Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Veterinary Toxicology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MWW-AJ>Toxogy
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Veterinary Toxicology
Jednostka: KATEDRA FARMAKOLOGII I TOKSYKOLOGII
Grupy: Przedmioty 8 sem. - weterynaria, ang. mgr jednolite
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Biochemia, farmakologia, diagnostyka kliniczna i laboratoryjna, anatomia patologiczna.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z pochodzeniem trucizn groźnych dla zwierząt oraz mechanizmami ich działania, a także z ich losem w ustroju. Studenci poznają weterynaryjną toksykologią kliniczną skupiając się na zagadnieniach prowadzących do prawidłowego rozpoznania zatruć. Obok objawów i zmian patologicznych poznają laboratoryjne metody analizy toksykologicznej. Studenci uczą się przeprowadzić wywiad toksykologiczny i zabezpieczyć materiał do analiz.

Pełny opis:

Toksykologia ogólna: mechanizmy działania trucizn, procesy toksykokinetyczne, zasady diagnostyki toksykologicznej, zasady postępowania lekarskiego w zatruciach,

Toksykologia szczegółowa: przegląd najczęściej występujących zatruć u zwierząt z uwzględnieniem charakterystyki trucizn, obrazu klinicznego i anatomopatologicznego zatruć oraz metod laboratoryjnych w rozpoznawaniu zatruć i wybór właściwego leczenia. Przedstawiane są zatrucia środkami stosowanymi w chowie zwierząt, w rolnictwie zwłaszcza nawozami i pestycydami, czynnikami produkowanymi przez przemysł zwłaszcza metalami ciężkimi, wybranymi lekami, środkami używanymi w gospodarstwie domowym, toksynami i jadami zwłaszcza roślin i grzybów.

Literatura:

In Polish

1. Bohosiewicz M. Toksykologia weterynaryjna, PWRiL, Warszawa 1970.

2. Bubień Z. Ćwiczenia z toksykologii weterynaryjnej, PWN, Warszawa 1984.

3. Garwacki S., Wiechetek M. Weterynaryjna toksykologia ogólna. Wyd. SGGW 1994.

4. Zasadowski A., Garwacki S. Aspekty zatruć pestycydami. Wydawnictwo SGGW 1994.

5. Bogdanik T. Toksykologia kliniczna, PZWL, Warszawa 1988.

6. Seńczuk W. Toksykologia. Podręcznik dla studentów farmacji, PZWL, Warszawa.

7. Zakrzewski S. F. Podstawy toksykologii środowiska. 1995.

8. Starek A. Toksykologia narządowa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2007.

9. Campbell A., Chapman M. Zatrucia u psów i kotów (tłumaczenia z języka angielskiego – Sikora Jacek), Wydawnictwo SIMA WLW, Warszawa 2001.

In English

10. Plumlee K.H. Clinical veterinary toxicology ed. Mosby 2004

11. Osweiler G.D. Toxicology (The national veterinary series) ed. Williams & Wilkins 1996

12. Gupta R.C. Veterinary Toxicology ed. Academy Press 2007

13. Osweiler G.D. i in. Small Animal Toxicology ed Willey-Blackwell 2011

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

- zna pochodzenie trucizn groźnych dla zwierząt oraz definiuje i opisuje mechanizmy działania określonych grup trucizn ich losy w ustroju i wzajemne interakcje

- interpretuje zmiany patomorfologiczne wywołane przez trucizny na poziomie komórki, narządów i całego organizmu

- opisuje i interpretuje przyczyny zatruć , objawy oraz zmiany anatomopatologiczne występujące u zatrutych zwierząt

- opisuje i stosuje zasady zapobiegania zatruciom i leczenia zatrutych zwierząt

- wdraża zasady postępowania diagnostycznego (z uwzględnieniem diagnostyki różnicowej)

W zakresie umiejętności:

- przeprowadzenia toksykologicznego wywiadu lekarsko-weterynaryjnego, w celu uzyskania dokładnej informacji o pojedynczym zwierzęciu lub grupie zwierząt oraz jego lub ich środowisku bytowania

- sporządzenia pisma przewodniego dotyczącego zatrucia dla laboratorium diagnostycznego, przejrzyście opisując przypadek w formie zrozumiałej dla innych lekarzy i właściciela zwierzęcia

- wyboru, pobrania i zabezpieczenia próbek materiału do badań toksykologicznych i zna zasady transportu oraz wykonywania standardowych testów laboratoryjnych, a także prawidłowo analizuje i interpretuje wyniki badań laboratoryjnych,

- wybrania właściwych leków i odtrutek oraz zastosowania właściwego leczenia,

- efektywnego komunikowania się po wystąpieniu zatrucia z klientami, innymi lekarzami weterynarii oraz pracownikami organów i urzędów kontroli, administracji rządowej i samorządowej,

W zakresie kompetencji społecznych:

- wykazuje odpowiedzialność za podejmowane decyzje wobec ludzi i zwierząt;

- ma świadomość skutków podejmowanych decyzji, szczególnie tych, które ingerują w środowisko przyrodnicze;

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa: 50 % zaliczenie + 50% egzamin.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARCIN ŚWITAŁA
Prowadzący grup: BŁAŻEJ POŹNIAK, MARCIN ŚWITAŁA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARCIN ŚWITAŁA
Prowadzący grup: BŁAŻEJ POŹNIAK, MARCIN ŚWITAŁA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARCIN ŚWITAŁA
Prowadzący grup: BŁAŻEJ POŹNIAK, MARCIN ŚWITAŁA, MARTA TIKHOMIROV
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARCIN ŚWITAŁA
Prowadzący grup: BŁAŻEJ POŹNIAK, MARCIN ŚWITAŁA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARCIN ŚWITAŁA
Prowadzący grup: BŁAŻEJ POŹNIAK, MARCIN ŚWITAŁA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARCIN ŚWITAŁA
Prowadzący grup: KATARZYNA PACYGA, BŁAŻEJ POŹNIAK, MARCIN ŚWITAŁA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-03-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BŁAŻEJ POŹNIAK
Prowadzący grup: BŁAŻEJ POŹNIAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)