Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Choroby ptaków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MWW-SJ>ChorobyPt
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Choroby ptaków
Jednostka: KATEDRA EPIZOOTIOLOGII Z KLINIKĄ PTAKÓW I ZWIERZĄT EGZOTYCZNYCH
Grupy: Przedmioty 9 sem. - weterynaria, st. mgr jednolite
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Przedmiot obligatoryjny, wymagane zdane egzaminy z: hodowla i żywienie zwierząt, biochemia, mikrobiologia, anatomia patologiczna, farmakologia, parazytologia, toksykologia weterynaryjna.

Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy nt.: najnowszych technologii chowu i hodowli poszczególnych gatunków ptaków, fizjologii i patologia lęgów, chorób okresu około lęgowego, chorób z niedoboru składników pokarmowych, tła środowiskowego, na tle zaburzeń metabolicznych, jak też o etiologii pasożytniczej, bakteryjnej i wirusowej. Ponadto program nauczania obejmuje wiedzę z zakresu weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej, przepisów prawnych dotyczących zapobiegania i zwalczania chorób, w szczególności chorób drobiu zwalczanych z urzędu.

Pełny opis:

Zagadnienia ogólne z zakresu hodowli i rozrodu drobiu. Higiena utrzymania i żywienia drobiu. Choroby bakteryjne drobiu. Choroby grzybicze drobiu i mikotoksykozy. Choroby wirusowe drobiu. Choroby pasożytnicze drobiu. Choroby gołębi i ptaków ozdobnych. Problemy zdrowotne ptaków dzikich. Wybrane zagadnienia z patologii lęgów. Choroby niedoborowe i zatrucia, choroby metaboliczne o niewyjaśnionej etiologii. Wybrane zagadnienia z immunologii i immunoprofilaktyki ptaków. Badanie kliniczne i sekcyjne ptaków. Diagnostyka laboratoryjna chorób drobiu w chowie wielkostadnym. Badanie sekcyjne ptaków, zasady pobierania prób do badań laboratoryjnych i ich interpretacja.

Literatura:

1. Altman R.B., Clubb S.L., Dorrestein G., Quesenbery K: Avian Medicine and Surgery, W.B. Saunders Company, Philadelphia, London, Toronto, Montreal, Sydney, Tokyo 1997.

2. Mazurkiewicz M. i wsp: Choroby drobiu, W.U.P. Wrocław, wydanie 2005 i 2012

3. Patison M. i wsp. (red A. Wieliczko): Choroby drobiu, Elsevier Urban & Partner, 2011

4. Saif Y.M. i wsp.: Diseases of poultry, Iowa State Press, 2003

5. Czasopisma: Medycyna Weterynaryjna, Życie Weterynaryjne, Magazyn Weterynaryjny, Polskie Drobiarstwo, Hodowca Drobiu, Indyk Polski i inne

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

- identyfikuje systemy chowu i hodowli różnych gatunków ptaków, definiuje podstawowe zagadnienia z zakresu anatomii, fizjologii, żywienia i patologii lęgów ptaków; przedstawia i omawia odpowiednie warunki utrzymania i żywienia ptaków ozdobnych (papugi, astryldy, miękkojady) oraz gołębi pocztowych

- identyfikuje czynniki etiologiczne chorób zakaźnych, metabolicznych i niedoborowych u poszczególnych gatunków ptaków (kury, indyki, kaczki, gęsi, gołębie, ptaki ozdobne), wskazuje źródła zakażenia i możliwe drogi rozprzestrzeniania się chorób, opisuje i interpretuje objawy kliniczne i zmiany patologiczne występujących chorób u różnych gatunków ptaków

- wskazuje podstawowe metody diagnostyczne stosowane u ptaków, rekomenduje terapię, profilaktykę i rozwiązania prowadzące do zwiększenia zdrowotności stada

- wskazuje aktualnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zwalczania i monitorowania chorób drobiu, szczególnie chorób zwalczanych z urzędu

W zakresie umiejętności:

- działa zgodnie z obowiązującymi standardami i zasadami etycznymi

- samodzielnie wykonuje podstawowe badanie kliniczne i sekcyjne różnych gatunków drobiu i ptaków egzotycznych, podejmuje stosowne leczenie, ordynuje właściwe szczepienia ochronne

- właściwie pobiera i zabezpiecza materiał do badań diagnostycznych (mikrobiologicznych, wirusologicznych, serologicznych, histopatologicznych, molekularnych)

- analizuje i interpretuje wyniki badań diagnostycznych, na ich podstawie ordynuje właściwe postępowanie terapeutyczne i profilaktyczne

W zakresie kompetencji społecznych:

- wykazuje odpowiedzialność za podejmowane decyzje wobec ludzi i zwierząt

- stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscu

Metody i kryteria oceniania:

Choroby ptaków: 50% ocena z ćwiczeń + 50% ocena z wykładów (sprawdzian wiedzy) ---> zaliczenie.

Ocena końcowa: 50 % zaliczenie + 50% egzamin

Zakres tematyczny egzaminu: ćwiczenia + wykłady

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 27 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ALINA WIELICZKO
Prowadzący grup: KAMILA BOBREK, KATARZYNA ĆWIEK, ANDRZEJ GAWEŁ, MACIEJ KUCZKOWSKI, TOMASZ PIASECKI, ALINA WIELICZKO, ANNA WOŹNIAK-BIEL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 27 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ALINA WIELICZKO
Prowadzący grup: KAMILA BOBREK, KATARZYNA ĆWIEK, PIOTR FALKOWSKI, ANDRZEJ GAWEŁ, MACIEJ KUCZKOWSKI, TOMASZ PIASECKI, ALINA WIELICZKO, ANNA WOŹNIAK-BIEL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 27 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ALINA WIELICZKO
Prowadzący grup: KAMILA BOBREK, KATARZYNA ĆWIEK, PIOTR FALKOWSKI, ANDRZEJ GAWEŁ, MACIEJ KUCZKOWSKI, TOMASZ PIASECKI, ALINA WIELICZKO, ANNA WOŹNIAK-BIEL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 27 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ALINA WIELICZKO
Prowadzący grup: KAMILA BOBREK, MONIKA CHMIELEWSKA-WŁADYKA, PIOTR FALKOWSKI, ANDRZEJ GAWEŁ, MACIEJ KUCZKOWSKI, TOMASZ PIASECKI, ALINA WIELICZKO, ANNA WOŹNIAK-BIEL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 27 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ALINA WIELICZKO
Prowadzący grup: KAMILA BOBREK, MONIKA CHMIELEWSKA-WŁADYKA, ANDRZEJ GAWEŁ, MACIEJ KUCZKOWSKI, TOMASZ PIASECKI, ALINA WIELICZKO, ANNA WOŹNIAK-BIEL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 27 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ALINA WIELICZKO
Prowadzący grup: KAMILA BOBREK, MONIKA CHMIELEWSKA-WŁADYKA, ANDRZEJ GAWEŁ, MACIEJ KUCZKOWSKI, TOMASZ PIASECKI, ALINA WIELICZKO, ANNA WOŹNIAK-BIEL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 27 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANDRZEJ GAWEŁ
Prowadzący grup: KAMILA BOBREK, ANDRZEJ GAWEŁ, MACIEJ KUCZKOWSKI, TOMASZ PIASECKI, BARBARA SZCZEPANKIEWICZ, ANNA WOŹNIAK-BIEL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)