Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona zdrowia publicznego w stanach zagrożeń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MWW-NJ>ZdrowiePubl
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona zdrowia publicznego w stanach zagrożeń
Jednostka: KATEDRA IMMUNOLOGII, PATOFIZJOLOGII I PREWENCJI WETERYNARYJNEJ
Grupy: Przedmioty 6 sem. - weterynaria, nst. mgr jednolite
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Ukończenie kursów: biofizyki, biochemii, biologii komórki, fizjologii, patofizjologii, mikrobiologii i immunologii.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami racjonalnego postępowania lekarza weterynarii w sytuacjach nadzwyczajnych dotyczących występowania zagrożeń zdrowia publicznego spowodowanych katastrofami naturalnymi, skażeniami promieniotwórczymi (środowiska, pasz, zwierząt i żywności) oraz atakami bioterrorystycznymi i agroterrorystycznymi.

Pełny opis:

Zastosowanie czynników biologicznych w atakach terrorystycznych – właściwości, historia zastosowania, metody użycia.

Oddziaływanie czynników biologicznych na ludzi i zwierzęta.

Bioterroryzm rolniczy, zagrożenia dla przemysłu spożywczego.

Diagnostyka czynników biologicznych używanych jako broń terrorystyczna.

Wpływ promieniowania jonizującego na materiał biologiczny.

Zachowanie się izotopów promieniotwórczych w środowisku.

Drogi skażeń i dystrybucja radionuklidów w ustroju.

Metabolizm wybranych radionuklidów w organizmie.

Zadania służby weterynaryjnej w ochronie radiologicznej kraju i Europy.

Dozymetria oraz ocena skażeń pasz i produktów pochodzenia zwierzęcego.

Dekontaminacja oraz metody likwidacji skażeń zewnętrznych i wewnętrznych.

Literatura:

1. Fog and Alibek, Bioterrorism and infectious agents. Springer Science, New York, 2005,

2. Biological disasters of animal origin. The role and preparedness of veterinary and public health services. Scientific and technological review., vol..25, OIE, 2006,

3. Kossakowski S. Promieniotwórcze skażenie środowiska. wyd. P,.I. Wet. w Puławach, 1995,

4. Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna. Biuletyn Informacyjny Państwowej Agencji Atomistyki,

5. Nowak S., Rudzki K., Piętka E. Zarys medycyny nuklearnej. Czech E. PZWL, 1998,

6. Jarret D. G. Medical management of radiological casualties. 1st Edition, Military Medical Operation Office Armed Forces Radiobiology Research Institute, Bethesda, Maryland, 1999., http:// www.afrri.usuhs.mil

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

- Wet_P7S_WG06 precyzuje zasady i mechanizmy leżące u podstaw zdrowia zwierząt, powstawania chorób i ich terapii — od poziomu komórki, przez narząd, zwierzę, stado zwierząt do całej populacji zwierząt

- Wet_P7S_WG13 opisuje, szczegółowo wyjaśnia i interpretuje zaburzenia na poziomie komórki, tkanki, narządu, układu i organizmu w przebiegu choroby

- Wet_P7S_WG14 Zna w pogłębionym stopniu i szczegółowo opisuje mechanizmy patologii narządowych i ustrojowych

- Wet_P7S_WK02 zna zasady funkcjonowania państwowej służby weterynaryjnej, także w aspekcie ochrony zdrowia publicznego

W zakresie umiejętności:

- Wet_P7S_UW02 przeprowadza wywiad lekarsko-weterynaryjny, w celu uzyskania dokładnej informacji o pojedynczym zwierzęciu lub grupie zwierząt oraz jego lub ich środowisku bytowania

- Wet_P7S_UW20 ocenia i wprowadza zalecenia minimalizujące ryzyko skażenia, zakażenia krzyżowego i akumulacji czynników chorobotwórczych w obiektach weterynaryjnych i w środowisku

W zakresie kompetencji społecznych:

- Wet_P7S_KO04 potrafi współpracować z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia publicznego

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa: ocena uzyskana na ćwiczeniach - zaliczenie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: STANISŁAW GRACZYK
Prowadzący grup: BARBARA BAŻANÓW, MAGDALENA FLOREK, STANISŁAW GRACZYK, JAROSŁAW KRÓL, MARZENA PASZKOWSKA, ALEKSANDRA PLISZCZAK-KRÓL, KRZYSZTOF RYPUŁA, ANNA WANECKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: STANISŁAW GRACZYK
Prowadzący grup: BARBARA BAŻANÓW, MAGDALENA FLOREK, STANISŁAW GRACZYK, JAROSŁAW KRÓL, ANNA MATCZUK, MARZENA PASZKOWSKA, KRZYSZTOF RYPUŁA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: STANISŁAW GRACZYK
Prowadzący grup: BARBARA BAŻANÓW, MARTA FACON-POROSZEWSKA, MAGDALENA FLOREK, STANISŁAW GRACZYK, JAROSŁAW KRÓL, KRZYSZTOF RYPUŁA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: STANISŁAW GRACZYK
Prowadzący grup: BARBARA BAŻANÓW, MARTA FACON-POROSZEWSKA, MAGDALENA FLOREK, STANISŁAW GRACZYK, JAROSŁAW KRÓL, KRZYSZTOF RYPUŁA, ANNA WANECKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: STANISŁAW GRACZYK
Prowadzący grup: KAROL BARANOWSKI, BARBARA BAŻANÓW, MAGDALENA FLOREK, MARIANNA GEMRA, JAROSŁAW KRÓL, ANNA MATCZUK, KRZYSZTOF RYPUŁA, ANNA WANECKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAN MADEJ
Prowadzący grup: MARTA FACON-POROSZEWSKA, JAROSŁAW KRÓL, JAN MADEJ, ANNA MATCZUK, KRZYSZTOF RYPUŁA, ANNA WANECKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)