Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diseases of Dogs and Cats - Clinical Internship II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MWW-AJ>InterDogs2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diseases of Dogs and Cats - Clinical Internship II
Jednostka: KATEDRA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Z KLINIKĄ KONI, PSÓW I KOTÓW
Grupy: program 2024/25
Przedmioty 11 sem. - weterynaria, ang. mgr jednolite
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Ukończenie przedmiotów: anatomia zwierząt, biochemia, histologia i embriologia, mikrobiologia weterynaryjna, fizjologia zwierząt, farmakologia weterynaryjna, immunologia weterynaryjna, patofizjologia, diagnostyka kliniczna i laboratoryjna, dietetyka weterynaryjna, parazytologia, anatomia patologiczna, chirurgia ogólna i anestezjologia, diagnostyka obrazowa, choroby psów i kotów

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest praktyczne zapoznanie i uczestnictwo w pracy ambulatorium , bloku operacyjnego oraz pracowni diagnostyki radiologicznej Kliniki Chirurgii małych zwierząt.

Pełny opis:

Studenci odbywający staż kliniczny z zakresu chirurgii psów i kotów zobowiązani są do czynnego uczestnictwa w działaniach diagnostycznych i leczniczych . Czynności z tym związane obejmują badanie kliniczne pacjenta, przygotowanie pola operacyjnego, prowadzenie anestezjologicznego monitoringu śród i pooperacyjnego, asystę chirurgiczną, oraz opiekę pooperacyjną. Stażyści zdobywają doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji medycznej tj. protokół anestezjologiczny, opis czynności chirurgicznych oraz wskazania pooperacyjne. Ponadto uczestniczą w czynnościach wykonywanych w pracowni diagnostyki radiologicznej ( badanie RTG,USG,TK).

Literatura:

1. Elliot J., Grauer G.F. – Nefrologia i urologia psów i kotów. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010

2. Gotthelf L. N. – Choroby uszu małych zwierząt. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2009

3. Houlton, J.E.F.Taylor P.M -Pourazowa terapia psów i kotów. Si-ma W-wa 1999

4. Lechowski R.,.Lenarcik M -Choroby przewodu pokarmowego kotów. SGGW W-wa 1995

5. Lechowski R.-Cukrzyca psów i kotów SGGW W-wa 1997

6. Medleau L.,. Hnilica K.A – Dermatologia małych zwierząt. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2008

7. Morgan R.V. – Handbook of small animal practise. 5ed. Saunders Elsevier

8. Nelson R.W., Couto C. – Choroby wewnętrzne małych zwierząt. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2008

9. Nicpoń J., Kubiak K.: Badanie endoskopowe psów i kotów. Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 2000.

10. Niemand H.G., Suter P.F. – Praktyka kliniczna: Psy. Galaktyka 2003

11. Pomorski Z.J.H.–Wybrane zagadnienia dermatologiczne psów i kotów. AR Lublin 1999

12. Sapierzyński R. – Onkologia praktyczna psów i kotów. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010

13. Scharey Christian F. – Metody badania i leczenia psów i kotów. MedPharm Polska 2008

14. Tilley L.P. – Kardiologia psów i kotów. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011-02-11

15. Tutt C.– Stomatologia małych zwierząt. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2008

16. Windfield W.E.-Intensywna terapia psów i kotów. SGGW W-wa 2000.

17. Fossum T.W. - Chirurgia małych zwierząt . Tom 1,2,3, Elseier Wrocław 2010.

18. Dziczyc J., Millichamp N.J. - Atlas chorób oczu psów i kotów. Elsevier Urban & Partner 2007

19. Horzinek C., C. Schmidt C. - Praktyka kliniczna koty. Galaktyka 2004.

20. Schebitz H., Brass W. - Techniki operacyjne u psów i kotów. Galaktyka 2004.

21. Dubiel A. - Rozród psów. WUP 2010

22. Noakes D., Parkinson T., England G. - Arthur’s Veterinary Reproduction and Obstetrics. W.B. Saunders2001

23. Johnston S. D., Kustritz M. V. R., Olson P. N. S. - Canine and Feline Theriogenology, Elsevier Health Sciences 2001

24. Kustritz M. V. R. - Clinical Canine and Feline Reproduction, Wiley-Blackwell 2009

25. Simpson G., England G., Harvey M. - Manual of Small Animal Reproduction and Neonatology, BSAVA 1998

26. England G., von Heimendahl A. - BSAVA Manual of Canine and Feline Reproduction and Neonatology. BSAVA 2010.

27. Beer J. - Choroby zakaźne zwierząt domowych, t. 1 i 2., PWRiL, Warszawa, 1980

28. Gliński Z. - Choroby zakaźne zwierząt i epizootiologia ogólna, Wydawnictwo AR, Lublin, 1999

29. Gliński Z., Kostro K. - Choroby zakaźne zwierząt z zarysem epidemiologii zwierząt i zoonoz, PWRiL, Warszawa 2003

30. Wachnik Z. - Choroby zakaźne zwierząt domowych, PWRiL, Warszawa, 1983

31. Winiarczyk S. - Choroby zakaźne zwierząt domowych Wydawnictwo AR, Lublin, 2001

32. Larski Z. - Diagnostyka wirusologiczna chorób zwierząt, PWRiL, Warszawa, 1992

33. Cygan Z. - Choroby beztlenowcowe zwierząt, Z. Cygan, Pol-Druk Kraków 1999.

34. Frymus T. - Wirusowe, bakteryjne, grzybicze i prionowe choroby kotów. Psychoedukacja, Warszawa, 2005

35. Green C.E. Infectious diseases of dog and cat. Elsevier. Wyd. 1 polskie., 2010

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

- opisuje i definiuje przyczyny oraz objawy kliniczne chorób i zaburzeń funkcjonalnych występujących u psów i kotów

