Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zoonoses

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MWW-AJ>Zoonoses
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zoonoses
Jednostka: KATEDRA EPIZOOTIOLOGII Z KLINIKĄ PTAKÓW I ZWIERZĄT EGZOTYCZNYCH
Grupy: Przedmioty 8 sem. - weterynaria, ang. mgr jednolite
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Bakteriologia i wirusologia weterynaryjna, parazytologia, epidemiologia.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi chorób odzwierzęcych (zoonoz). Omawiane są podstawowe definicje i terminy, dotyczące występowania chorób odzwierzęcych w populacjach oraz kolejno, uwzględniając podział gatunkowy: źródła zakażenia i drogi jakimi dochodzi do rozprzestrzeniania się infekcji/inwazji. Przedstawiona zostaje również manifestacja kliniczna poszczególnych jednostek chorobowych u zwierząt, sposoby ich laboratoryjnego rozpoznawania w weterynarii oraz przebieg zachorowań i diagnostyka u ludzi (zajęcia prowadzone przez lekarza medycyny, specjalistę chorób zakaźnych).

Pełny opis:

Studenci poznają obowiązujące aktualnie akty prawne regulujące zwalczanie i monitorowanie zoonoz, podstawowe definicje i klasyfikację zoonoz wg zaleceń WHO (zoonozy bezpośrednie, cyklozoonozy, metazoonozy, saprozoonozy). Tematyka zajęć obejmuje zoonozy pasożytnicze oraz zoonozy na tle czynników zakaźnych (wirusowych, bakteryjnych, grzybiczych) zaś charakter zajęć uwzględnia też ćwiczenia praktyczne (blok parazytologiczny). W ramach przedmiotu część zajęć prowadzona jest przez lekarza medycyny (specjalista chorób zakaźnych), celem zapoznania studentów z podstawowym przebiegiem klinicznym omawianych jednostek u ludzi.

Literatura:

1) Altman R. B., Clubb S. L., Dorrestein G. M., Quesenberry K.: Avian Medicine and surgery. W. B. Saunders, 1997.

2) Colville J., Berryhil D.: Handbook of Zoonoses, Identifiaction and Prevention, , Elsevier 2007.

3) Dziubek Z.: Choroby zakaźne i pasożytnicze, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.

4) Fudge A. M.: Laboratory medicine avian and exotic pets. Philadelphia, W. B. Saunders, 2000.

5) Gliński Z., Kostro K., Buczek J., Zoonozy, PWR i L, Warszawa 2008 r.

6) Hillyer E. V., Quesenberry K. E.: Ferrets, rabbits and rodents: clinical medicine and surgery. Philadelphia, W. B. Saunders, 1997.

7) Hrapkiewicz K., Medina L.: Clinical Laboratory Animal Medicine, Third Edition, Blackwell Publishing Professional, Iowa, USA, 2007

8) Pattison M., McMullin P., Bradbury J. M., Alexander D.: Poultry Diseases. Elsevier, 2008.

9) Mazurkiewicz M. i wsp. : Choroby drobiu. Wydanie II uzupełnione. Wydawnictwo UP we Wrocławiu, 2011.

10) Saif Y. M.: Diseases of poultry. Blackwell Publishing. Iowa, USA, 2008.

11) Pejsak Z.: Ochrona zdrowia świń, Polskie Wydawnictwo Rolnicze 2007.

12) Jackson P., Cockroft P.: Choroby świń, Wyd. Med. Urban& Partner 2009.

13) Połozowski A., Czajkowska A., Nowak M.: Chejletieloza kotów i jej leczenie. Życie Wet. 69, 5, 1994, 278-280.

14) Połozowski A., Zieliński J, Zielińska E.: Influence of breed conditions on presence of internal parasites in swine in small-scale management. EJPAU, Veterinary Medicine, 2005, 8, 1.

