Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Public Health Protection in State of Disaster

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MWW-AJ>PubHealth
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Public Health Protection in State of Disaster
Jednostka: KATEDRA IMMUNOLOGII, PATOFIZJOLOGII I PREWENCJI WETERYNARYJNEJ
Grupy: Przedmioty 6 sem. - weterynaria, ang. mgr jednolite
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Ukończenie kursów: biofizyki, biochemii, biologii komórki, fizjologii, patofizjologii, mikrobiologii i immunologii.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami racjonalnego postępowania lekarza weterynarii w sytuacjach nadzwyczajnych dotyczących występowania zagrożeń zdrowia publicznego spowodowanych katastrofami naturalnymi, skażeniami promieniotwórczymi (środowiska, pasz, zwierząt i żywności) oraz atakami bioterrorystycznymi i agroterrorystycznymi.

Pełny opis:

Zastosowanie czynników biologicznych w atakach terrorystycznych – właściwości, historia zastosowania, metody użycia.

Oddziaływanie czynników biologicznych na ludzi i zwierzęta.

Bioterroryzm rolniczy, zagrożenia dla przemysłu spożywczego.

Diagnostyka czynników biologicznych używanych jako broń terrorystyczna.

Wpływ promieniowania jonizującego na materiał biologiczny.

Zachowanie się izotopów promieniotwórczych w środowisku.

Drogi skażeń i dystrybucja radionuklidów w ustroju.

Metabolizm wybranych radionuklidów w organizmie.

Zadania służby weterynaryjnej w ochronie radiologicznej kraju i Europy.

Dozymetria oraz ocena skażeń pasz i produktów pochodzenia zwierzęcego.

Dekontaminacja oraz metody likwidacji skażeń zewnętrznych i wewnętrznych.

Literatura:

1. Fog and Alibek, Bioterrorism and infectious agents. Springer Science, New York, 2005,

2. Biological disasters of animal origin. The role and preparedness of veterinary and public health services. Scientific and technological review., vol..25, OIE, 2006,

3. Kossakowski S. Promieniotwórcze skażenie środowiska. wyd. P,.I. Wet. w Puławach, 1995,

4. Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna. Biuletyn Informacyjny Państwowej Agencji Atomistyki,

5. Nowak S., Rudzki K., Piętka E. Zarys medycyny nuklearnej. Czech E. PZWL, 1998,

6. Jarret D. G. Medical management of radiological casualties. 1st Edition, Military Medical Operation Office Armed Forces Radiobiology Research Institute, Bethesda, Maryland, 1999., http:// www.afrri.usuhs.mil

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

- definiuje podstawowe pojęcia z zakresu radiobiologii;

- opisuje mechanizmy szkodliwego oddziaływania promieniowania jonizujacego;

- zna zasady funkcjonowania państwowej służby weterynaryjnej, także w aspekcie ochrony zdrowia publicznego

W zakresie umiejętności:

- bada źródła zagrożeń radiacyjnych;

- szacuje zagrożenia dla człowieka i zwierząt ze strony czynników biologicznych;

- rozpoznaje czynniki biologiczne potencjalnie wykorzystywane w ataku terrorystycznym;

W zakresie kompetencji społecznych:

- współpracuje z organami Polskiej Agencji Atomistyki (PAA) w zakresie ochrony zwierząt przed promieniowaniem i nadzoru nad produktami pochodzenia zwierzęcego

- współpracuje z organami państwowymi w zakresie zapobiegania i likwidacji zagrożeń biologicznych

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa: ocena uzyskana na ćwiczeniach – zaliczenie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ALEKSANDRA PLISZCZAK-KRÓL
Prowadzący grup: MAGDALENA FLOREK, ALEKSANDRA PLISZCZAK-KRÓL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ALEKSANDRA PLISZCZAK-KRÓL
Prowadzący grup: MAGDALENA FLOREK, ALEKSANDRA PLISZCZAK-KRÓL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ALEKSANDRA PLISZCZAK-KRÓL
Prowadzący grup: MAGDALENA FLOREK, ALEKSANDRA PLISZCZAK-KRÓL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ALEKSANDRA PLISZCZAK-KRÓL
Prowadzący grup: MAGDALENA FLOREK, ALEKSANDRA PLISZCZAK-KRÓL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ALEKSANDRA PLISZCZAK-KRÓL
Prowadzący grup: KAROL BARANOWSKI, MAGDALENA FLOREK, ALEKSANDRA PLISZCZAK-KRÓL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAN MADEJ
Prowadzący grup: MARTA FACON-POROSZEWSKA, MAGDALENA FLOREK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)