Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Patomorfologia II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MWW-SJ>Patomo2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Patomorfologia II
Jednostka: KATEDRA PATOLOGII
Grupy: Przedmioty 6 sem. - weterynaria, st. mgr jednolite
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Przedmiot sekwencyjny, wymagany zdany egzamin z anatomii, histologii i embriologii, biologii komórki, biochemii, fizjologii, patofizjologii.

Skrócony opis:

Celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy na temat zmian wstecznych, zaburzeń w krążeniu, patomorfologii różnych procesów zapalnych, zmian postępowych, obrazu morfologicznego nowotworów oraz patomorfologii chorób poszczególnych układów i narządów organizmu oraz chorób zakaźnych zwierząt domowych. Przedmiot przedstawia technikę sekcji zwłok, zasady pobierania i zabezpieczania materiału do badań histopatologicznych, mikrobiologicznych, toksykologicznych i serologicznych, a także wskazuje możliwość wykorzystania wiedzy w diagnostyce chorób, w tym chorób zakaźnych.

Pełny opis:

Studenci zostaną zapoznani ze zmianami wstecznymi zachodzącymi w narządach. Omówiony zostanie zanik, zwyrodnienia, a także martwice. Przedstawione zostaną studentom zaburzenia w krążeniu w tym przekrwienie czynne, bierne, przekrwienie czynno - bierne, czerwienice, niedokrwienie, niedokrwistość, krwotok, wstrząs, skrzep i zakrzep, a także zator, zawał i obrzęk.

Kolejnym omawianym działem będą zapalenia, w tym zapalenie surowicze, zapalenie nieżytowe, zapalenie włóknikowe, zapalenie ropne, zapalenie krwotoczne, zapalenie posokowate, zapalenie uszkadzające, zapalenie wytwórcze, zapalenie ziarniniakowe.

Studenci zostaną zapoznani z patologią zmian postępowych, gojeniem się ran, przerostem, rozrostem, metaplazją oraz dysplazją.

Szczegółowo zostanie przedstawiona patologia zmian nowotworowych oraz zaburzenia rozwojowe, w tym patologia układu krążenia oraz oddechowego. Następnie zostaną przedstawione studentom patologie pozostałych układów, w tym moczowego, płciowego, limfatycznego, pokarmowego a także patologia skóry.

Studenci po zakończeniu kursu będą znali podstawy diagnostyki cytologicznej, cytodiagnostykę nowotworów i zmian nienowotworowych. Czynny udział studentów w przeprowadzaniu badań sekcyjnych będzie obowiązkowy, zostaną oni zapoznani z technikami oraz narzędziami sekcyjnymi. Omówione zostaną wybrane choroby trzody chlewnej, przeżuwaczy, kotów, psów, koni oraz królików.

Literatura:

1. Madej J.A., Rotkiewicz T.: Patologia ogólna zwierząt. Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2006

2. Madej J.A., Rotkiewicz T, Nozdryn Płotnicki Z: Patologia szczegółowa zwierząt. Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2007

3. Madej J. A., Hoszka M., Nowak M. Dzimira S.: Histopatologia zwierząt domowych. Przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 2010

4. Madej J.A., Houszka M., Kapuśniak V., Dzimira S., Nowak M.: Technika badań patomorfologicznych zwierząt domowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 2012

5. Kaszubkiewicz Cz.: Patomorfologia zwierząt. Wydawnictwo AR, Wrocław 2002.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

- Wet_P7S_WG14 Zna w pogłębionym stopniu i szczegółowo opisuje mechanizmy patologii narządowych i ustrojowych

- Wet_P7S_WG15 Przedstawia i szczegółowo interpretuje przyczyny i objawy, opisuje i interpretuje zmiany anatomopatologiczne, stosuje zasady leczenia i zapobiegania w poszczególnych jednostkach chorobowych

- Wet_P7S_WG16 Zna w pogłębionym stopniu zasady postępowania diagnostycznego (z uwzględnieniem diagnostyki różnicowej) i terapeutycznego

W zakresie umiejętności:

- Wet_P7S_UW07 pobiera, zabezpiecza i zna zasady transportu próbek oraz wykonywania standardowych testów laboratoryjnych, a także prawidłowo analizuje i interpretuje wyniki badań laboratoryjnych

- Wet_P7S_UW16 wykonuje sekcję zwłok wraz z opisem, pobiera próbki i zabezpiecza je do transportu

W zakresie kompetencji społecznych:

Metody i kryteria oceniania:

Patomorfologia I : 50% wykłady I, 50% ćwiczenia I (ocena wiedzy uzyskanej na wykładach i z bieżącego ćwiczenia)

Patomorfologia II : 50% wykłady II, 50% ćwiczenia II (ocena wiedzy uzyskanej na wykładach i z bieżącego ćwiczenia)

Ocena końcowa: 20% zaliczenie II, 80% egzamin

Zakres tematyczny egzaminu: ćwiczenia I + ćwiczenia II, wykłady I + wykłady II.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JANUSZ MADEJ
Prowadzący grup: RAFAŁ CIAPUTA, STANISŁAW DZIMIRA, IZABELA JANUS, MAŁGORZATA KANDEFER-GOLA, JANUSZ MADEJ, MARCIN NOWAK, PAULINA ŚLIWOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JANUSZ MADEJ
Prowadzący grup: RAFAŁ CIAPUTA, STANISŁAW DZIMIRA, IZABELA JANUS, MAŁGORZATA KANDEFER-GOLA, JANUSZ MADEJ, MAGDALENA MARZEC-OWCZAREK, MARCIN NOWAK, PAULINA ŚLIWOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: STANISŁAW DZIMIRA
Prowadzący grup: RAFAŁ CIAPUTA, STANISŁAW DZIMIRA, IZABELA JANUS, MAŁGORZATA KANDEFER-GOLA, MAGDALENA MARZEC-OWCZAREK, MARCIN NOWAK, PAULINA ŚLIWOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: STANISŁAW DZIMIRA
Prowadzący grup: RAFAŁ CIAPUTA, STANISŁAW DZIMIRA, IZABELA JANUS, MAŁGORZATA KANDEFER-GOLA, MAGDALENA MARZEC-OWCZAREK, MARCIN NOWAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: STANISŁAW DZIMIRA
Prowadzący grup: JOANNA BUBAK, RAFAŁ CIAPUTA, IZABELA JANUS, MAŁGORZATA KANDEFER-GOLA, MARCIN NOWAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARCIN NOWAK
Prowadzący grup: JOANNA BUBAK, RAFAŁ CIAPUTA, Valeria Grieco, IZABELA JANUS, MARCIN NOWAK, PAULINA ŚLIWOWSKA, KACPER ŻEBROWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)