Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Laboratory analytics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MWW-AJ>LabAnalyt
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Laboratory analytics
Jednostka: KATEDRA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Z KLINIKĄ KONI, PSÓW I KOTÓW
Grupy: Przedmioty 11 sem. - weterynaria, ang. mgr jednolite
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Anatomia zwierząt, biochemia, histologia i embriologia, mikrobiologia weterynaryjna, fizjologia zwierząt, diagnostyka kliniczna i laboratoryjna, farmakologia weterynaryjna.

Skrócony opis:

Nauczanie przedmiotu ma dostarczyć studentowi specjalistycznej wiedzy i umiejętności wyboru i oceny zestawu badań dodatkowych w wybranych chorobach wewnętrznych.

Pełny opis:

Celem nauczania przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy nt. profili wykonywanych badań laboratoryjnych dla wybranych chorób zwierząt, możliwych odchyleń występujących w badaniach laboratoryjnych w wybranych chorobach zwierząt oraz komórek występujących w szpiku kostnym w wybranych jednostkach chorobowych. Zapoznanie studentów ze sprzętem koniecznym do wykonania badań laboratoryjnych, krwi, szpiku kostnego, kału, moczu i płynów tkankowych. Wiedzy nt. adekwatnych zestawów badań dodatkowych koniecznych do monitorowania stanu zdrowia i choroby, sposobów interpretacji wyników badań laboratoryjnych, sposobów pobierania i badania krwi, szpiku kostnego, kału, moczu i płynów tkankowych.

Literatura:

1. Anna Winnicka: Wartości referencyjne podstawowych badań laboratoryjnych w weterynarii, SGGW Warszawa 2008

2. R. W. Nelson, C.G. Couto: Choroby wewnętrzne małych zwierząt. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2008

3. M. C. Horzinek, V. Schmidt, H. Lutz: Praktyka kliniczna: koty. Galaktyka.

4. G. Dirksen, H-D. Grunder, M. Stober: Choroby wewnętrzne i chirurgia bydła.

5. B.P.Smith: Large animal internal medicine. Mosby 1990 r.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

- zna profile wykonywanych badań laboratoryjnych dla wybranych chorób zwierząt

- zna możliwe odchylenia występujące w badaniach laboratoryjnych w wybranych chorobach zwierząt

- zna elementy komórkowe występujące w szpiku kostnym w wybranych jednostkach chorobowych

W zakresie umiejętności:

- potrafi wybrać adekwatny zestaw badań dodatkowych koniecznych do monitorowania stanu zdrowia i choroby

- potrafi zinterpretować wyniki badań laboratoryjnych

- potrafi wykonać pobieranie i badanie krwi, szpiku kostnego, kału, moczu i płynów tkankowych

W zakresie kompetencji społecznych:

- potrafi zorganizować i wyposażyć pracownię laboratorium analitycznego

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń – obecność + zaliczenia pisemne cząstkowe - 20%

Zaliczenie przedmiotu- egzamin pisemny – 80%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAROSŁAW POPIEL
Prowadzący grup: POLA BORUSEWICZ, AGNIESZKA CEKIERA, ALICJA CEPIEL-KOŚMIEJA, ADRIANA CZERWIK, KAMILA GLIŃSKA-SUCHOCKA, MARCIN JANKOWSKI, KATARZYNA MRÓZ, AGNIESZKA NOSZCZYK-NOWAK, URSZULA PASŁAWSKA, MARCIN WRZOSEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia kliniczne - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAROSŁAW POPIEL
Prowadzący grup: POLA BORUSEWICZ, AGNIESZKA CEKIERA, ALICJA CEPIEL-KOŚMIEJA, KAMILA GLIŃSKA-SUCHOCKA, MARCIN JANKOWSKI, MARCIN MICHAŁEK, KATARZYNA MRÓZ, MARCIN WRZOSEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia kliniczne - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAROSŁAW POPIEL
Prowadzący grup: POLA BORUSEWICZ, AGNIESZKA CEKIERA, ALICJA CEPIEL-KOŚMIEJA, MARCIN MICHAŁEK, KATARZYNA MRÓZ, JAROSŁAW POPIEL, MARCIN WRZOSEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia kliniczne - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAROSŁAW POPIEL
Prowadzący grup: AGNIESZKA CEKIERA, PAULINA DROBOT, KAMILA GLIŃSKA-SUCHOCKA, EWA KUMIEGA, MARCIN MICHAŁEK, KATARZYNA MRÓZ, PIOTR SŁAWUTA, MARCIN WRZOSEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia kliniczne - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAROSŁAW POPIEL
Prowadzący grup: AGNIESZKA CEKIERA, PAULINA DROBOT, KAMILA GLIŃSKA-SUCHOCKA, EWA KUMIEGA, MARCIN MICHAŁEK, KATARZYNA MRÓZ, MARCIN WRZOSEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia kliniczne - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAROSŁAW POPIEL
Prowadzący grup: AGNIESZKA CEKIERA, ALEKSANDRA CZUMAK, PAULINA DROBOT, KAMILA GLIŃSKA-SUCHOCKA, EWA KUMIEGA, MARCIN MICHAŁEK, KATARZYNA MRÓZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia kliniczne - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAROSŁAW POPIEL
Prowadzący grup: AGNIESZKA CEKIERA, ALEKSANDRA CZUMAK, PAULINA DROBOT, JUSTYN GACH, KAMILA GLIŃSKA-SUCHOCKA, MARCIN JANKOWSKI, EWA KUMIEGA, KATARZYNA MRÓZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JAROSŁAW POPIEL
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)