Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Veterinary neonatology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MWW-AJ>Neonatology
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Veterinary neonatology
Jednostka: KATEDRA IMMUNOLOGII, PATOFIZJOLOGII I PREWENCJI WETERYNARYJNEJ
Grupy: Przedmioty 7 sem. - weterynaria, ang. mgr jednolite
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Wymagania wstępne:

Etologia, dobrostan i ochrona zwierząt, fizjologia weterynaryjna, diagnostyka kliniczna.

Skrócony opis:

Zapoznanie ze specyfiką fizjologii noworodka i podstawowymi problemami okresu neonatalnego. Zwrócenie uwagi na odmienność fizjologii noworodka od zwierząt dorosłych. Przygotowanie do właściwego postępowania z noworodkami psów, kotów, koni, bydła, świń, owiec i kóz, a także do samodzielnego rozpoznawania problemów i podejmowania stosownego postępowania naprawczego w sytuacjach zagrażających życiu noworodków.

Pełny opis:

Wykłądy poświęcone są omówieniu najważniejszych problemów wynikających ze specyfiki fizjologii noworodka.

1. Rozwój zarodka i płodu. Etapy dojrzewania układu immunologicznego. Wpływ odporności matczynej na odpowiedź immunologiczną noworodka.

2.Rozwój i dojrzewanie układu pokarmowego noworodka. Charakterystyka anatomiczna i funkcjonalna.

3.Dojrzewanie narządu oddechowego. Charakterystyka anatomiczna i funkcjonalna.

4. Fizjologia układu wydalniczego noworodka. Regulacja diurezy. Proteinuria neonatalna.

5. Regulacja gospodarki wodno-elektrolitowej noworodka. Różnice w porównaniu do zwierząt dorosłych.

6. Adaptacja noworodka do środowiska zewnętrznego. Procesy fizjologiczne w okresie perinatalnym.

7. Różnice w wartościach parametrów fizjologicznych między noworodkami, a zwierzętami dorosłymi.

8. Związki między patologią matek ciężarnych, a problemami u noworodków. Problem słabego noworodka i śmiertelności perinatalnej.

Ćwiczenia poświęcone są procedurom postępowania ze szczeniętami, kociętami, źrebiętami, cielętami, prosiętami, jagniętami i koźlętami w okresie neonatalnym

Literatura:

1. Skrzypczak W., Stefaniak T., Zabielski R. Fizjologia noworodka z elementami patofizjologii. PWRiL, Warszawa 2011, 326 str.

2.Mosenthin R., Zentek J., Żebrowska T.(ed.): Biology of Nutrition in Growing Animals. Elsevier,Edinburgh, London, New York, Oxford, Philadelphia, St. Louis, Sydney, Toronto 2006,

3. Stefaniak T. (red.) Noworodek a Środowisko (część 3) Zakład Prewencji i Immunologii Weterynaryjnej Katedry i Kliniki Rozrodu, Chorób Przeżuwaczy i Ochrony Zdrowia Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 2007,

4. Stefaniak T. (red.) Noworodek a Środowisko (część 4) Problemy cieląt i krów. Zakład Prewencji i Immunologii Weterynaryjnej UP we Wrocławiu 2008,

5. Stefaniak T. (red.) Noworodek a Środowisko (część 5) Programy ochrony zdrowia cieląt i krów. Zakład Immunologii i Prewencji Weterynaryjnej UP we Wrocławiu, 2009,

6. Stefaniak T. (red.) Noworodek a środowisko (część 6). Niedobory u cieląt i krów. Zakład Immunologii i Prewencji Weterynaryjnej UP Wrocław, 2010,

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

- potrafi wykazać zasadnicze różnice w fizjologii między noworodkiem i osobnikiem dorosłym

- dysponuje wiedzą nt. opieki nad zdrowym i problemowym noworodkiem

W zakresie umiejętności:

- potrafi oszacować żywotność noworodka

- potrafi udzielić pierwszej pomocy osłabionemu noworodkowi

- jest w stanie zdiagnozować najczęstsze zaburzenia zdrowia i wady rozwojowe noworodków zwierząt domowych

W zakresie kompetencji społecznych:

- potrafi ocenić prawidłowość opieki nad noworodkami w obiekcie chowu

- potrafi przeprowadzić wywiad nt sposobu opieki nad noworodkami w stadzie

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu i wystawienia oceny są: obecności na zajęciach (dopuszczalna absencja na wykładach 2, na ćwiczeniach 1.) oraz średnia ważona z jednego kolokwium pisemnego (waga 5) i jednego pisemnego opracowania tematycznego (waga 4).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TADEUSZ STEFANIAK
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TADEUSZ STEFANIAK
Prowadzący grup: ANNA BIAZIK, WIESŁAW BIELAS, PAULINA JAWOR, ANNA RZĄSA, TADEUSZ STEFANIAK, ROMUALD ZABIELSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TADEUSZ STEFANIAK
Prowadzący grup: ANNA BIAZIK, WIESŁAW BIELAS, PAULINA JAWOR, ANNA RZĄSA, TADEUSZ STEFANIAK, ROMUALD ZABIELSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TADEUSZ STEFANIAK
Prowadzący grup: ANNA BIAZIK, WIESŁAW BIELAS, PAULINA JAWOR, ANNA RZĄSA, TADEUSZ STEFANIAK, ROMUALD ZABIELSKI, AGNIESZKA ŻAK-BOCHENEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TADEUSZ STEFANIAK
Prowadzący grup: WIESŁAW BIELAS, PAULINA JAWOR, ANNA RZĄSA, TADEUSZ STEFANIAK, ROMUALD ZABIELSKI, AGNIESZKA ŻAK-BOCHENEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TADEUSZ STEFANIAK
Prowadzący grup: WIESŁAW BIELAS, PAULINA JAWOR, ANNA RZĄSA, TADEUSZ STEFANIAK, ROMUALD ZABIELSKI, AGNIESZKA ŻAK-BOCHENEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TADEUSZ STEFANIAK
Prowadzący grup: WIESŁAW BIELAS, PAULINA JAWOR, ANNA RZĄSA, TADEUSZ STEFANIAK, ROMUALD ZABIELSKI, AGNIESZKA ŻAK-BOCHENEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)