący grup: PAULINA JAWOR, WOJCIECH NOWACKI, ANNA RZĄSA, MAGDALENA SENDERSKA-PŁONOWSKA, TADEUSZ STEFANIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TADEUSZ STEFANIAK
Prowadzący grup: MARTA FACON-POROSZEWSKA, PAULINA JAWOR, WOJCIECH NOWACKI, ANNA RZĄSA, TADEUSZ STEFANIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)