Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Choroby koni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MWW-SJ>ChKoni8
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Choroby koni
Jednostka: KATEDRA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Z KLINIKĄ KONI, PSÓW I KOTÓW
Grupy: Przedmioty 8 sem. - weterynaria, st. mgr jednolite
Punkty ECTS i inne: 12.00 LUB 15.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Ukończenie przedmiotów podstawowych: anatomia zwierząt, biochemia, histologia i embriologia, mikrobiologia weterynaryjna, fizjologia zwierząt, diagnostyka kliniczna i laboratoryjna, farmakologia weterynaryjna, andrologia

Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy nt. czynników etiologicznych, wywołanych objawów klinicznych, koniecznych lub możliwych badań dodatkowych, końcowej interpretacji celem rozpoznania choroby, rozpoznania różnicowego, zastosowania leczenia i profilaktyki chorób koni.

Pełny opis:

Przyczyny, objawy chorobowe, przebieg, leczenie i zapobieganie chorobom wewnętrznym, zakaźnym, chirurgicznym i ginekologiczno-położniczym u koni. Techniki diagnostyczne stosowane u koni i pozostałych koniowatych.

Literatura:

Choroby wewnętrzne

1. Ditz O., Huskamp B.2008. Praktyka kliniczna-konie. Wyd. Galaktyka;

2. Fryc J. Rozpoznawanie i leczenie schorzeń morzyskowych koni. 1999. SI-MA Warszawa

3. Gerber H. 1994. Pferdkrankheiten. Ulmer Stuttgart;

4. Robinson, N. E., & Sprayberry, K. A. (2009). Current therapy in equine medicine (Vol. 6). Elsevier Health Sciences.

5. Reed, S. M., Bayly, W. M., & Sellon, D. C. (2009). Equine internal medicine. Elsevier Health Sciences.

6. Nicpoń J, Kita J., Fogasiński A. 1997. Wybrane choroby koni. SI-MA Warszawa;

7. Polskie przepisy prawne (Ustawa, Rozporządzenie, Instrukcja) dot. omawianych jednostek chorobowych

Rozród

1. Arthur’s Veterinary Reproduction and Obstetrics. D.Noakes, T.Parkinson, G.England, 2001

2. Equine breeding management and artificial insemination, J.C.Samper, 2009

3. Current therapy in large animal theriogenology, R. S.Youngquist , W. R. Threlfall, 2007

4. Handbook of in vitro fertilization. A.O.Trounson, D.K.Gardner, 2009.

5. Handbook of veterinary obstetrics. P.G. Jackson, 2004.

6. Praktyka kliniczna konie. O. Dietz., B. Huskamp, 2008.

7. Kierowany rozród koni. K. Kosiniak-Kamysz, Wierzbowski S, 1998.

Choroby zakaźne

1. J. Kita: Metody zwalczania chorób Zaraźliwych zwierząt gospodarskich, PWN, Warszawa, 1987

2. Manul of Standarts for Diagnostic Tests and Vaccines, OIE, Paryż, 1996

3. J. Beer: Choroby zakaźne zwierząt domowych, t. 1 i 2., PWRiL, Warszawa, 1980

4. Z. Gliński: Choroby zakaźne zwierząt i epizootiologia ogólna, Wydawnictwo AR, Lublin, 1999

5. Z. Gliński,K. Kostro : Choroby zakaźne zwierząt z zarysem epidemiologii zwierząt i zoonoz, PWRiL, Warszawa 2003

6. Z. Wachnik: Choroby zakaźne zwierząt domowych, PWRiL, Warszawa, 1983

7. K. Łosieczka: Zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych podlegających obowiązkowi zgłaszania, Wydawnictwo AR, Wrocław, 1996

8. S. Winiarczyk: Choroby zakaźne zwierząt domowych Wydawnictwo AR, Lublin, 2001

9. Z. Larski: Diagnostyka wirusologiczna chorób zwierząt, PWRiL, Warszawa, 1992

10. Z. Cygan: Choroby beztlenowcowe zwierząt, Z. Cygan, Pol-Druk Kraków 1999.

Chirurgia

1. D.A. Wilson, J. Kramer, G.M. Constantinescu, K.R. Branson - Zabiegi chirurgiczne u koni w warunkach pozaszpitalnych – Elsevier Urban& Partner, Wrocław 2009

2. Dietz Olof, Huskamp Bernhard – Praktyka kliniczna: konie. Wydawnictwo Galaktyka.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

- zna czynniki etiologiczne chorób koni,

- zna objawy kliniczne chorób koni,

- zna podstawowe badania uzupełniające potrzebne do potwierdzenia bądź wykluczenia rozpoznania choroby

- zna metody leczenia rozpoznanej choroby konia oraz możliwy jej przebieg

W zakresie umiejętności:

- potrafi przeprowadzić wywiad i badanie kliniczne przy podejrzeniu choroby konia

- potrafi przedstawić listę prawdopodobnych chorób i potrafi zaproponować listę badań dodatkowych potrzebnych do potwierdzenia bądź wykluczenia choroby

- potrafi rozpoznać chorobę koni w oparciu o objawy kliniczne i wyniki badań dodatkowych

- potrafi proponować adekwatny program leczenia rozpoznanej choroby

W zakresie kompetencji społecznych:

- potrafi przeprowadzić tok postępowania lekarsko-weterynarynego w przypadku wystąpienia choroby u konia

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń:

25% ocena z „chorób wewnętrznych” + 25% ocena z „chorób zakaźnych” + 25% ocena z „chirurgii” + 25% ocena z „rozrodu”- ocena średnia (warunek uzyskania oceny pozytywnej z każdego przedmiotu)

Zaliczenie egzaminu:

25% ocena z „chorób wewnętrznych” + 25% ocena z „chorób zakaźnych” + 25% ocena z „chirurgii” + 25% ocena z „rozrodu”- ocena średnia (warunek uzyskania oceny pozytywnej z każdego przedmiotu)

Zakres tematyczny egzaminu: ćwiczenia + wykłady

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 6 godzin więcej informacji
Ćwiczenia kliniczne, 60 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 54 godzin więcej informacji
Wykład, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ARTUR NIEDŹWIEDŹ
Prowadzący grup: WIESŁAW BIELAS, MARIUSZ BIRGER, KRZYSZTOF BUCZAK, JUSTYNA BUCZKOWSKA, AGNIESZKA CEKIERA, MAREK CZERNIECKI, GRZEGORZ DEJNEKA, MICHAŁ DZIĘCIOŁ, SŁAWOMIR GOŁYŚ, MARCIN JASIAK, BARTŁOMIEJ JAŚKOWSKI, PAWEŁ JONKISZ, ROBERT KARCZMARCZYK, ZDZISŁAW KIEŁBOWICZ, PAWEŁ KUCHARSKI, AGNIESZKA LACHOWICZ-WOLAK, SONIA LACHOWSKA, PIOTR ŁOŚ, JAKUB NICPOŃ, ARTUR NIEDŹWIEDŹ, AGNIESZKA NOSZCZYK-NOWAK, ADAM OPAŁKA, KATARZYNA PŁONECZKA-JANECZKO, JAROSŁAW POPIEL, PRZEMYSŁAW PRZĄDKA, WIKTOR ROZPĘDEK, MARTA RYKAŁA, KRZYSZTOF RYPUŁA, MONIKA SIKORA, NATALIA SIWIŃSKA, PIOTR SKRZYPCZAK, MALWINA SŁOWIKOWSKA-ŁOŚ, Yuliia Stetsiura, LUCJAN WITKOWSKI, PAULINA ZIELIŃSKA, AGNIESZKA ŻAK-BOCHENEK, MONIKA ŻYCHSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 6 godzin więcej informacji
Ćwiczenia kliniczne, 60 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 54 godzin więcej informacji
Wykład, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ARTUR NIEDŹWIEDŹ
Prowadzący grup: WIESŁAW BIELAS, MARIUSZ BIRGER, KRZYSZTOF BUCZAK, JUSTYNA BUCZKOWSKA, AGNIESZKA CEKIERA, GRZEGORZ DEJNEKA, MICHAŁ DZIĘCIOŁ, SŁAWOMIR GOŁYŚ, MARCIN JASIAK, BARTŁOMIEJ JAŚKOWSKI, PAWEŁ JONKISZ, ZDZISŁAW KIEŁBOWICZ, PAWEŁ KUCHARSKI, SONIA LACHOWSKA, JAKUB NICPOŃ, ARTUR NIEDŹWIEDŹ, AGNIESZKA NOSZCZYK-NOWAK, ADAM OPAŁKA, KATARZYNA PŁONECZKA-JANECZKO, JAROSŁAW POPIEL, PRZEMYSŁAW PRZĄDKA, MARTA RYKAŁA, KRZYSZTOF RYPUŁA, MONIKA SIKORA, NATALIA SIWIŃSKA, PIOTR SKRZYPCZAK, MALWINA SŁOWIKOWSKA-ŁOŚ, Kamil Suliga, MONIKA SZPRINGIEL, JOANNA TUNIKOWSKA, LUCJAN WITKOWSKI, MONIKA ŻYCHSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-03-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 85 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ARTUR NIEDŹWIEDŹ
Prowadzący grup: MAŁGORZATA BEDNARSKA, WIESŁAW BIELAS, MARIUSZ BIRGER, KRZYSZTOF BUCZAK, MAREK BYKOWY, AGNIESZKA CEKIERA, GRZEGORZ DEJNEKA, MICHAŁ DZIĘCIOŁ, SŁAWOMIR GOŁYŚ, MARCIN JASIAK, BARTŁOMIEJ JAŚKOWSKI, PAWEŁ JONKISZ, ROBERT KARCZMARCZYK, ZDZISŁAW KIEŁBOWICZ, JAKUB NICPOŃ, ARTUR NIEDŹWIEDŹ, AGNIESZKA NOSZCZYK-NOWAK, KATARZYNA PŁONECZKA-JANECZKO, JAROSŁAW POPIEL, PRZEMYSŁAW PRZĄDKA, KRZYSZTOF RYPUŁA, MONIKA SIKORA, NATALIA SIWIŃSKA, PIOTR SKRZYPCZAK, MALWINA SŁOWIKOWSKA-ŁOŚ, Kamil Suliga, MONIKA SZPRINGIEL, LUCJAN WITKOWSKI, PAULINA ZIELIŃSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)