Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Veterinary care on reproduction in breeding dogs and cats

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MWW-AJ>VCORIB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Veterinary care on reproduction in breeding dogs and cats
Jednostka: KATEDRA ROZRODU Z KLINIKĄ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
Grupy: Przedmioty 11 sem. - weterynaria, ang. mgr jednolite
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Wymagania wstępne:

Anatomia, anatomia patologiczna, fizjologia, fizjopatologia, parazytologia, farmakologia, mikrobiologia, immunologia, diagnostyka kliniczna, choroby psów i kotów – rozród.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką usług weterynaryjnych dotyczących nadzoru nad rozrodem u psów i kotów w hodowlach. Studenci nabywają wiedzę jak prowadzić sukę/kotkę ciężarną. Studenci poznają możliwości organizowania rozrodu w hodowlach, monitorowania ciąży, planowania porodu oraz nabywają wiedzę na temat poszczególnych jednostek chorobowych okresu neonatologicznego i pediatrycznego u psów i kotów. Uczą się jak przeprowadzać diagnostykę pediatryczną. Studenci poznają metody wyznaczania terminu porodu i planowania cesarskiego cięcia. Studenci ćwiczą praktycznie jak przeprowadzać resuscytację i jak podawać leki u kociąt/szczeniąt po urodzeniu. Ćwiczą manualnie technikę chirurgiczną położniczą oraz neonatologiczną.

Pełny opis:

Kontrola procesów reprodukcyjnych oraz nadzoru nad rozrodem w hodowli psów i kotów, prowadzenie ciąży, porodu i odchowy szczeniąt/kociąt, planowanie dnia porodu, planowanie cesarskiego cięcia, opis jednostek chorobowych okresu od urodzin do odsadzenia u psów i kotów, diagnostyka neonatologiczna, resuscytacja noworodków, terapia zaburzeń pediatrycznych, rozwiązania polepszające rozród w hodowli psów i kotów.

Literatura:

1. Narządy płciowe zwierząt domowych. W. Lutnicki.

2. Rozród psów. red. A. Dubiel, 2010

3. Arthur’s Veterinary Reproduction and Obstetrics. D. Noakes, T. Parkinson, G. England, 2001

4. Canine and Feline Theriogenology, S. D.Johnston , M. V. R.Kustritz , P. N. S.Olson, 2001

5. Clinical Canine and Feline Reproduction, M. V. R.Kustritz, 2009

6. Manual of Small Animal Reproduction and Neonatology, G.Simpson , G.England , M.Harvey, 1998

7. Arthur’s Veterinary Reproduction and Obstetrics. D.Noakes, T.Parkinson, G.England, 2001

8. BSAVA Manual of Canine and Feline Reproduction and Neonatology. Red. G. England, A. von Heimendahl, BSAVA 2010.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

- zna budowę, opisuje i wyjaśnia funkcje poszczególnych układów organizmu zwierzęcego (rozrodczego)

- opisuje, wyjaśnia i interpretuje mechanizmy patologii narządowych i ustrojowych

- zbiera, analizuje i właściwie interpretuje dane kliniczne oraz wyniki badań laboratoryjnych i dodatkowych

- opisuje założenia doboru zwierząt do kojarzeń, metody rozmnażania i selekcji zwierząt

W zakresie umiejętności:

- efektywnie komunikuje się z klientami, innymi lekarzami weterynarii oraz pracownikami organów i urzędów kontroli, administracji rządowej i samorządowej

- przeprowadza wywiad lekarsko-weterynaryjny w celu uzyskania dokładnej informacji o pojedynczym zwierzęciu lub grupie zwierząt oraz jego lub ich środowisku bytowania

- przeprowadza pełne badanie kliniczne pacjenta

- dobiera i stosuje właściwe leczenie

W zakresie kompetencji społecznych:

- wykazuje odpowiedzialność za podejmowane decyzje wobec ludzi i zwierząt

- stawia dobro pacjenta na pierwszy miejscu.

- posiada umiejętność działania w warunkach niepewności i stresu

Metody i kryteria oceniania:

Ocena uzyskana na ćwiczeniach 50% + 50% ocena z wykładów  zaliczenie w formie egzaminu.

Zakres tematyczny egzaminu: wykłady i ćwiczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 8 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 2 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WOJCIECH NIŻAŃSKI
Prowadzący grup: WIESŁAW BIELAS, WOJCIECH NIŻAŃSKI, MAŁGORZATA OCHOTA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 8 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 2 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WOJCIECH NIŻAŃSKI
Prowadzący grup: WOJCIECH NIŻAŃSKI, MAŁGORZATA OCHOTA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 8 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 2 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WOJCIECH NIŻAŃSKI
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 8 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 2 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WOJCIECH NIŻAŃSKI
Prowadzący grup: NATALIA KRASOWSKA, ZUZANNA LIGOCKA-KOWALCZYK, WOJCIECH NIŻAŃSKI, MAŁGORZATA OCHOTA, SYLWIA PROCHOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 8 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 2 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WOJCIECH NIŻAŃSKI
Prowadzący grup: WIESŁAW BIELAS, NATALIA KRASOWSKA, ZUZANNA LIGOCKA-KOWALCZYK, WOJCIECH NIŻAŃSKI, MAŁGORZATA OCHOTA, SYLWIA PROCHOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 8 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 2 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WOJCIECH NIŻAŃSKI
Prowadzący grup: WIESŁAW BIELAS, ZUZANNA LIGOCKA-KOWALCZYK, ANDREA MÜNNICH, WOJCIECH NIŻAŃSKI, MAŁGORZATA OCHOTA, SYLWIA PROCHOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 8 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 2 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WOJCIECH NIŻAŃSKI
Prowadzący grup: WIESŁAW BIELAS, ZUZANNA LIGOCKA-KOWALCZYK, ANDREA MÜNNICH, WOJCIECH NIŻAŃSKI, MAŁGORZATA OCHOTA, SYLWIA PROCHOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 8 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 2 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WOJCIECH NIŻAŃSKI
Prowadzący grup: WIESŁAW BIELAS, Patrycja Kalak, ZUZANNA LIGOCKA-KOWALCZYK, ANDREA MÜNNICH, Skarlet Napierkowska, WOJCIECH NIŻAŃSKI, MAŁGORZATA OCHOTA, SYLWIA PROCHOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 8 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 2 godzin więcej informacji
Wykład, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WOJCIECH NIŻAŃSKI
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)