Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Physiological basis of nephrology and renal replacement therapies

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MWW-AJ>PhysBasisNeph
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Physiological basis of nephrology and renal replacement therapies
Jednostka: KATEDRA BIOSTRUKTURY I FIZJOLOGII ZWIERZĄT
Grupy: Przedmioty 7 sem. - weterynaria, ang. mgr jednolite
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Wymagania wstępne:

Anatomia zwierząt, fizjologia zwierząt, patofizjologia, farmakologia weterynaryjna, diagnostyka kliniczna i laboratoryjna.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy z zakresu fizjologii układu wydalniczego i metod stosowanych w ocenie funkcjonowania układu wydalniczego. Studenci samodzielnie będą przygotowywać próbki moczu do badania oraz przeprowadzać badanie i porównywać uzyskane wyniki z wartościami referencyjnymi dla gatunków weterynaryjnych. Ponadto w trakcie kursu studenci zapoznają się ze wskazaniami do terapii nerkozastępczych oraz z procesami fizycznymi pozwalającymi na pozaustrojowe oczyszczanie krwi, pracując z maszyną do hemodializy.

Pełny opis:

Przedmiot fakultatywny dla studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej interesujących się nefrologią, który pozwoli na podniesienie poziomu kształcenia dzięki poszerzeniu oferty o podstawy terapii nerkozastępczych omawiane przez absolwentkę amerykańskiej Akademii Hemodializy.

W trakcie zajęć studenci pogłębiają wiedzę z zakresu fizjologii układu wydalniczego z uwzględnieniem roli nerek w regulacji metabolizmu wapniowo-fosforowego, erytropoezy, ciśnienia krwi oraz równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej. Korelują prawidłowe procesy fizjologiczne ze spektrum objawów pojawiających się w przebiegu chorób układu wydalniczego oraz możliwymi strategiami diagnostycznymi i terapeutycznymi. Studenci poznają wartość badań laboratoryjnych i czynnościowych w ocenie funkcji układu wydalniczego, zapoznają się z zakresami referencyjnymi wyników badań. Samodzielnie przeprowadzają badanie sensoryczne, fizyczne i chemiczne moczu oraz przygotowują mocz do badania osadu i oceniają osad moczu, jak również porównują samodzielnie uzyskane wyniki z prawidłowymi wartościami dla danego gatunku zwierzęcia. Ponadto zapoznają się z rodzajami terapii nerkozastępczych stosowanych w medycynie weterynaryjnej i różnicami między nimi. Poznają wskazania i przeciwwskazania do terapii nerkozastępczych w medycynie weterynaryjnej. Zapoznają się z prawami fizycznymi wykorzystywanymi w pozaustrojowym oczyszczaniu krwi oraz z budową aparatu do hemodializy i niezbędnym oprzyrządowaniem. Wykonują hemodializę eksperymentalną z wykorzystaniem małocząsteczkowego barwnika i określają klirens mocznika, stopień redukcji mocznika i procent ekstrakcji.

Literatura:

1. Konturek S. Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny, wyd 2., 2012, Elsevier Urban & Partner.

2. Reece W (red.).Duke’s Physiology of Domestic Animals, wyd. 13., 2015, Wiley Blackwell.

3. Elliot J, Grauer (red. wyd polskiego Lechowski R.). Nefrologia i urologia psów i kotów, wyd. 1 polskie, 2010, Edra Urban & Partner, Wrocław.

4. Journal of Veterinary Internal Medicine (https://onlinelibrary.wiley.com/journal/19391676)

5. IRIS Kidney (http://www.iris-kidney.com/guidelines/staging.html)

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

- zna i rozumie procesy fizjologiczne w układzie wydalniczym oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizmu jako całości, jak również rozumie znaczenie wiedzy podstawowej w późniejszej pracy klinicznej.

- zna i rozumie zastosowanie badań laboratoryjnych w ocenie czynności układu wydalniczego, zna prawidłowe zakresy wartości dla wyników badań.

- ma wiedzę w zakresie podstawowych procesów fizycznych w terapiach nerkozastępczych. zna budowę aparatu do hemodializy. zna wskazania do terapii nerkozastępczych.

W zakresie umiejętności:

- właściwie podejmuje decyzje o wdrożeniu leczenia nerkozastępczego u zwierząt towarzyszących.

- właściwie przeprowadza badanie moczu i interpretuje prawidłowe wyniki badania.

- umie powiązać objawy chorób nefrologicznych z procesami fizjologicznymi w układzie wydalniczym.

W zakresie kompetencji społecznych:

- potrafi stale doskonalić swoje umiejętności zawodowe korzystając dostępnych źródeł wiedzy.

- kieruje się dobrem pacjenta w swojej pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu – obecność + zaliczenie pisemne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 9 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOLANTA BUJOK
Prowadzący grup: JOLANTA BUJOK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 9 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOLANTA BUJOK
Prowadzący grup: JOLANTA BUJOK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 9 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOLANTA BUJOK
Prowadzący grup: JOLANTA BUJOK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 9 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOLANTA BUJOK
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 9 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOLANTA BUJOK
Prowadzący grup: JOLANTA BUJOK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)