Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Choroby zwierząt futerkowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MWW-NJ>ChorobyFut
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Choroby zwierząt futerkowych
Jednostka: KATEDRA EPIZOOTIOLOGII Z KLINIKĄ PTAKÓW I ZWIERZĄT EGZOTYCZNYCH
Grupy: Przedmioty 6 sem. - weterynaria, nst. mgr jednolite
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Brak.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z biologią i hodowlą zwierząt futerkowych (lisy, norki, fretki, króliki, szynszyle). Omówione i przedstawione zostaną również choroby zwierząt futerkowych, zasady terapii, programy profilaktyczne dla poszczególnych gatunków, techniki badania klinicznego, pobierania próbek do badań laboratoryjnych oraz podawania leków oraz specyfika antybiotykoterapii roślinożernych zwierząt futerkowych.

Pełny opis:

Wybrane zagadnienia z biologii, hodowli i pielęgnacji zwierząt futerkowych (lisy, piesaki, norki, jenoty, króliki, nutrie, szynszyle). Choroby na tle niedoborów witaminowych i mineralnych oraz wybrane zagadnienia z zaburzeń przemiany materii (Automutilatio, Urelithiasia, Yellow Fat Disease). Choroby wirusowe mięsożernych zwierząt futerkowych. Choroby bakteryjne, grzybicze i pasożytnicze mięsożernych zwierząt futerkowych. Myksomatoza, krwotoczna bronchopneumonia królików i inne wybrane zagadnienia z patologii królików. Zasady żywienia, normowania i sanitarna ocena karmy dla mięsożernych i roślinożernych zwierząt futerkowych. Postępowanie lek. wet. na fermie zwierząt futerkowych objętej chorobą. Ukierunkowane dochodzenie epizootiologiczne. Zasady terapii chorób zwierząt futerkowych. Leki, biopreparaty, sposoby podawania, akcje profilaktyczne. Zabiegi lek. wet. na zwierzętach futerkowych: badanie kliniczne, sposoby podawania leków, pobieranie materiału do badań laboratoryjnych. Sekcja zwierząt futerkowych. Podstawowe zabiegi na roślinożernych zwierzętach futerkowych w chowie fermowym. Profilaktyka i terapia indywidualna zwierząt futerkowych w chowie domowym.

Literatura:

1. Gliński Z., Kostro K.: Podstawy hodowli lisów i norek, profilaktyka i zwalczanie chorób. PWRiL Warszawa, 2002

2. Kostro K, Gliński Z.: Choroby królików, podstawy chowu i hodowli. PWRiL Warszawa, 2005

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

- Wet_P7S_WG03 wyjaśnia i interpretuje rozwój narządów i całego organizmu w relacji do organizmu dorosłego

- Wet_P7S_WG08 identyfikuje i szczegółowo opisuje biologię czynników zakaźnych wywołujących choroby przenoszone między zwierzętami oraz antropozoonozy, z uwzględnieniem mechanizmów przenoszenia choroby oraz mechanizmów obronnych organizmu

- Wet_P7S_WG17 Szczegółowo wyjaśnia zasady badania klinicznego pacjenta oraz monitorowania stanu zdrowia zwierząt w hodowli wielkotowarowej

- Wet_P7S_WG19 analizuje i właściwie interpretuje dane kliniczne oraz wyniki badań laboratoryjnych i dodatkowych

- Wet_P7S_WG20 opisuje rasy w obrębie gatunków zwierząt i wyjaśnia zasady chowu i hodowli zwierząt

W zakresie umiejętności:

- Wet_P7S_UW04 przeprowadza pełne badanie kliniczne zwierzęcia

- Wet_P7S_UW07 pobiera, zabezpiecza i zna zasady transportu próbek oraz wykonywania standardowych testów laboratoryjnych, a także prawidłowo analizuje i interpretuje wyniki badań laboratoryjnych

- Wet_P7S_UW13 dobiera i stosuje właściwe leczenie

- Wet_P7S_UW16 wykonuje sekcję zwłok wraz z opisem, pobiera próbki i zabezpiecza je do transportu

- Wet_P7S_UW19 opracowuje i wprowadza programy profilaktyczne właściwe dla poszczególnych gatunków zwierząt

W zakresie kompetencji społecznych:

- Wet_P7S_KR02 przestrzega zasad etycznych

- Wet_P7S_UW23 posiada umiejętność działania w warunkach niepewności i stresu

Metody i kryteria oceniania:

Ocena uzyskana na ćwiczeniach 50% oraz ocena uzyskana z zaliczenia wykładów 50% ---> zaliczenie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TOMASZ PIASECKI
Prowadzący grup: TOMASZ PIASECKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TOMASZ PIASECKI
Prowadzący grup: TOMASZ PIASECKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TOMASZ PIASECKI
Prowadzący grup: TOMASZ PIASECKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TOMASZ PIASECKI
Prowadzący grup: TOMASZ PIASECKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TOMASZ PIASECKI
Prowadzący grup: TOMASZ PIASECKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TOMASZ PIASECKI
Prowadzący grup: TOMASZ PIASECKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)