Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diseases of Farm Animals - Clinical Internship II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MWW-AJ>InterFarm2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diseases of Farm Animals - Clinical Internship II
Jednostka: KATEDRA ROZRODU Z KLINIKĄ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
Grupy: program 2024/25
Przedmioty 11 sem. - weterynaria, ang. mgr jednolite
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Ukończenie przedmiotów: anatomia zwierząt, biochemia, histologia i embriologia, mikrobiologia weterynaryjna, fizjologia zwierząt, diagnostyka kliniczna i laboratoryjna, farmakologia weterynaryjna, choroby zwierząt gospodarskich.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami pełnego badania zwierzęcia (badania kliniczne oraz specjalistyczne, w tym pobieranie różnego rodzaju próbek). Podczas zajęć studenci interpretują uzyskane dane w celu postawienia właściwej diagnozy. Studenci zapoznają się z praktycznymi aspektami postępowania terapeutycznego (zachowawczego i operacyjnego). Studenci ucza się samodzielnie formułować orzeczenia i sporządzać opinie na potrzeby organów administracji państwowej, samorządowej i zawodowej.

Pełny opis:

Praktyczne rozpoznawanie i leczenie chorób zwierząt gospodarskich. Pobieranie materiału do badań (krew, kał, mocz, treść żwacza, płyn z jam ciała, bioptaty), technika podawania leków. Wykonywanie znieczuleń oraz asysta przy zabiegach chirurgicznych. Praktyczne pobieranie prób do badan diagnostycznych. Interpretacja dokumentacji związanej z chorobami zakaźnymi. Badanie ginekologiczne (kliniczne i obrazowe) narządu płciowego. Wdrażanie pomocy porodowej u samic zwierząt gospodarskich.

Literatura:

1. Kita: Metody zwalczania chorób Zaraźliwych zwierząt gospodarskich, PWN, Warszawa, 1987

2. Manul of Standarts for Diagnostic Tests and Vaccines, OIE, Paryż, 1996

3. J. Beer: Choroby zakaźne zwierząt domowych, t. 1 i 2., PWRiL, Warszawa, 1980

4. Z. Gliński: Choroby zakaźne zwierząt i epizootiologia ogólna, Wydawnictwo AR, Lublin, 1999

5. Z. Gliński,K. Kostro : Choroby zakaźne zwierząt z zarysem epidemiologii zwierząt i zoonoz, PWRiL, Warszawa 2003

6. Z. Wachnik: Choroby zakaźne zwierząt domowych, PWRiL, Warszawa, 1983

7. H. Janowski: Szczegółowa patologia i terapia chorób świń, Wydawnictwo ART., Olsztyn, 1994

8. K. Łosieczka: Zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych podlegających obowiązkowi zgłaszania, Wydawnictwo AR, Wrocław, 1996

9. S. Winiarczyk: Choroby zakaźne zwierząt domowych Wydawnictwo AR, Lublin, 2001

10. Z. Larski: Diagnostyka wirusologiczna chorób zwierząt, PWRiL, Warszawa, 1992

11. Z. Cygan: Choroby beztlenowcowe zwierząt, Z. Cygan, Pol-Druk Kraków 1999.

12. Choroby bydła. TOP AGAR. Polskie Wydawnictwo Rolnicze 2008.

13. R.W. Blowey, A.D. Weaver: Atlas chorób bydła. Elsevier Urban & Partner, 2009

14. Leman A.D.: Diseases of swine, 7nt ed. Wolfe Publishing Ltd, Iowa State University Press, Ames, Iowa 1992

15. Z. Pejsak: Ochrona zdrowia świń, PWR, 2007.

16. Dirksen G.,Gründer H-D., Stöber M.- Choroby wewnętrzne i chirurgia bydła. Galaktyka, Łódź 2008.

17. Blowey R.W., Weaver A-D.-Atlas chorób bydła. Elsevier, Urban & Partner, Wrocław 2009.

18. Jackson P.G.G. Położnictwo weterynaryjne, Elsevier, Urban & Partner, Wrocław 2010.

19. Janowski H.(red.) Choroby bydła. PWRiL, Warszawa. 1983

20. Arthur’s Veterinary Reproduction and Obstetrics. Red D. Noakes, T. Parkinson, G. England. Elsevier, London 2001.

21. Divers T.J., Peek S.F (red).: Choroby bydła mlecznego. Elsevier, Urban & Partner, Wrocław 2011.

22. A.H.Andrews (red.): Bovine medicine: diseases and husbandary of cattle. Blacwell, 2004.

23. Aitken (red.): Diseases of Sheep. Blackwell, 2007.

24. Chirurgia weterynaryjna Kulczyckiego (praca zbiorowa), PWRiL, Warszawa 1997.

25. P.R. Greenough: Kulawizny bydła. . Elsevier, Urban & Partner, Wrocław 2010.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

