Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Surgery and Anaesthesiology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MWW-AJ>Surgery
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Surgery and Anaesthesiology
Jednostka: KATEDRA I KLINIKA CHIRURGII
Grupy: Przedmioty 6 sem. - weterynaria, ang. mgr jednolite
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Brak.

Skrócony opis:

Studenci uzyskają wiedzę podstawową z zakresu doraźnej pomocy chirurgicznej i anestezjologicznej u zwierząt. Podczas zajęć studenci nauczą się prawidłowej techniki opracowania chirurgicznego ran i ich leczenia oraz podstawy wykonywania kaniulacji dożylnej i intubacji tracheotubusem. Student będzie przygotowany do wykonania podstawowych zabiegów chirurgicznych takich jak: szycie i zaopatrzenie rany, usunięcie niewielkiego guza, odprowadzenie zwichnięcia i założenie opatrunku ustalającego. Z zakresu anestezjologii zostaną przedstawione podstawowe wiadomości dotyczące znieczulenia zwierząt małych i dużych, anestetyków do znieczulenia miejscowego, infuzyjnego i inhalacyjnego oraz sposoby ich stosowania w znieczuleniach złożonych. Studenci będą posiadali wiedzę z zakresu sposobów wykonania resuscytacji kardiopulmonarnej i algorytmów nadzoru zwierząt w znieczuleniu i okresie pooperacyjnym.

Pełny opis:

Wykłady: Chirurgia ogólna, czystość chirurgiczna. Traumatologia- urazy, rany i ich leczenie. Obrażenia zewnętrzne i wewnętrzne – krwotok, krwiak, stłuczenie, wstrząśnienie i ich leczenie. Zapalenia swoiste o etiologii bakteryjnej i grzybiczej. Schorzenia chirurgiczne narządu ruchu. Przepukliny i nowotwory. Przygotowanie zwierząt do znieczulenia i zabiegów chirurgicznych. Anestezjologia: znieczulenie indukcyjne i ogólne infuzyjne, znieczulenie ogólne wziewne i miejscowe. Powikłania znieczulenia. Reanimacja i resuscytacja kardiopulmonarna CPR.

Ćwiczenia: Obchodzenie ze zwierzętami - Zasady postępowania i bezpieczeństwa pracy ze zwierzętami małymi i dużymi .Aseptyka i antyseptyka w chirurgii. Instrumenty chirurgiczne. Desmurgia. Anestezjologia – konie, bydło i małe przeżuwacze, świnie, małe zwierzęta.

Zajęcia praktyczne: Aktywne wykonywanie przez studentów czynności przygotowujących zwierzęta do zabiegów operacyjnych, asystowanie operatorowi przy wykonywaniu zabiegów operacyjnych, czynne uczestnictwo studenta w procedurach anestetycznych pod nadzorem lekarza.

Literatura:

1. B. Kamiński, A. Kübler – Anestezjologia i intensywna terapia. PZWL Warszawa 2005

2. K. Ratajczak – Anestezjologia weterynaryjna. PZWL Warszawa 1985

3. W. Hryniewicz , J. Mieszarak – Antybiotyki w profilaktyce i leczeniu zakażeń. PZWL Warszawa 2005

4. W. Noszczyk – Chirurgia. PZWL Warszawa 2005

5. B. Kamiński, A. Kübler – Leki w intensywnej terapii. PZWL Warszawa 2005

6. L. Brougel, K.Dudek – Mnogie i wielonarządowe obrażenia ciała. PZWL Warszawa 2005

7. A. Kułakowski, A. Skowrońska – Gardak – Onkologia. PZWL Warszawa 2005

8. T. Brzeziński – Etyka lekarska. PZWL Warszawa 2002.

9. A.Bieniek, W. Baran – Podstawowy kurs chirurgii skóry. Wyd. Urban&Partner, Wrocław 2005

10. B. Szczygieł i J. Socha – Żywienie pozajelitowe i dojelitowe. PZWL Warszawa 1994

11. W.Muir i inni – Anestezjologia Weterynaryjna. Urban&Partner, Wrocław 2008

12. W.W. Muir, J.A.E. Hubbell, R.M. Bednarski, R.T. Skarda – Anestezjologia weterynaryjna. Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2008

13. T.W. Fossum – Chirurgia małych zwierząt. Tom 1. Elsevier Urban&Partner Wrocław 2009

14. L. O’Dwyer – Leczenie ran małych zwierząt. Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2008.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

- posiada wiedzę podstawową z zakresu doraźnej pomocy dla zwierząt po wypadkach komunikacyjnych

- zna technikę opracowania chirurgicznego ran i ich leczenia.

- zna podstawy wykonywania kaniulacji dożylnej i intubacji tracheotubusem

W zakresie umiejętności:

- wykonuje podstawowe zabiegi chirurgicznych takie, jak: szycie i zaopatrzenie rany

- wykonuje znieczulenie miejscowe i dożylne do krótkotrwałych zabiegów chirurgicznych

- wykonuje usunięcie małego guza nowotworowego,

- wykonuje odprowadzenie zwichnięcia i założenie opatrunku ustalającego na złamaną kończynę

- wdraża zasady aseptyki i antyseptyki chirurgicznej oraz stosuje właściwe metody sterylizacji sprzętu chirurgicznego

W zakresie kompetencji społecznych:

- posiada umiejętności działania w warunkach niepewności i stresu

- posiada nawyk ustawicznego pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności

- przestrzega zasad etycznych

Metody i kryteria oceniania:

80% oceny łącznej stanowi średnia ocen uzyskanych z kolokwiów (materiał ćwiczeniowy i wykładowy) i 20% (aktywność w czasie ćwiczeń – kartkówka lub odpowiedź ustna) -> zaliczenie przedmiotu=ocena łączna.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 14 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOANNA TUNIKOWSKA
Prowadzący grup: AGNIESZKA ANTOŃCZYK, BARTŁOMIEJ LISZKA, JOANNA TUNIKOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 14 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOANNA TUNIKOWSKA
Prowadzący grup: AGNIESZKA ANTOŃCZYK, MARCIN DAŁEK, PIOTR ŁOŚ, PAWEŁ PESTKA, PAULINA ZIELIŃSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 14 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOANNA TUNIKOWSKA
Prowadzący grup: AGNIESZKA ANTOŃCZYK, MARCIN DAŁEK, BARTŁOMIEJ LISZKA, PIOTR ŁOŚ, JOANNA TUNIKOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 14 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOANNA TUNIKOWSKA
Prowadzący grup: AGNIESZKA ANTOŃCZYK, KRZYSZTOF BUCZAK, JOANNA TUNIKOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 14 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BARTŁOMIEJ LISZKA
Prowadzący grup: AGNIESZKA ANTOŃCZYK, KRZYSZTOF BUCZAK, BARTŁOMIEJ LISZKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 14 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BARTŁOMIEJ LISZKA, JOANNA TUNIKOWSKA
Prowadzący grup: AGNIESZKA ANTOŃCZYK, JOANNA TUNIKOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)