Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Administracja i akty prawne dotyczące weterynarii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MWW-SJ>Admini
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Administracja i akty prawne dotyczące weterynarii
Jednostka: KATEDRA EPIZOOTIOLOGII Z KLINIKĄ PTAKÓW I ZWIERZĄT EGZOTYCZNYCH
Grupy: Przedmioty 10 sem. - weterynaria, st. mgr jednolite
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Epizootiologia ogólna, choroby zwierząt gospodarskich, choroby psów i kotów, choroby koni.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z terminologią stosowaną w administracji weterynaryjnej i narzędziami prawnymi stosowanymi w postępowaniu administracyjnym obejmującym urzędowe postępowanie w zwalczaniu chorób zakaźnych w populacjach.

Pełny opis:

Studenci poznają zasady i modele powstawania w postępowaniu administracyjnym w weterynarii, strukturą w Inspekcji weterynaryjnej, poznają zasady postępowania przeciwepizootycznego, podstawy prawne decyzji administracyjnej.

Literatura:

1. Rudy A., Rudy M., Zarys administracji weterynaryjnej w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Wydawnictwo Uniwersytetu Przrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2013

2. Kodeks Postępowania Administracyjnego

3. Kodeks Postępowania Egzekucyjnego

4. Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

5. Ustawa z dnia 29 listopada 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej

6. Ustawa z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne

7. Ustawa z dnia 21 grudnia 1990r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko – weterynaryjnych

8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego ( Dz. Urz. L 300, str.1)

9. Akty wykonawcze do wymienionych ustaw

10. http://www.wetgiw.gov.pl/

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

- zna przepisy prawa weterynaryjnego

- zna choroby zwierząt zwalczane z urzędu i choroby podlegające rejestracji

- zna zasady odpowiedzialności zawodowej i karnej lekarza weterynarii

- zna zasady nadzoru weterynaryjnego w zakresie produktów leczniczych weterynaryjnych

W zakresie umiejętności:

- tworzy akty administracyjne w zakresie weterynarii

- przeprowadza postępowanie administracyjne i egzekucyjne w weterynarii

W zakresie kompetencji społecznych:

- potrafi tworzyć akty prawne w oparciu o obowiązujące przepisy i ma świadomość konsekwencji podejmowanych decyzji

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ostateczna jest średnią z 3 ocen uzyskanych:

- podczas zajęć (średnia z kartkówek, odpowiedzi ustnych) (33,3%)

- z I testu zaliczeniowego (33,3%)

- z II testu zaliczeniowego (33,3%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF RYPUŁA
Prowadzący grup: KAROLINA BIEROWIEC, ANDRZEJ RUDY
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF RYPUŁA
Prowadzący grup: ANDRZEJ RUDY
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF RYPUŁA
Prowadzący grup: KAROLINA BIEROWIEC, ANDRZEJ RUDY
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF RYPUŁA
Prowadzący grup: KAROLINA BIEROWIEC, ANDRZEJ RUDY
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF RYPUŁA
Prowadzący grup: KAROLINA BIEROWIEC
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF RYPUŁA
Prowadzący grup: KAROLINA BIEROWIEC
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-03-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF RYPUŁA
Prowadzący grup: KAROLINA BIEROWIEC
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)