Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MWW-SJ>HigienaProd2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego II
Jednostka: KATEDRA HIGIENY ŻYWNOŚCI I OCHRONY ZDROWIA KONSUMENTA
Grupy: Przedmioty 10 sem. - weterynaria, st. mgr jednolite
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Anatomia zwierząt, fizjologia, biochemia, mikrobiologia, prawo sanitarno-żywnościowe.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z procesami technologicznymi stosowanym w przetwórstwie żywności, z procesami produkcji różnych rodzajów żywności pochodzenia zwierzęcego, zagrożeniami zdrowia konsumenta oraz sposobem prowadzenia nadzoru weterynaryjnego w zakładach przetwórczych.

Pełny opis:

Procesy technologiczne występujących w przetwórstwie żywności (peklowanie, wędzenie, marynowanie, pasteryzacja, sterylizacja, suszenie, liofilizacja, chłodzenie, mrożenie), szczegółowa technologia produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego (produkcja kiełbas, wędzonek, konserw, ubój drobiu, przetwórstwo jaj, przetwórstwo ryb), dobra praktyka produkcyjna i higieniczna w zakładach przetwórczych, zagrożenia mikrobiologiczne i chemiczne w żywności pochodzenia zwierzęcego, metodologia prowadzenia nadzoru nad zakładami przetwórczymi.

Literatura:

1. Molenda J. 2010. Mikrobiologia żywności pochodzenia zwierzęcego. Wyd. UWP Wrocław;

2. Pijanowski E. 1997. Ogólna technologia żywności. WNT, Warszawa;

3. Grabowski T. 1993. Technologia mięsa drobiowego. WNT, Warszawa;

4. Smolińska T. Kopeć W. Przetwórstwo mięsa drobiu- podstawy biologiczne i technologiczne, Wyd. UP, Wrocław,2009

5. Zaleski S. 1978. Mikrobiologia żywności pochodzenia morskiego. Wydawnictwo Morskie, Gdańsk;

6. Zaremba M., Borowski J. 1997. Mikrobiologia lekarska. PZWL, Warszawa;

7. Pezacki W. 1984. Przetwarzanie jadalnych surowców rzeźnych. PWN, Warszawa;

8. Pezacki W. 1984. Przetwarzanie niejadalnych surowców rzeźnych. PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

- opisuje procesy technologiczne stosowane przy produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego

- identyfikuje obowiązujące wymagania higieniczne oraz przepisy prawne dla zakładów produkujących środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego

- analizuje zagrożenia związane z procesami technologicznymi stosowanymi przy produkcji żywności

- wyjaśnia zasady systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontrolnych (HACCP)

W zakresie umiejętności:

- określa zagrożenie związane z poszczególnymi procesami stosowanymi w przetwórstwie żywności zwierzęcego pochodzenia

- poddaje krytycznemu osądowi parametry technologiczne oraz wymagania higieniczne stosowane w zakładach przetwórstwa żywności

- interpretuje wyniki badań mikrobiologicznych i chemicznych środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

W zakresie kompetencji społecznych:

- ocenia spełnienie wymagań higienicznych w podmiotach produkujących i przetwarzających żywność pochodzenia zwierzęcego

Metody i kryteria oceniania:

Aby zaliczyć cały przedmiot należy uzyskać zaliczenie z przedmiotu „Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego I” oraz z przedmiotu „Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego II”.

Na ocenę końcową składa się ocena z ćwiczeń: 40% oraz ocena z egzaminu: 60%.

Zakres tematyczny egzaminu: „Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego I” ćwiczenia i wykłady oraz „Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego II” ćwiczenia i wykłady.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 18 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ADAM MALICKI
Prowadzący grup: JAROSŁAW BYSTROŃ, KATARZYNA KOSEK-PASZKOWSKA, ADAM MALICKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 18 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ADAM MALICKI
Prowadzący grup: JAROSŁAW BYSTROŃ, KATARZYNA KOSEK-PASZKOWSKA, KAROLINA ŁYŻWIŃSKA, ADAM MALICKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 18 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ADAM MALICKI
Prowadzący grup: JAROSŁAW BYSTROŃ, KATARZYNA KOSEK-PASZKOWSKA, KAROLINA ŁYŻWIŃSKA, ADAM MALICKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 18 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ADAM MALICKI
Prowadzący grup: JAROSŁAW BYSTROŃ, KATARZYNA KOSEK-PASZKOWSKA, KAROLINA ŁYŻWIŃSKA, ADAM MALICKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 18 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ADAM MALICKI
Prowadzący grup: KATARZYNA KOSEK-PASZKOWSKA, ADAM MALICKI, KATARZYNA MORKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 18 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAROSŁAW BYSTROŃ
Prowadzący grup: JAROSŁAW BYSTROŃ, KATARZYNA KOSEK-PASZKOWSKA, ADAM MALICKI, KATARZYNA MORKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-03-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 18 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAROSŁAW BYSTROŃ
Prowadzący grup: JAROSŁAW BYSTROŃ, KATARZYNA KOSEK-PASZKOWSKA, BARBARA NIECHCIAŁKOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)