Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Immunologia kliniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MWW-SJ>ImmuK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Immunologia kliniczna
Jednostka: KATEDRA IMMUNOLOGII, PATOFIZJOLOGII I PREWENCJI WETERYNARYJNEJ
Grupy: Przedmioty 9 sem. - weterynaria, st. mgr jednolite
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu immunologii podstawowej, patofizjologii, diagnostyki laboratoryjnej, chorób wewnętrznych w zakresie odpowiadającym analizie przypadków klinicznych.

Skrócony opis:

Celem kursu jest osiągnięcie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw immunologii a szczególnie wskazanie integracyjnej roli procesów odpornościowych, wskazanie głównych mechanizmów odpowiedzialnych za proces rozpoznania immunologicznego antygenów własnych i obcych, zasad migracji, współdziałania i komunikacji pomiędzy komórkami układu odpornościowego.

Zostaną przedstawione podstawowe mechanizmy immunologiczne leżące u podstaw nadwrażliwości i procesów zapalnych, także sposoby czynnej i biernej immunizacji chroniące przed czynnikami zakaźnymi u pacjenta indywidualnego i w populacji.

Pełny opis:

Komórkowe i molekularne podłoże reakcji immunologicznych, rozpoznanie immunologiczne, faza indukcyjna , centralna i efektorowa odpowiedzi odpornościowej, dojrzewanie komórek układu odpornościowego, tolerancja immunologiczna, immunologiczne podłoże reakcji zapalnej, typy nadwrażliwości, podstawy immunizacji czynnej i biernej, podstawowe testy i techniki stosowane w badaniach immunologicznych.

Literatura:

1. Choroby wewnętrzne małych zwierząt Nelson RW, Couto C.G. edycja polska ELSEVIER Urban and Partner, 2009

2. Praktyczna hematologia psów i kotów Mischke R. ed.polska Galaktyka, 2010

3. Artykuły tematyczne z czasopism naukowych i zawodowych w języku polskim

4. Materiały dostarczone przez prowadzących ( prezentacje i opracowania )

5. Clinical immunology of the dog and cat, Day M.J. Thieme/Manson; 2nd Revised (September 14, 2010)

6. Veterinary Immunology I.Tizard, Saunders, 2008, 8th edition

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

- definiuje i opisuje szczegółowe mechanizmy odporności skóry i ich zaburzenia, szczegółowe mechanizmy odporności w tkankach układu nerwowego, układu ruchu, przewodu pokarmowego

- charakteryzuje zjawiska immunologiczne towarzyszące chorobie nowotworowej i opisuje sposoby immunoterapii w walce z chorobami nowotworowymi

- diagnozuje różnicowo i opisuje choroby systemowe tła immunologicznego, w tym niewydolności układu biało- i czerwonokrwinkowego

- rozpoznaje i wyjaśnia przyczyny pierwotnych i wtórnych niedoborów immunologicznych

W zakresie umiejętności:

- potrafi powiązać ogólne objawy kliniczne ze zjawiskami immunologicznymi

- dobiera odpowiedni materiał diagnostyczny w kierunku dochodzenia przyczyn chorób o podłożu immunologicznym

- analizuje wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych w kontekście chorób immunologicznych

- planuje postępowanie terapeutyczne w przebiegu chorób o podłożu immunologicznym

W zakresie kompetencji społecznych:

- pracuje w małych zespołach

- rozwiązuje problemy w sposób analityczny

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z ćwiczeń (50%) + ocena z wykładów (50%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA CHEŁMOŃSKA-SOYTA
Prowadzący grup: ANNA CHEŁMOŃSKA-SOYTA, WOJCIECH HILDEBRAND, JULIA MILLER, KATARZYNA MRÓZ, BOŻENA OBMIŃSKA-MRUKOWICZ, JAROSŁAW POPIEL, MARCIN WRZOSEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA CHEŁMOŃSKA-SOYTA
Prowadzący grup: ANNA CHEŁMOŃSKA-SOYTA, WOJCIECH HILDEBRAND, JULIA MILLER, KATARZYNA MRÓZ, BOŻENA OBMIŃSKA-MRUKOWICZ, JAROSŁAW POPIEL, MARCIN WRZOSEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA CHEŁMOŃSKA-SOYTA
Prowadzący grup: ANNA CHEŁMOŃSKA-SOYTA, WOJCIECH HILDEBRAND, JULIA MILLER, KATARZYNA MRÓZ, BOŻENA OBMIŃSKA-MRUKOWICZ, JAROSŁAW POPIEL, PAWEŁ SZYDŁOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA CHEŁMOŃSKA-SOYTA
Prowadzący grup: ANNA CHEŁMOŃSKA-SOYTA, WOJCIECH HILDEBRAND, JULIA MILLER, KATARZYNA MRÓZ, BOŻENA OBMIŃSKA-MRUKOWICZ, JAROSŁAW POPIEL, MARCIN WRZOSEK, AGNIESZKA ŻAK-BOCHENEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA CHEŁMOŃSKA-SOYTA
Prowadzący grup: ANNA CHEŁMOŃSKA-SOYTA, WOJCIECH HILDEBRAND, JULIA MILLER, KATARZYNA MRÓZ, BOŻENA OBMIŃSKA-MRUKOWICZ, JAROSŁAW POPIEL, MARCIN WRZOSEK, AGNIESZKA ŻAK-BOCHENEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA CHEŁMOŃSKA-SOYTA
Prowadzący grup: ANNA CHEŁMOŃSKA-SOYTA, WOJCIECH HILDEBRAND, JULIA MILLER, KATARZYNA MRÓZ, BOŻENA OBMIŃSKA-MRUKOWICZ, JAROSŁAW POPIEL, MARCIN WRZOSEK, AGNIESZKA ŻAK-BOCHENEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA CHEŁMOŃSKA-SOYTA
Prowadzący grup: ANNA CHEŁMOŃSKA-SOYTA, PAULINA DROBOT, WOJCIECH HILDEBRAND, JULIA MILLER, KATARZYNA MRÓZ, BOŻENA OBMIŃSKA-MRUKOWICZ, JAROSŁAW POPIEL, AGNIESZKA ŻAK-BOCHENEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)