Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Veterinary Pharmacology II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MWW-AJ>Pharma2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Veterinary Pharmacology II
Jednostka: KATEDRA FARMAKOLOGII I TOKSYKOLOGII
Grupy: Przedmioty 6 sem. - weterynaria, ang. mgr jednolite
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Anatomia, biologia komórki, biochemia, fizjologia, patofizjologia, mikrobiologia.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami farmakologii ogólnej i szczegółowej. Podczas zajęć przedstawiana jest charakterystyka poszczególnych grup środków leczniczych (leków działających przyczynowo i objawowo, ich efekty i mechanizmy działania (farmakodynamika leków) oraz ich losy w organizmie żywym (farmakokinetyka leków), podstawowe wskazania i przeciwwskazania do stosowania poszczególnych grup leków u różnych gatunków zwierząt (podstawy farmakoterapii) oraz działania niepożądane leków oraz interakcje farmakodynamiczne i farmakokinetyczne leków. Studenci nabywają umiejętności zapisywania recept na poszczególne postacie leków.

Pełny opis:

Działy farmakologii. Podstawowe pojęcia i zagadnienia związane z działaniem leków. . Komórkowe i molekularne mechanizmy działania leków. Losy leków w organizmie. Podstawowe definicje wskaźników farmakokinetycznych. Interakcje farmakodynamiczne i farmakokinetyczne leków. Niewrażliwość i nadwrażliwość organizmu na działanie leków. Leki o działaniu przyczynowym: leki przeciwbakteryjne, leki przeciwgrzybicze, leki przeciwpasożytnicze (przeciwpierwotniakowe, przywrobójcze, tasiemczobójcze, nicieniobójcze i przeciwpasożytom zewnętrznym), leki przeciwnowotworowe. Farmakologia układu wegetatywnego (cholinergicznego i adrenergicznego). Leki wpływające na napięcie mięśni gładkich i szkieletowych. Leki wpływające na behawioryzm zwierząt. Leki przeciwpadaczkowe. Leki o działaniu uspokajającym. Leki o działaniu przeciwbólowym. Leki stosowane w premedykacji i znieczuleniu ogólnym. Leki o działaniu immunotropowym. Leki stosowane w endokrynopatiach. Leki przeciwalergiczne. Leki przeciwzapalne o działaniu systemowym. Leki chondroprotektywne. Farmakologia układu krążenia i układu krwiotwórczego. Farmakoterapia wstrząsu. Leki diuretyczne. Farmakologia układu pokarmowego. Farmakologia układu oddechowego, Farmakologia układu rozrodczego.

Literatura:

1. Riviere J.E. Papich M.G.: Veterinary Pharmacology and Therapeutics. 9th ed. Wiley-Blackwell, 2009

2. Giquere S., Prescott J.F., Baggot J.D., Walker R.D., Dowling P.M.: Antimicrobial Therapy in Veterinary Medicine, 4th ed. Blacwell Publishing, 2006

3. Boothe D.M., Small Animal Clinical Pharmacology and Therapeutics, Saunders Comp., 2001.

4. Maddison J.E., Page S.W., Church D.B. Small Animal Clinical Pharmacology 2nd ed., Saunders Elsevier, 2008

5. Crowell-Davis S.L., Murry T. Veterinary Psychopharmacology. Blackwell Publishing, 2006

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

- zna i interpretuje mechanizmy farmakologiczne umożliwiające powrót pacjenta do zdrowia

- definiuje i opisuje mechanizmy działania określonych grup leków, ich losy w ustroju i wzajemne interakcje, wskazania, działania niepożądane

- stosuje antybiotykoterapię

- zapisuje leki na recepcie

W zakresie umiejętności:

- właściwie interpretuje odpowiedzialność lekarza weterynarii w stosunku do zwierzęcia i jego właściciela oraz w stosunku do społeczeństwa i środowiska

- pozyskuje i wykorzystuje informacje o dopuszczonych do obrotu lekach

- przepisuje i stosuje leki oraz materiały medyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem ich bezpiecznego przechowywania i utylizacji

- dobiera i stosuje właściwe leczenie, samodzielnie konstruuje podstawowe schematy terapeutyczne w przebiegu chorób infekcyjnych i nieinfekcyjnych występujących u zwierząt

W zakresie kompetencji społecznych:

- wykazuje odpowiedzialność za podejmowane decyzje wobec ludzi i zwierząt: rekomenduje wybór leku uwzględniając gatunek i stan zwierzęcia oraz rodzaj i przebieg schorzenia.

- przestrzega zasad etycznych, związanych z leczeniem zwierząt

- ma świadomość skutków podejmowanych decyzji, dotyczących stosowania leków i ich działań niepożądanych

Metody i kryteria oceniania:

Farmakologia I: 50% ocena z ćwiczeń I +50% ocena z wykładów I (sprawdzian wiedzy) → zaliczenie

Farmakologia II: 50% ocena z ćwiczeń I +50% ocena z wykładów I (sprawdzian wiedzy) → zaliczenie

Ocena końcowa:50% zaliczenie II + 50% egzamin

Zakres tematyczny egzaminu: ćwiczenia I +ćwiczenia II + wykłady I +wykłady II

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BOŻENA OBMIŃSKA-MRUKOWICZ
Prowadzący grup: MAGDALENA LIS, BOŻENA OBMIŃSKA-MRUKOWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BOŻENA OBMIŃSKA-MRUKOWICZ
Prowadzący grup: MAGDALENA LIS, BOŻENA OBMIŃSKA-MRUKOWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BOŻENA OBMIŃSKA-MRUKOWICZ
Prowadzący grup: MAGDALENA LIS, BOŻENA OBMIŃSKA-MRUKOWICZ, AGNIESZKA SUSZKO-PAWŁOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BOŻENA OBMIŃSKA-MRUKOWICZ
Prowadzący grup: MAGDALENA LIS, BOŻENA OBMIŃSKA-MRUKOWICZ, AGNIESZKA SUSZKO-PAWŁOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BOŻENA OBMIŃSKA-MRUKOWICZ
Prowadzący grup: MAGDALENA LIS, BOŻENA OBMIŃSKA-MRUKOWICZ, AGNIESZKA SUSZKO-PAWŁOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BOŻENA OBMIŃSKA-MRUKOWICZ
Prowadzący grup: MAGDALENA LIS, BOŻENA OBMIŃSKA-MRUKOWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)