15) Połozowski A.: Znaczenie epidemiologiczne i epizootiologiczne kleszcza pospolitego (Ixodes ricinus) na terenie Polski i Europy. Magazyn Weterynaryjny, 2005, 14, 99, 73-75.

16) Połozowski A.: Biologia oraz znaczenie epidemiologiczne i epizootiologiczne komarów (Culicidae). Magazyn Weterynaryjny, 2005, 14, 101, 61-62.

17) Połozowski A.: Pchły - biologia oraz znaczenie epidemiologiczne i epizootiologiczne. Magazyn Weterynaryjny, 2005, 14, 105, 77-79.

18) Połozowski A., Bednarz-Nabzdyk R., Marszałek K., Wall A.: Zwalczanie inwazji pasożytniczych nicieni i roztoczy u psów i kotów z wykorzystaniem preparatów Advocate. Przypadki kliniczne. Magazyn Weterynaryjny 2007, 16, 128.

19) Połozowski A., Zawadzki W., Bednarz-Nabzdyk R., Stochnij P.: Diagnostyka inwazji Giardia duodenalis u psów i kotów z nawracającymi biegunkami. Magazyn Weterynaryjny 2007, 16, 129, 76-78.

20) Piekarska J.: Włośnica – trychinelloza. Niebezpieczna zoonoza. Weterynaria w terenie 2008, 2, 59-61.

21) Piekarska J., Połozowski A.: Giardia duodenalis – wspólny problem ludzi i zwierząt. Weterynaria w Praktyce 2011, 4, 40-44.

22) Połozowski A.: ZOONOZY. Poważny Problem. Wyd. Bayer Health Care 2007, Wyd.II.

23) Gundłach J., Sadzikowski A.: Parazytologia I parazytozy zwierząt, PWRiL, Warszawa 2004.

24) Kadłubowski R., Kurnatowska A.: Zarys parazytologii lekarskiej, PZWL, Warszawa 1999.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

- identyfikuje czynniki etiologiczne chorób odzwierzęcych oraz potrafi oszacować związane z nimi zagrożenia dla ludzi; definiuje podstawowe pojęcia i terminy z zakresu zoonoz (np. metazoonozy, cyklozoonozy, saprozoonozy itp.);

- wskazuje aktualnie obowiązujące przepisy prawne, dotyczące zwalczania oraz monitorowania chorób o charakterze zoonoz;

- opisuje objawy chorób zoonotycznych, występujące u poszczególnych gatunków zwierząt (bydło i małe przeżuwacze, konie, świnie, psy i koty, zwierzęta egzotyczne i laboratoryjne) oraz podstawowe objawy tych jednostek, występujące u ludzi;

- proponuje i planuje podstawowe badania diagnostyczne zwierząt/ produktów pochodzenia zwierzęcego, będących źródłem zoonozy; proponuje podstawowe schematy terapeutyczne jakie można zastosować u zwierząt zakażonych/ zarażonych.

W zakresie umiejętności:

- szacuje i określa zagrożenia dla człowieka, jakie wynikają z różnego rodzaju kontaktów ze zwierzętami (kontakty pośrednie i bezpośrednie);

- samodzielnie wykonuje podstawowe badania diagnostyczne z zakresu parazytoz o charakterze zoonotycznym;

- określa zagrożenia dla człowieka, jakie wynikają ze spożywania produktów pochodzenia zwierzęcego (ryby, mięso, mleko, jaja)

W zakresie kompetencji społecznych:

- potrafi współpracować w zakresie zwalczania zoonoz z lekarzem medycyny i organami Inspekcji weterynaryjnej

Metody i kryteria oceniania:

Ocena uzyskana z testu zaliczeniowego (100%), obejmującego każdy temat z realizowanych w trakcie semestru ćwiczeń.