W zakresie wiedzy

- przeprowadza badanie kliniczne pacjenta

- właściwie interpretuje dane kliniczne oraz wyniki badań laboratoryjnych i dodatkowych

- wdraża zasady postępowania terapeutycznego (w tym operacyjnego)

- zna zasady wydawania orzeczeń i sporządza opinie na potrzeby organów administracji państwowej, samorządowej i zawodowej

W zakresie umiejętności:

- przeprowadza pełne badanie kliniczne zwierzęcia

- stosuje aparaturę diagnostyczną, w tym radiologiczną, ultrasononograficzną i inną

- pobiera próbki, zna zasady ich transportu oraz wykonywania standardowych testów laboratoryjnych

- stosuje właściwe leczenie

W zakresie kompetencji społecznych:

- stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscu

- posiada świadomość własnych ograniczeń

- posiada umiejętność działania w warunkach niepewności i stresu

- potrafi organizować pracę zespołu

Metody i kryteria oceniania:

Ocena uzyskana na ćwiczeniach 100 % - dają zaliczenie II (w semestrze 11-tym),

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WOJCIECH NIŻAŃSKI
Prowadzący grup: MICHAŁ BEDNARSKI, MICHAŁ DZIĘCIOŁ, RYSZARD MORDAK, JACEK MROWIEC, PAULINA ZIELIŃSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WOJCIECH NIŻAŃSKI
Prowadzący grup: MICHAŁ BEDNARSKI, MICHAŁ DZIĘCIOŁ, ROBERT KARCZMARCZYK, RYSZARD MORDAK, JACEK MROWIEC, PAULINA ZIELIŃSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WOJCIECH NIŻAŃSKI
Prowadzący grup: MICHAŁ BEDNARSKI, WIESŁAW BIELAS, MICHAŁ DZIĘCIOŁ, RYSZARD MORDAK, PAULINA ZIELIŃSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WOJCIECH NIŻAŃSKI
Prowadzący grup: MICHAŁ BEDNARSKI, GRZEGORZ DEJNEKA, MICHAŁ DZIĘCIOŁ, RYSZARD MORDAK, KRZYSZTOF RYPUŁA, PAULINA ZIELIŃSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WOJCIECH NIŻAŃSKI
Prowadzący grup: MICHAŁ BEDNARSKI, MICHAŁ DZIĘCIOŁ, BARTŁOMIEJ JAŚKOWSKI, ROBERT KARCZMARCZYK, RYSZARD MORDAK, PRZEMYSŁAW PRZĄDKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WOJCIECH NIŻAŃSKI
Prowadzący grup: MICHAŁ BEDNARSKI, BARTŁOMIEJ JAŚKOWSKI, RYSZARD MORDAK, ADAM OPAŁKA, PRZEMYSŁAW PRZĄDKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WOJCIECH NIŻAŃSKI
Prowadzący grup: MICHAŁ BEDNARSKI, WIESŁAW BIELAS, MICHAŁ DZIĘCIOŁ, BARTŁOMIEJ JAŚKOWSKI, RYSZARD MORDAK, PRZEMYSŁAW PRZĄDKA, PAULINA PYREK, KRZYSZTOF RYPUŁA, MONIKA SZPRINGIEL, KAROL WITT
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WOJCIECH NIŻAŃSKI
Prowadzący grup: MICHAŁ BEDNARSKI, KRZYSZTOF BUCZAK, BARTŁOMIEJ JAŚKOWSKI, RYSZARD MORDAK, KRZYSZTOF RYPUŁA, KAMIL SULIGA, MONIKA SZPRINGIEL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WOJCIECH NIŻAŃSKI
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)