Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Farmakologia weterynaryjna II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MWW-NJ>Farmakologia2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Farmakologia weterynaryjna II
Jednostka: KATEDRA FARMAKOLOGII I TOKSYKOLOGII
Grupy: Przedmioty 6 sem. - weterynaria, nst. mgr jednolite
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Wymagania wstępne:

Anatomia, biologia komórki, biochemia, fizjologia, patofizjologia, mikrobiologia.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami farmakologii ogólnej i szczegółowej. Podczas zajęć przedstawiana jest charakterystyka poszczególnych grup środków leczniczych (leków działających przyczynowo i objawowo, ich efekty i mechanizmy działania (farmakodynamika leków) oraz ich losy w organizmie żywym (farmakokinetyka leków), podstawowe wskazania i przeciwwskazania do stosowania poszczególnych grup leków u różnych gatunków zwierząt (podstawy farmakoterapii) oraz działania niepożądane leków oraz interakcje farmakodynamiczne i farmakokinetyczne leków. Studenci nabywają umiejętności zapisywania recept na poszczególne postacie leków.

Pełny opis:

Działy farmakologii. Podstawowe pojęcia i zagadnienia związane z działaniem leków. . Komórkowe i molekularne mechanizmy działania leków. Losy leków w organizmie. Podstawowe definicje wskaźników farmakokinetycznych. Interakcje farmakodynamiczne i farmakokinetyczne leków. Niewrażliwość i nadwrażliwość organizmu na działanie leków. Leki o działaniu przyczynowym: leki przeciwbakteryjne, leki przeciwgrzybicze, leki przeciwpasożytnicze (przeciwpierwotniakowe, przywrobójcze, tasiemczobójcze, nicieniobójcze i przeciwpasożytom zewnętrznym), leki przeciwnowotworowe. Farmakologia układu wegetatywnego (cholinergicznego i adrenergicznego). Leki wpływające na napięcie mięśni gładkich i szkieletowych. Leki wpływające na behawioryzm zwierząt. Leki przeciwpadaczkowe. Leki o działaniu uspokajającym. Leki o działaniu przeciwbólowym. Leki stosowane w premedykacji i znieczuleniu ogólnym. Leki o działaniu immunotropowym. Leki stosowane w endokrynopatiach. Leki przeciwalergiczne. Leki przeciwzapalne o działaniu systemowym. Leki chondroprotektywne. Farmakologia układu krążenia i układu krwiotwórczego. Farmakoterapia wstrząsu. Leki diuretyczne. Farmakologia układu pokarmowego. Farmakologia układu oddechowego, Farmakologia układu rozrodczego.

Literatura:

1. Roliński Z., Farmakologia i Farmakoterapia Weterynaryjna, PWRiL Warszawa, 2001.

2. Riviere J.E. Papich M.G.: Veterinary Pharmacology and Therapeutics. 9th ed. Wiley-Blackwell, 2009

3. Giquere S., Prescott J.F., Baggot J.D., Walker R.D., Dowling P.M.: Antimicrobial Therapy in Veterinary Medicine, 4th ed. Blackwell Publishing, 2006

4. Boothe D.M., Small Animal Clinical Pharmacology and Therapeutics, Saunders Comp., 2001.

5. Maddison J.E., Page S.W., Church D.B. Small Animal Clinical Pharmacology 2nd ed., Saunders Elsevier, 2008

6. Crowell-Davis S.L., Murry T. Veterinary Psychopharmacology. Blackwell Publishing, 2006

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

- Wet_P7S_WG07 zna w pogłębionym stopniu i rozróżnia zmiany patofizjologiczne w narządach i układach oraz mechanizmy biologiczne (w tym immunologiczne) i farmakologiczne umożliwiające powrót do zdrowia

- Wet_P7S_WG10 wyjaśnia szczegółowo mechanizmy działania określonych grup leków, ich losy w ustroju i wzajemne interakcje,

- Wet_P7S_WG11 Omawia i proponuje odpowiednią antybiotykoterapię

- Wet_P7S_WG12 Zna w pogłębionym stopniu zasady wypisywania recept

W zakresie umiejętności:

- Wet_P7S_UK03 właściwie interpretuje odpowiedzialność lekarza weterynarii w stosunku do zwierzęcia i jego właściciela oraz w stosunku do społeczeństwa i środowiska

- Wet_P7S_UW11 przepisuje i stosuje leki oraz materiały medyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem ich bezpiecznego przechowywania i utylizacji

- Wet_P7S_UW13 dobiera i stosuje właściwe leczenie

W zakresie kompetencji społecznych:

- Wet_P7S_KR01 wykazuje odpowiedzialność za podejmowane decyzje wobec ludzi i zwierząt

- Wet_P7S_KR02 przestrzega zasad etycznych

- Wet_P7S_KR05 ma świadomość skutków podejmowanych decyzji, szczególnie tych, które ingerują w środowisko przyrodnicze

Metody i kryteria oceniania:

Farmakologia I: 50% ocena z ćwiczeń I +50% ocena z wykładów I (sprawdzian wiedzy) → zaliczenie

Farmakologia II: 50% ocena z ćwiczeń I +50% ocena z wykładów I (sprawdzian wiedzy) → zaliczenie

Ocena końcowa:50% zaliczenie II + 50% egzamin

Zakres tematyczny egzaminu: ćwiczenia I +ćwiczenia II + wykłady I +wykłady II

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BOŻENA OBMIŃSKA-MRUKOWICZ
Prowadzący grup: MARTA HENKLEWSKA, MAGDALENA LIS, BOŻENA OBMIŃSKA-MRUKOWICZ, MARIANNA SZCZYPKA, MARCIN ŚWITAŁA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BOŻENA OBMIŃSKA-MRUKOWICZ
Prowadzący grup: MAGDALENA LIS, BOŻENA OBMIŃSKA-MRUKOWICZ, ALEKSANDRA PAWLAK, ANNA SOBIESZCZAŃSKA, ANGELIKA SYSAK, MARIANNA SZCZYPKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Egzamin
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BOŻENA OBMIŃSKA-MRUKOWICZ
Prowadzący grup: MARTA HENKLEWSKA, MAGDALENA LIS, BOŻENA OBMIŃSKA-MRUKOWICZ, AGNIESZKA SUSZKO-PAWŁOWSKA, MARIANNA SZCZYPKA, MARCIN ŚWITAŁA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Egzamin
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BOŻENA OBMIŃSKA-MRUKOWICZ
Prowadzący grup: MAGDALENA LIS, BOŻENA OBMIŃSKA-MRUKOWICZ, ALEKSANDRA PAWLAK, ANGELIKA SYSAK, MARIANNA SZCZYPKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Egzamin
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BOŻENA OBMIŃSKA-MRUKOWICZ
Prowadzący grup: Katarzyna Bugiel-Stabla, MARTA HENKLEWSKA, MAGDALENA LIS, BOŻENA OBMIŃSKA-MRUKOWICZ, ALEKSANDRA PAWLAK, MARIANNA SZCZYPKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Egzamin
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BOŻENA OBMIŃSKA-MRUKOWICZ
Prowadzący grup: MARTA HENKLEWSKA, BOŻENA OBMIŃSKA-MRUKOWICZ, ALEKSANDRA PAWLAK, ANGELIKA SYSAK, MARIANNA SZCZYPKA, MARCIN ŚWITAŁA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Egzamin
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)