Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Andrologia i sztuczne unasiennianie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MWW-SJ>Andrologia
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Andrologia i sztuczne unasiennianie
Jednostka: KATEDRA ROZRODU Z KLINIKĄ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
Grupy: Przedmioty 8 sem. - weterynaria, st. mgr jednolite
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Anatomia, anatomia patologiczna, fizjologia, fizjopatologia, parazytologia, farmakologia, mikrobiologia, immunologia, diagnostyka kliniczna, choroby zwierząt gospodarskich.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z procesami rozrodczymi zachodzącymi u samców zwierząt domowych. Student poznaje jednostki chorobowe narządu płciowego samca oraz metody oceny potencjału reprodukcyjnego samca. Podczas zajęć omawiane są metody leczenia zaburzeń płodności samca. Studenci zapoznają się ze szczegółowym badaniem andrologicznym i poznają zasady postępowania z pozyskanymi gametami w warunkach in vitro. Studenci uczą się przeprowadzać badanie jakości nasienia oraz poznają zasady jego konserwacji. Studenci odbywają zajęcia praktyczne ze sztucznej inseminacji samic.

Pełny opis:

Regulacja procesów rozrodczych samca, eksploatacja reprodukcyjna samca, plan badania samców reproduktorów w kierunku płodności, metody pobierania nasienia, metody oceny i konserwacji nasienia, technika sztucznej inseminacji, zabiegi biotechniczne dotyczące narządu płciowego.

Literatura:

1. Narządy płciowe zwierząt domowych. W. Lutnicki.

2. Rozród zwierząt. W. Bielański

3. Andrologia. red. S. Wierzbowski, 1999

4. Rozród psów. red. A. Dubiel, 2010

5. Arthur’s Veterinary Reproduction and Obstetrics. D. Noakes, T. Parkinson, G. England, 2001

6. Canine and Feline Theriogenology, S. D.Johnston , M. V. R.Kustritz , P. N. S.Olson, 2001

7. Clinical Canine and Feline Reproduction, M. V. R.Kustritz, 2009

8. Manual of Small Animal Reproduction and Neonatology, G.Simpson , G.England , M.Harvey, 1998

9. Arthur’s Veterinary Reproduction and Obstetrics. D.Noakes, T.Parkinson, G.England, 2001

10. Bovine medicine: diseases and husbandary of cattle. A.H.Andrews, 2004.

11. Equine breeding management and artificial insemination, J.C.Samper, 2009

12. Current therapy in large animal theriogenology, R. S.Youngquist , W. R. Threlfall, 2007

13. Handbook of in vitro fertilization. A.O.Trounson, D.K.Gardner, 2009

14. In vitro fertilization. K.Elder, B.Dale, 2011

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

- zna budowę, opisuje i wyjaśnia funkcje poszczególnych układów organizmu zwierzęcego (rozrodczego)

- opisuje, wyjaśnia i interpretuje mechanizmy patologii narządowych i ustrojowych

- opisuje założenia doboru zwierząt do kojarzeń, metody rozmnażania i selekcji zwierząt

W zakresie umiejętności:

- efektywnie komunikuje się z klientami, innymi lekarzami weterynarii oraz pracownikami organów i urzędów kontroli, administracji rządowej i samorządowej

- przeprowadza wywiad lekarsko-weterynaryjny w celu uzyskania dokładnej informacji o pojedynczym zwierzęciu lub grupie zwierząt oraz jego lub ich środowisku bytowania

- dobiera i stosuje właściwe leczenie.

W zakresie kompetencji społecznych:

- stawia dobro pacjenta na pierwszy miejscu.

- posiada umiejętność działania w warunkach niepewności i stresu.

- potrafi organizować pracę zespołu

Metody i kryteria oceniania:

Ocena uzyskana na ćwiczeniach 50% + 50% ocena z wykładów  zaliczenie w formie egzaminu.

Zakres tematyczny egzaminu: wykłady.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 18 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WOJCIECH NIŻAŃSKI
Prowadzący grup: WIESŁAW BIELAS, GRZEGORZ DEJNEKA, MICHAŁ DZIĘCIOŁ, KRZYSZTOF JANECZKO, ROLAND KOZDROWSKI, JACEK MROWIEC, WOJCIECH NIŻAŃSKI, MAŁGORZATA OCHOTA, AGNIESZKA PARTYKA, OLGA RODAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 18 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WOJCIECH NIŻAŃSKI
Prowadzący grup: WIESŁAW BIELAS, GRZEGORZ DEJNEKA, MICHAŁ DZIĘCIOŁ, KRZYSZTOF JANECZKO, BARTŁOMIEJ JAŚKOWSKI, ROLAND KOZDROWSKI, JACEK MROWIEC, WOJCIECH NIŻAŃSKI, MAŁGORZATA OCHOTA, AGNIESZKA PARTYKA, SYLWIA PROCHOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 18 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WOJCIECH NIŻAŃSKI
Prowadzący grup: WIESŁAW BIELAS, GRZEGORZ DEJNEKA, MICHAŁ DZIĘCIOŁ, KRZYSZTOF JANECZKO, NATALIA KRASOWSKA, WOJCIECH NIŻAŃSKI, MAŁGORZATA OCHOTA, AGNIESZKA PARTYKA, SYLWIA PROCHOWSKA, JAN TWARDOŃ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 18 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WOJCIECH NIŻAŃSKI
Prowadzący grup: WIESŁAW BIELAS, MARIUSZ BIRGER, GRZEGORZ DEJNEKA, ANNA GÓRKA, KRZYSZTOF JANECZKO, BARTŁOMIEJ JAŚKOWSKI, NATALIA KRASOWSKA, ZUZANNA LIGOCKA, WOJCIECH NIŻAŃSKI, MAŁGORZATA OCHOTA, AGNIESZKA PARTYKA, SYLWIA PROCHOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 18 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WOJCIECH NIŻAŃSKI
Prowadzący grup: WIESŁAW BIELAS, MARIUSZ BIRGER, GRZEGORZ DEJNEKA, Maria Eberhardt, KRZYSZTOF JANECZKO, NATALIA KRASOWSKA, ZUZANNA LIGOCKA, WOJCIECH NIŻAŃSKI, MAŁGORZATA OCHOTA, ADAM OPAŁKA, AGNIESZKA PARTYKA, SYLWIA PROCHOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 18 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WOJCIECH NIŻAŃSKI
Prowadzący grup: WIESŁAW BIELAS, MARIUSZ BIRGER, GRZEGORZ DEJNEKA, Maria Eberhardt, SŁAWOMIR GOŁYŚ, ANNA GÓRKA, KRZYSZTOF JANECZKO, BARTŁOMIEJ JAŚKOWSKI, ZUZANNA LIGOCKA, WOJCIECH NIŻAŃSKI, MAŁGORZATA OCHOTA, ADAM OPAŁKA, AGNIESZKA PARTYKA, SYLWIA PROCHOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-03-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 18 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WOJCIECH NIŻAŃSKI
Prowadzący grup: WIESŁAW BIELAS, MARIUSZ BIRGER, GRZEGORZ DEJNEKA, KRZYSZTOF JANECZKO, BARTŁOMIEJ JAŚKOWSKI, WOJCIECH NIŻAŃSKI, MAŁGORZATA OCHOTA, AGNIESZKA PARTYKA, SYLWIA PROCHOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)