Warunkiem dopuszczenia do testu jest rozliczenie obecności na wszystkich zajęciach ćwiczeniowych (studenci nieobecni zaliczają poszczególne ćwiczenia w sposób wskazany przez prowadzącego).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 12 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 3 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KATARZYNA PŁONECZKA-JANECZKO
Prowadzący grup: MICHAŁ BEDNARSKI, KAROLINA BIEROWIEC, MARCIN CZARNECKI, ROBERT KARCZMARCZYK, JOLANTA PIEKARSKA, KATARZYNA PŁONECZKA-JANECZKO, KRZYSZTOF RYPUŁA, ALEKSANDRA TABIŚ, ANNA WOŹNIAK-BIEL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 12 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 3 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KATARZYNA PŁONECZKA-JANECZKO
Prowadzący grup: MICHAŁ BEDNARSKI, MARCIN CZARNECKI, ROBERT KARCZMARCZYK, JOLANTA PIEKARSKA, KATARZYNA PŁONECZKA-JANECZKO, KRZYSZTOF RYPUŁA, ANNA WOŹNIAK-BIEL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 12 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 3 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KATARZYNA PŁONECZKA-JANECZKO
Prowadzący grup: MICHAŁ BEDNARSKI, KAROLINA BIEROWIEC, MARCIN CZARNECKI, ROBERT KARCZMARCZYK, JOLANTA PIEKARSKA, KATARZYNA PŁONECZKA-JANECZKO, KRZYSZTOF RYPUŁA, ANNA WOŹNIAK-BIEL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 12 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 3 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KATARZYNA PŁONECZKA-JANECZKO
Prowadzący grup: MICHAŁ BEDNARSKI, MARCIN CZARNECKI, ROBERT KARCZMARCZYK, JOLANTA PIEKARSKA, KATARZYNA PŁONECZKA-JANECZKO, KRZYSZTOF RYPUŁA, ALEKSANDRA TABIŚ, ANNA WOŹNIAK-BIEL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 12 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 3 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KATARZYNA PŁONECZKA-JANECZKO
Prowadzący grup: MICHAŁ BEDNARSKI, MARCIN CZARNECKI, ROBERT KARCZMARCZYK, JOLANTA PIEKARSKA, KATARZYNA PŁONECZKA-JANECZKO, KRZYSZTOF RYPUŁA, ALEKSANDRA TABIŚ, ANNA WOŹNIAK-BIEL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 12 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 3 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KATARZYNA PŁONECZKA-JANECZKO
Prowadzący grup: MICHAŁ BEDNARSKI, MARCIN CZARNECKI, ROBERT KARCZMARCZYK, KATARZYNA KOSEK-PASZKOWSKA, JOLANTA PIEKARSKA, KATARZYNA PŁONECZKA-JANECZKO, KRZYSZTOF RYPUŁA, ALEKSANDRA TABIŚ, ANNA WOŹNIAK-BIEL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-03-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 12 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 3 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KATARZYNA PŁONECZKA-JANECZKO
Prowadzący grup: MICHAŁ BEDNARSKI, MARCIN CZARNECKI, ROBERT KARCZMARCZYK, MAŁGORZATA KLIMOWICZ-BODYS, MACIEJ KUCZKOWSKI, JOLANTA PIEKARSKA, KATARZYNA PŁONECZKA-JANECZKO, KRZYSZTOF RYPUŁA, JOANNA SKONIECZNA-KURPIEL, ANNA WOŹNIAK-BIEL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-03-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 12 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 3 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KATARZYNA PŁONECZKA-JANECZKO
Prowadzący grup: MICHAŁ BEDNARSKI, MARCIN CZARNECKI, ROBERT KARCZMARCZYK, MAŁGORZATA KLIMOWICZ-BODYS, MACIEJ KUCZKOWSKI, JOLANTA PIEKARSKA, KATARZYNA PŁONECZKA-JANECZKO, KRZYSZTOF RYPUŁA, JOANNA SKONIECZNA-KURPIEL, ANNA WOŹNIAK-BIEL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)