- opisuje diagnostykę (z uwzględnieniem diagnostyki różnicowej), postępowanie i leczenie oraz zapobieganie w poszczególnych jednostkach chorobowych

- interpretuje wyniki badań dodatkowych (takich jak np.: badania laboratoryjne krwi, moczu, płynów z jam ciała, płynu mózgowo-rdzeniowego, badanie USG, EKG, RTG, TK, MRI, EEG, badania cytologiczne)

W zakresie umiejętności:

- wykonuje badanie kliniczne i posługuje się specjalistyczną terminologią opisującą jednostki chorobowe

- diagnozuje choroby psów i kotów oraz potrafi udzielić pomocy w nagłych wypadkach

- pobiera i zabezpiecza materiał do badań laboratoryjnych oraz interpretuje wyniki badań laboratoryjnych

- potrafi praktyczne stosować leczenie (w tym operacyjne) i profilaktykę u psów i kotów

W zakresie kompetencji społecznych:

- jest świadomy własnych ograniczeń i rozumie konieczność ustawicznego dokształcania się i doskonalenia swoich umiejętności

- stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscu i postępuje zgodnie z zasadami etyki

- wykazuje odpowiedzialność za podejmowane decyzje

Metody i kryteria oceniania:

Ocena otrzymana z ćwiczeń i wykładów- zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARCIN WRZOSEK
Prowadzący grup: AGNIESZKA ANTOŃCZYK, POLA BORUSEWICZ, AGNIESZKA CEKIERA, ALICJA CEPIEL-KOŚMIEJA, MARCIN JANKOWSKI, ROBERT KARCZMARCZYK, BARTŁOMIEJ LISZKA, WOJCIECH NIŻAŃSKI, DARIA PŁÓKARZ, JOANNA TUNIKOWSKA, MARCIN WRZOSEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARCIN WRZOSEK
Prowadzący grup: AGNIESZKA CEKIERA, ALICJA CEPIEL-KOŚMIEJA, MARCIN JANKOWSKI, ROBERT KARCZMARCZYK, BARTŁOMIEJ LISZKA, WOJCIECH NIŻAŃSKI, MARCIN WRZOSEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARCIN WRZOSEK
Prowadzący grup: AGNIESZKA CEKIERA, ALICJA CEPIEL-KOŚMIEJA, MARCIN JANKOWSKI, EWA KARUGA-KUŹNIEWSKA, BARTŁOMIEJ LISZKA, WOJCIECH NIŻAŃSKI, DARIA PŁÓKARZ, MARCIN WRZOSEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARCIN WRZOSEK
Prowadzący grup: AGNIESZKA ANTOŃCZYK, JANUSZ BIEŻYŃSKI, AGNIESZKA CEKIERA, ALICJA CEPIEL-KOŚMIEJA, MACIEJ GRZEGORY, MARCIN JANKOWSKI, EWA KARUGA-KUŹNIEWSKA, BARTŁOMIEJ LISZKA, WOJCIECH NIŻAŃSKI, MAŁGORZATA OCHOTA, DARIA PŁÓKARZ, JOANNA TUNIKOWSKA, MARCIN WRZOSEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARCIN WRZOSEK
Prowadzący grup: AGNIESZKA ANTOŃCZYK, AGNIESZKA CEKIERA, PAULINA DROBOT, MACIEJ GRZEGORY, MARCIN JANKOWSKI, ROBERT KARCZMARCZYK, EWA KARUGA-KUŹNIEWSKA, BARTŁOMIEJ LISZKA, WOJCIECH NIŻAŃSKI, MAŁGORZATA OCHOTA, PRZEMYSŁAW PRZĄDKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARCIN WRZOSEK
Prowadzący grup: AGNIESZKA ANTOŃCZYK, KAMILA GLIŃSKA-SUCHOCKA, MACIEJ GRZEGORY, MARCIN JANKOWSKI, ROBERT KARCZMARCZYK, BARTŁOMIEJ LISZKA, WOJCIECH NIŻAŃSKI, MAŁGORZATA OCHOTA, DARIA PŁÓKARZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KAMILA GLIŃSKA-SUCHOCKA
Prowadzący grup: AGNIESZKA ANTOŃCZYK, KRZYSZTOF BUCZAK, KAMILA GLIŃSKA-SUCHOCKA, MACIEJ GRZEGORY, MARCIN JANKOWSKI, ROBERT KARCZMARCZYK, WOJCIECH NIŻAŃSKI, MAŁGORZATA OCHOTA, DARIA PŁÓKARZ, SYLWIA PROCHOWSKA, JOANNA TUNIKOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KAMILA GLIŃSKA-SUCHOCKA
Prowadzący grup: KRZYSZTOF BUCZAK, KAMILA GLIŃSKA-SUCHOCKA, MARCIN JANKOWSKI, ROBERT KARCZMARCZYK, ZUZANNA LIGOCKA-KOWALCZYK, MAŁGORZATA OCHOTA, DARIA PŁÓKARZ, SYLWIA PROCHOWSKA, KAMIL SULIGA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KAMILA GLIŃSKA-SUCHOCKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)