Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Summer Practical Training: Animal Clinics I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MWW-AJ>PracCl8
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Summer Practical Training: Animal Clinics I
Jednostka: KATEDRA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Z KLINIKĄ KONI, PSÓW I KOTÓW
Grupy: Przedmioty 8 sem. - weterynaria, ang. mgr jednolite
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Anatomia zwierząt, biochemia, histologia i embriologia, mikrobiologia weterynaryjna, fizjologia zwierząt, farmakologia weterynaryjna, immunologia weterynaryjna, patofizjologia, diagnostyka kliniczna i laboratoryjna, dietetyka weterynaryjna, parazytologia, anatomia patologiczna, chirurgia ogólna i anestezjologia, diagnostyka obrazowa, choroby psów i kotów, choroby koni, choroby zwierząt gospodarskich.

Skrócony opis:

Zapoznanie się ze specyfiką pracy w danym zakładzie leczenia zwierząt. Wykonywanie badania klinicznego oraz zabiegów lekarsko-weterynaryjnych u pacjentów zakładu leczenia zwierząt.

Pełny opis:

Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania zakładu leczenia zwierząt oraz zasadami BHP pracy. Poszerzenie umiejętności związanych z wypełnianiem dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej, przeprowadzaniem wywiadu oraz badania klinicznego w tym: badanie tętna, oddechów i temperatury wewnętrznej ciała, ocena błon śluzowych, badanie węzłów chłonnych, doskonalenie techniki omacywania jamy brzusznej, osłuchiwania i opukiwania klatki piersiowej, udoskonalenie wykonywania zastrzyków podskórnych, domięśniowych i dożylnych, wykonywanie zabiegów takich jak np.: cewnikowanie, punkcje, pobieranie materiału do badań laboratoryjnych, doskonalenie opieki nad pacjentami na leczeniu stacjonarnym.

Literatura:

1. Nelson R.W., Couto C. – Choroby wewnętrzne małych zwierząt. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2008;

2. Fossum T.W. - Chirurgia małych zwierząt . Tom 1,2,3, Elsevier, Urban & Partner, Wrocław 2010;

3. Kustritz M. V. R. - Clinical Canine and Feline Reproduction, Wiley-Blackwell 2009;

4. Green C.E. Infectious diseases of dog and cat. Elsevier, Urban & Partner, Wyd. 1 polskie., 2010;

5. Ditz O., Huskamp B. Praktyka kliniczna-konie. Wyd. Galaktyka, 2008.;

6. Gliński Z., Kostro K.: Choroby zakaźne zwierząt z zarysem epidemiologii zwierząt i zoonoz, PWRiL, Warszawa 2003;

7. Divers T.J., Peek S.F (red).: Choroby bydła mlecznego. Elsevier, Urban & Partner, Wrocław 2011;

8. Andrews A.H. (red.): Bovine medicine: diseases and husbandary of cattle. Blacwell, 2004.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

- opisuje i interpretuje przyczyny i objawy, opisuje i interpretuje zmiany anatomopatologiczne, stosuje

zasady leczenia i zapobiegania w poszczególnych jednostkach chorobowych

- wdraża zasady postępowania diagnostycznego (z uwzględnieniem diagnostyki różnicowej) i terapeutycznego

- przeprowadza badanie kliniczne pacjenta oraz monitoruje stan zdrowia zwierząt w hodowli wielkotowarowej

- zbiera, analizuje i właściwie interpretuje dane kliniczne oraz wyniki badań laboratoryjnych i dodatkowych

W zakresie umiejętności:

- sporządza przejrzyste opisy przypadków oraz prowadzi dokumentację, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w formie zrozumiałej dla właściciela zwierzęcia i czytelnej dla innych lekarzy

- wykorzystuje systemy informatyczne do efektywnej komunikacji, zbierania, przetwarzania, przekazywania i analizy informacji

- przeprowadza pełne badanie kliniczne zwierzęcia

W zakresie kompetencji społecznych:

- posiada nawyk ustawicznego pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności

- postępuje zgodnie z zasadami etyki, zdając sobie sprawę z odpowiedzialności za podejmowane decyzje oraz stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscu

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na praktyce oraz wypełnienie dzienniczka praktyk (na podstawie wykonywanych czynności i oglądanych zdarzeń) 30%.

Przedstawienie pozytywnej zaświadczenia-opinii o przebiegu praktyki 20%.

Rozmowa zaliczeniowa 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: HIERONIM BOROWICZ
Prowadzący grup: HIERONIM BOROWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARCIN JANKOWSKI
Prowadzący grup: HIERONIM BOROWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARCIN JANKOWSKI
Prowadzący grup: HIERONIM BOROWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KAMILA GLIŃSKA-SUCHOCKA
Prowadzący grup: HIERONIM BOROWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KAMILA GLIŃSKA-SUCHOCKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KAMILA GLIŃSKA-SUCHOCKA
Prowadzący grup: HIERONIM BOROWICZ, KAMILA GLIŃSKA-SUCHOCKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-03-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KAMILA GLIŃSKA-SUCHOCKA
Prowadzący grup: KAMILA GLIŃSKA-SUCHOCKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)