Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Parazytologia i inwazjologia I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MWW-SJ>Parazyt1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Parazytologia i inwazjologia I
Jednostka: KATEDRA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Z KLINIKĄ KONI, PSÓW I KOTÓW
Grupy: Przedmioty 4 sem. - weterynaria, st. mgr jednolite
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Biologia, diagnostyka kliniczna i labolatoryjna, patofizjologia i patologia, farmakologia.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nauczenie studentów identyfikacji gatunków pasożytów występujących u zwierząt. Student poznaje podstawowe pojęcia i terminy z zakresu parazytologii, cykle rozwojowe pasożytów oraz systematykę zoologiczną. Poznaje objawy kliniczne i zmiany patologiczne chorób pasożytniczych. Studenci dowiadują się o zasadach profilaktyki przeciwpasożytniczej. Uczą się podstawowych badań diagnostycznych w celu identyfikacji pasożytów i określają istniejące zagrożenia dla zwierząt i ludzi.

Pełny opis:

Pasożyty zwierząt domowych i dziko żyjących ich morfologia, biologia, cykle życiowe i rola epizootyczno- epidemiologiczna. Interrakcje pomiędzy żywicielami a pasożytami, różne laboratoryjne metody stosowane w diagnozowaniu pasożytów, leki przeciwpasożytnicze, zapobieganie i kontrola.

Literatura:

1. Choroby pasożytnicze zwierząt domowych, Furmaga S., PWRiL, Warszawa 1983.

2. Parazytologia weterynaryjna. Georgis, D.D. Bowman, Elsevier, Wrocław 2012.

3. Zarys parazytologii lekarskiej, Kadłubowski R., PZWL, Warszawa 1999.

4. Parazytologia weterynaryjna, Stefański W., PWRiL, Warszawa 1968.

5. Zarys kliniki chorób zakaźnych. Januszkiewicz J.:

6. Ćwiczenia z parazytologii, Grzywiński L., Martynowicz T., Skrypt AR, Wrocław 1984.

7. Encyclopedic Reference of Parasitology (Biology, Structure, Function) Mehlhorn H. Springer-Verlag Berlin Heildelberg, New York 2001.

8. Veterinary Parasitology , MA Taylor.,R.L Coop.,R.L. Wall, , Blackwell Publiushing, third edition 2007

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

- Wet_P7S_WG08 identyfikuje i szczegółowo opisuje biologię czynników zakaźnych wywołujących choroby przenoszone między zwierzętami oraz antropozoonozy, z uwzględnieniem mechanizmów przenoszenia choroby oraz mechanizmów obronnych organizmu

- Wet_P7S_WG15 Przedstawia i szczegółowo interpretuje przyczyny i objawy, opisuje i interpretuje zmiany anatomopatologiczne, stosuje zasady leczenia i zapobiegania w poszczególnych jednostkach chorobowych

- Wet_P7S_WG16 Zna w pogłębionym stopniu zasady postępowania diagnostycznego (z uwzględnieniem diagnostyki różnicowej) i terapeutycznego

W zakresie umiejętności:

- Wet_P7S_UW07 pobiera, zabezpiecza i zna zasady transportu próbek oraz wykonywania standardowych testów laboratoryjnych, a także prawidłowo analizuje i interpretuje wyniki badań laboratoryjnych

- Wet_P7S_UW19 opracowuje i wprowadza programy profilaktyczne właściwe dla poszczególnych gatunków zwierząt

- Wet_P7S_UW20 ocenia i wprowadza zalecenia minimalizujące ryzyko skażenia, zakażenia krzyżowego i akumulacji czynników chorobotwórczych w obiektach weterynaryjnych i w środowisku

- Wet_P7S_UK01 efektywnie komunikuje się z klientami, innymi lekarzami weterynarii oraz pracownikami organów i urzędów kontroli, administracji rządowej i samorządowej

W zakresie kompetencji społecznych:

Metody i kryteria oceniania:

Parazytologia I: 50% ocena z ćwiczeń I i + 50% ocena z wykładów I (Test wiedzy) - Kredyt I

Parazytologia II 50% ocena z ćwiczeń II + 50% ocena z wykładów II (Test wiedzy) - Kredyt II

Ocena końcowa: 50% kredyt II + 50% egzamin

Zakres egzaminu, ćwiczenia i ćwiczenia I + II + I + II wykłady

Wykłady- 45 h, Ćwiczenia - 60 h.

Treści wykładów są opracowane w formie prezentacji, egzamin pisemny po 6 semestrze; minimalny zasób wiedzy do zaliczenia przedmiotu 60% Ćwiczenia prowadzone są w grupach laboratoryjnych. Studenci muszą przygotować się do ćwiczeń. Na ćwiczeniach mikroskopują i rysują wybrane gatunki pasożytów. Obowiązkowe zaliczenie ćwiczeń po każdym semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ZENON SOŁTYSIAK
Prowadzący grup: JAROSŁAW PACOŃ, JOLANTA PIEKARSKA, ANDRZEJ POŁOZOWSKI, ZENON SOŁTYSIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ZENON SOŁTYSIAK
Prowadzący grup: AGNIESZKA PIEKARA-STĘPIŃSKA, JOLANTA PIEKARSKA, ANDRZEJ POŁOZOWSKI, ZENON SOŁTYSIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ZENON SOŁTYSIAK
Prowadzący grup: JAROSŁAW PACOŃ, AGNIESZKA PIEKARA-STĘPIŃSKA, JOLANTA PIEKARSKA, ZENON SOŁTYSIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ZENON SOŁTYSIAK
Prowadzący grup: MICHAŁ GORCZYKOWSKI, JOLANTA PIEKARSKA, ANDRZEJ POŁOZOWSKI, ZENON SOŁTYSIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ZENON SOŁTYSIAK
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ZENON SOŁTYSIAK
Prowadzący grup: MICHAŁ GORCZYKOWSKI, JOLANTA PIEKARSKA, ANDRZEJ POŁOZOWSKI, ZENON SOŁTYSIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOLANTA PIEKARSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOLANTA PIEKARSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOLANTA PIEKARSKA
Prowadzący grup: MICHAŁ GORCZYKOWSKI, JOLANTA PIEKARSKA, ANDRZEJ POŁOZOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)